Ruskakuva uimarannalta.

Uima­pai­kat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 16.3.2024

Kan­nuk­ses­sa on nel­jä kau­pun­gin hoi­dos­sa ole­vaa uima­paik­kaa Les­ti­joen ran­noil­la sekä Esko­lan maa­ui­ma­las­sa ja Lep­pi­lam­mel­la. Kitin­Va­pa­rin uima­hal­li tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det uimi­seen ja ren­tou­tu­mi­seen ympä­ri vuo­den.

Uima­ran­nat

Lep­pi­lam­men uima­ran­ta, Lep­pi­lam­men­tie 116, 69150 Esko­la

Raken­nuk­set

 • Uima­ko­pit
 • WC

Muut väli­neet

 • Info­tau­lu
 • Gril­li­paik­ka
 • Ros­ka­ko­ri
 • Pelas­tus­ren­gas
 • Koi­ra­kiel­to kylt­ti

Esko­lan maa­ui­ma­la, Lep­pi­lam­men­tie 9, 69150 Esko­la

Raken­nuk­set

 • Uima­ko­pit
 • Lai­tu­rit
 • Hyp­py­tor­ni
 • WC

Muut väli­neet

 • Info­tau­lu
 • Pen­kit
 • Ros­ka­ko­ri
 • Pelas­tus­ren­gas
 • Koi­ra­kiel­to kylt­ti

Tör­mä­tien Uima­ran­ta, Tör­mä­tie 19

Raken­nuk­set

 • Uima­ko­pit
 • Lai­tu­rit
 • WC

Muut väli­neet

 • Info­tau­lu
 • Pen­kit
 • Ros­ka­ko­ri
 • Pelas­tus­ren­gas
 • Koi­ra­kiel­to kylt­ti
 • Vir­taa­va vesi kylt­ti

Kor­pe­lan pajon uima­ran­ta, Pajon­tie

Raken­nuk­set

 • Uima­ko­pit
 • Lai­tu­rit
 • Hyp­py­tor­ni
 • WC

Muut väli­neet

 • Info­tau­lu
 • Pen­kit
 • Ros­ka­ko­ri
 • Pelas­tus­ren­gas
 • Koi­ra­kiel­to kylt­ti

Estee­ton vir­kis­ty­sa­lue Les­ti­joen var­rel­la, ei uima­paik­ka

Nis­kan­kos­ki, Himan­gan­tie 1320

Raken­nuk­set

 • Inva WC
 • Gril­li­ko­ta
 • Estee­tön kalas­tus­lai­tu­ri

Muut väli­neet

 • Info­tau­lu
 • Pen­kit
 • Ros­ka­ko­ri
 • Pelas­tus­ren­kaat 2 kpl
 • Koi­ra­kiel­to kylt­ti
 • Vir­taa­va vesi kylt­ti
Scroll to Top