Kaksi pyöräilijää sillalla.

Hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.5.2024

Kun­nan laa­ja-alai­nen hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen eli HYTE-työ

 • Kos­kee kaik­kia elä­mä­na­luei­ta ja koh­de­ryh­miä.
 • On pai­kal­lis­ta ja alu­eel­lis­ta toi­min­taa.
 • Vaa­tii yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den välil­lä.
 • Kun­ta tekee yhteis­työ­tä hyvin­voin­tia­lu­een ja mui­den taho­jen, kuten maa­kun­ta­liit­to­jen, jär­jes­tö­jen, yri­tys­ten ja seu­ra­kun­tien kans­sa.
 • Tavoit­tee­na on talou­del­li­nen ja toi­min­nal­li­nen vai­kut­ta­vuus.

Kun­nal­la ja hyvin­voin­tia­lu­eel­la on yhtei­nen vas­tuu asuk­kai­den hyvin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä. Tämä vaa­tii, että toi­mi­jat tuke­vat toi­si­aan asian­tun­te­muk­sel­laan.

Kun­nan ja hyvin­voin­tia­lu­een hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen teh­tä­vät

 • Ensi­si­jai­nen vas­tuu hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä omas­sa toi­min­nas­saan.
 • Ase­tet­ta­va tavoit­teet ja suun­ni­tel­ta­va toi­men­pi­teet.
 • Arvioi­ta­va etu­kä­teen pää­tös­ten vai­ku­tuk­set ihmis­ten hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen eri väes­tö­ryh­mis­sä.
 • Nimet­tä­vä ter­vey­den- ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen vas­tuu­ta­ho.
 • Seu­rat­ta­va asuk­kai­den eli­no­lo­ja, hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä alueit­tain ja väes­tö­ryh­mit­täin.
 • Rapor­toi­da val­tuus­tol­leen vuo­sit­tain HYTE-työs­tä ja val­mis­tel­ta­va val­tuus­to­kausit­tain hyvin­voin­ti­ker­to­mus ja ‑suun­ni­tel­ma.
 • Edis­tet­tä­vä jär­jes­tö­jen toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
 • Hyvin­voin­tia­lue jär­jes­tää vuo­sit­tain alu­eel­li­set neu­vot­te­lut hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä, joi­hin kun­tien on osal­lis­tut­ta­va.
Rallikisat menossa. Kuvassa neljä ralliautoa.

Kan­nuk­sen HYTE-raport­ti vuo­del­ta 2023

Hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen on kaik­kien toi­mia­lo­jen yhtei­nen teh­tä­vä. Vas­tuu sen koor­di­noin­nis­ta on hyvin­voin­nin toi­mia­lal­la hyvin­voin­ti­joh­ta­jal­la. HYTE-työ­ryh­mä­nä toi­mii eri hal­lin­toa­loil­ta koot­tu ryh­mä. Yhteis­työ­tä teh­dään aktii­vi­ses­ti yri­tys­ten, hyvin­voin­tia­lu­een, kol­man­nen sek­to­rin, yhdis­tys­ten, seu­ra­kun­nan sekä alu­eel­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Lisäk­si kun­nas­sa on myös laki­sää­tei­siä toi­mi­joi­ta, kuten van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to sekä nuo­ri­so­val­tuus­to, jot­ka työs­ken­te­le­vät edus­ta­man­sa ryh­män hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si.

Kun­ta­stra­te­gias­sa tulee ottaa huo­mioon asuk­kai­den hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen. Kan­nuk­sen kau­pun­ki­stra­te­gian yksi tavoit­teis­ta on kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin ja alu­een elin­voi­man edis­tä­mi­nen sekä mah­dol­lis­taa kun­ta­lais­ten osal­li­suus ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Tavoi­te on olla luon­non­lä­hei­nen ja tur­val­li­nen seu­tu­kau­pun­ki.

Kan­nuk­sen pain­opis­tea­lu­ee­na hyvin­voin­ti­ker­to­muk­ses­sa 2017–2020 ovat olleet ikäih­mi­set ja lap­set ja hei­dän lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen. Ikäih­mi­sil­le on jär­jes­tet­ty run­saas­ti lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja hank­kei­den avul­la osal­lis­tu­mi­nen on ollut edul­lis­ta. Ikäih­mis­ten aktii­vi­suus näkyy Kan­nuk­ses­sa. Lii­kun­ta­har­ras­tus­ten lisäk­si toi­min­taa jär­jes­tää myös monet yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt.

Yhteystiedot

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top