Museorakennuksia.

Museot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 4.2.2024

Mäki­raon­mäen museo- ja kult­tuu­ri­kes­kus

Mäki­raon­mäen museo­kes­kus on kir­kon ohel­la ainoa Kan­nuk­sen kir­kon­ky­län 1934 palos­sa säi­ly­neis­tä koko­nai­suuk­sis­ta. Alu­eel­la on arvok­kai­ta raken­nuk­sia kuten Oska­ri Tokoi-seu­ran omis­ta­ma Kan­nuk­sen työ­väen­ta­lo, Kun­ta­la (van­ha kun­nan­ta­lo), lai­na­ma­ka­sii­ni (toi­mii koti­seu­tu­museo­na), Joo­se­pin talo, Topian talo, Aapan talo ja Kir­ju­rin­tu­pa. Alu­eel­la on myös van­hoil­le kir­kon­ky­lil­le tun­nuso­mai­sen käsi­työ­läi­sa­su­tuk­sen jään­tei­tä. Mäki­raon­mäel­lä raken­nuk­set ovat lähes alku­pe­räi­sil­lä pai­koil­laan. Osa on kun­nos­tet­tu­ja ja his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­ta. Alu­ee­seen voit tutus­tua vir­tu­aa­lie­sit­te­lyn kaut­ta.


Museo­kes­kus avoin­na kesä-hei­nä­kuus­sa vuo­sit­tain ilmoi­tet­ta­vi­na aikoi­na.

Tie­dus­te­lut kesä­ajan ulko­puo­lel­la kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­luis­ta.

Koti­seu­tu­museo

Koti­seu­tu­museos­ta löy­tyy pää­asias­sa talon­poi­kais­kul­tuu­riin liit­ty­viä esi­nei­tä. Lisäk­si museoon on saa­tu täy­del­li­nen kylä­suu­ta­rin esi­neis­tö.

Museo on kol­mi­ker­rok­si­nen hir­sis­tä 1858 raken­net­tu enti­nen vil­ja­ma­ka­sii­ni. Raken­nus tun­ne­taan myös Vil­ja­ma­ka­sii­nin ja Lai­na­ma­ka­sii­nin nimel­lä. Koti­seu­tu­museo­na se on toi­mi­nut vuo­des­ta 1991.

Museon aukio­loa­jat ilmoi­te­taan Mäki­raon­mäen kesä­ta­pah­tu­mien yhtey­des­sä.

Kotiseutumuseon puusepän työvälineitä esittelevä huone
Vil­ja­ma­ka­sii­nin huo­ne, puuse­pän työ­ka­lu­ja

Oska­ri Tokoi ‑museo

Avoin­na kesä-hei­nä­kuus­sa vuo­sit­tain ilmoi­tet­ta­vi­na aikoi­na.

Senaat­to­ri-minis­te­ri-puhe­mies-kan­san­val­tuu­tet­tu Oska­ri Tokoin elä­män­työl­le omis­tet­tu museo Työ­väen­ta­lon ala­ker­ras­sa. Museo esit­te­lee kan­nus­lai­sen senaat­to­rin vai­he­ri­kas­ta elä­mää. Siir­to­lais­museo­na toi­mii van­ha vah­ti­mes­ta­rin huo­ne.

Oska­ri Tokoi ‑museos­sa on esil­lä laa­ja valo­ku­va- ja leh­ti­lei­ke­ko­koel­ma sekä muun muas­sa Oska­ri Tokoin van­ha kir­joi­tus­ko­ne, joka on han­kit­tu Ame­ri­kas­ta. Näyt­te­lys­sä on lisäk­si esil­lä Tokoin kir­joi­tuk­sia, asia­kir­ja-aineis­toa sekä mui­ta vali­koi­tu­ja esi­nei­tä.

Esil­lä on myös työ­väen­ta­lon kun­nos­tuk­seen liit­ty­vää mie­len­kiin­tois­ta aineis­toa. Yhteys­hen­ki­lö Oska­ri Tokoi ‑seu­ras­ta Rai­mo Mär­sy­lä puh. 040 135 0761.

Museossa vanha salin kalusto .
Oska­ri Tokoi ‑museo Työ­väen­ta­lol­la.

Kou­lu­museo

Kou­lu­museo sijait­see Mäki­raon­mäel­lä,  Aapan tuval­la. Esil­lä ole­va näyt­te­ly on muok­kau­tu­nut käy­tös­sä ole­vaan tilaan. 

Met­sä­ra­ta­museo

Mie­len­kiin­toi­nen ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin eri­koi­nen koh­de on Esko­lan pik­ku­ra­ta ja met­sä­ra­ta­museo.

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top