Lisä­tie­toa vuo­kra-asu­mi­ses­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.2.2024

Vuo­kra­va­kuus

Ennen kuin avai­met luo­vu­te­taan tulee mak­saa 1 kk vuo­kra­sum­ma. Poik­keuk­se­na 2 kk vakuus, jos lem­mik­kie­lä­miä ja 3 kk jos luot­to­tie­to­häi­riöi­tä, jos luot­to­tie­to­häi­riöt ovat erit­täin huo­not,
voim­me periä 3 kk vakuu­den sekä 3 kk vuo­kran ennak­koon. Kun vuo­kra­so­pi­mus päät­tyy vuo­kra­nan­ta­ja palaut­taa vakuus­sum­man asuk­kaal­le. Mak­su­häi­riö­mer­kin­nät voi­vat vai­kut­taa asun­non saan­tiin.

Jos vuo­kra­nan­ta­jal­la on saa­mi­sia vuo­kra­lai­sel­ta tai asun­to on muun kuin nor­maa­lin käy­tön joh­dos­ta kun­nos­tet­ta­va, vakuus käy­te­tään näi­hin.
Eril­li­set luo­vu­tus­oh­jeet lähe­te­tään asuk­kaal­le sen jäl­keen kun asu­kas irti­sa­noo asun­non. Jos haki­jal­la on edel­li­ses­tä vuo­kra­suh­tees­ta vuo­kra­räs­te­jä, asun­to­ha­ke­mus voi­daan hylä­tä.

Avai­met

Jokai­seen huo­neis­toon luo­vu­te­taan asun­to­pal­ve­lu­toi­mis­tos­ta vähin­tään kak­si avain­ta. Lisä­avai­mia saa asun­to­pal­ve­lu­toi­mis­tos­ta tar­vit­taes­sa, mut­ta asuk­kaan tulee mak­saa
itse avai­men teet­tä­mi­ses­tä joh­tu­vat todel­li­set kulut.

Jos asu­kas huk­kaa avai­men, asias­ta on vii­py­mät­tä ilmoi­tet­ta­va asun­to­pal­ve­lu­toi­mis­toon. Mikä­li huoneiston/koko talon luk­ko­jär­jes­tel­mä pitää huk­kaa­mis­ta­pauk­sen takia uusia,
asu­kas on vel­vol­li­nen mak­sa­maan aiheu­tu­vat todel­li­set kulut.

Mikä­li asu­kas unoh­taa avai­met sisäl­le huo­neis­toon soi­ta 044 4745451 tai 044 4745455 (EI PÄIVYSTYSTÄ). Ovien aukai­sus­ta peri­tään kor­vaus, joka on täl­lä het­kel­lä
arki­päi­vä­nä klo 8.00–16.00 30 €, iltai­sin klo 16.00–21.00 50 €, yöai­kaan klo 21.00–8.00 ja pyhä­päi­vä­nä ja vii­kon­lop­pui­sin 70 € joka las­ku­te­taan erik­seen seu­raa­vas­sa vuo­kra­las­kus­sa.

Auto­paik­ka

Auto­pai­kas­ta sovi­taan erik­seen asun­to­pal­ve­lu­toi­mis­ton kans­sa. Kai­kil­le asun­noil­le on varat­tu yksi läm­mi­tys­pis­to­ke­paik­ka 50 € / vuo­si.
Hei­nä­ku­ja, Hei­nä­ri­vi, Myl­lä­ri ja Tar­ha­tie säh­kö­tol­pan säh­kö menee huo­neis­ton mit­ta­riin.
Jos asuk­kaal­la ei ole omaa autoa, hänel­le ei auto­maat­ti­ses­ti kuu­lu auto­paik­kaa.

Tar­ha­tie, Myl­lä­ri, Hei­nä­ku­ja ja Hei­nä­ri­vi sisä­ti­la­läm­mi­tin sal­lit­tu.

Säh­kö

Asu­kas on vel­vol­li­nen itse teke­mään säh­kö­so­pi­muk­sen halua­man­sa säh­köyh­tiön kans­sa. Jos asu­kas ei tee säh­kö­so­pi­mus­ta, säh­kö­jä ei asun­toon tule.

Käyt­tö­ve­si

Salgren, Huh­ta­saa­ri, Var­sa­kal­lio, Hek­ka­la, Haka­la, Sääs­tö­mark­ka

Asuk­kaan tulee ilmoit­taa vesi­mit­ta­ri­lu­ke­mat asun­to­toi­mis­toon 30.6. ja 31.12. Jos asu­kas ei ole ilmoit­ta­nut luke­mia mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, vesi las­ku­te­taan arvio­na.
Luke­maa ei voi jäl­keen päin muut­taa vaan se tasa­taan seu­raa­van vesi­las­ku­tuk­sen yhtey­des­sä jos asu­kas on jät­tä­nyt luke­mat.

Hei­nä­ku­ja, Myl­lä­ri, Tar­ha­tie, Rivi­kaa­ra, Hei­nä­ri­vi
Asuk­kaan ei itse tar­vit­se ilmoit­taa vesi­mit­ta­ri­lu­ke­mia, kiin­teis­tön­hoi­ta­ja tekee sen puo­les­ta­si. 30.6. ja 31.12. Luke­ma­päi­vä ilmoi­te­taan kir­jeel­lä muu­ta­ma päi­vä ennen.
Jos asu­kas ei ole koto­na kiin­teis­tön­hoi­ta­ja käyt­tää ylei­sa­vain­ta.

Vesi­mak­sut ovat läm­min vesi 7,50 € /m3 sekä kyl­mä vesi 4,50 m³

Män­ty­pi­ha, Rii­hi­pi­ha ja Taka­lon­pi­ha vesi­mak­su on 16 € / hlö / kk

Muut osa­ke­huo­neis­to
Vesi­mak­su peri­tään asun­to-osa­keyh­tiön pää­tök­sen mukai­ses­ti tai muu sovit­tu vesi­mak­su.

Kiin­teis­tön­huol­to

Kiin­teis­tön­hoi­toa kos­ke­vat vikail­moi­tuk­set kiin­teis­töis­tä Rivi­kaa­ra, Tar­ha­tie, Salgren, Huh­ta­saa­ri, Var­sa­kal­lio, Hei­nä­ku­ja, Haka­la, Hek­ka­la, Sääs­tö­mark­ka,
Myl­lä­ri, Hei­nä­ri­vi, Män­ty­pi­ha, Rii­hi­pi­ha ja Taka­lon­pi­ha  nume­roon 044 4745455/kiinteistövastaava Jou­ko Säm­pi (ma-to 7–15.30, pe klo 7–13.30)

Kai­kis­sa muis­sa Kan­nuk­sen kau­pun­gin asun­non huol­to­asiois­sa, ota yhteys nume­roon 044 4745574 (klo 7–15)

Hätä­huol­lot lisäk­si nume­roon 044 4745451/ Kat­ri Kop­sa­la (jos nume­ro ei vas­taa, lai­ta vies­ti)

Jokai­nen on vas­tuus­sa omal­le asun­nol­leen mene­väs­tä käy­tä­väs­tä, joka yhdis­tyy pää­käy­tä­vään. Hie­koi­tus ja lumi­työt kuu­lu­vat asuk­kaal­le oman käy­tä­vän osal­ta.

Las­ku­tet­ta­via pal­ve­lu­ja

Kiin­teis­tön­hoi­ta­ja tekee asuk­kaan puo­les­ta mm. sulak­keen vaih­don, lat­tia­kai­von tai haju­lu­kon aukai­sun, lie­si­tuu­let­ti­men suo­dat­ti­men vaih­don ja lam­pun vaih­don,
mut­ta niis­tä peri­tään kor­vaus, joka on todel­li­set kus­tan­nuk­set (kor­vaus työajasta+matkat+tarvikkeet). Kiin­teis­töl­le aiheu­te­tus­ta vahin­gos­ta tai lisä­va­rus­tei­den
asen­nuk­ses­ta veloi­te­taan työn mukaan. Kiin­teis­tö­vas­taa­van työ­tun­ti 50 €/h + alv.

Kotie­läi­met

Kotie­läi­miä sal­li­taan vain 2 kpl / vuo­krat­ta­va huo­neis­to. Hei­nä­ri­vin rivi­ta­lot ovat aller­gia-asun­to­ja ja sin­ne lem­mik­kie­läi­met sekä nii­den vie­rai­lu on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty.

Kotie­läin­ten pito sal­li­taan edel­lyt­täen, ettei niis­tä ole hait­taa. Kotie­läi­met tulee pitää asuk­kai­den omis­sa tilois­sa ja val­voa, ettei­vät ne ulkoi­lu­tet­taes­sa sot­ke las­ten leik­ki­paik­ko­ja
tai naa­pu­rei­den piho­ja eivät­kä vahin­goi­ta yhtiön/kaupungin kiin­teis­tö­jä.

Pal­ve­lu­mak­sut

Mak­susuun­ni­tel­ma 20 €/maksusopimus, mak­suai­kaa yli 30 pv. Velal­li­sen pyyn­nös­tä teh­dys­tä mak­sua­jan piden­nyk­ses­tä ja erä­päi­vän siir­ros­ta (alle 30 pv) 5 €.
Sisäl­lä ole­van lam­pun vaih­to 20 € (kaik­ki huo­neis­ton lam­put ja lois­te­put­ket). Perin­tä­ku­lu 5 € / mak­su­ke­hoi­tus.

Yleis­tä jär­jes­tys­tä kos­ke­vat mää­räyk­set

Kukaan ei saa käyt­täy­ty­mi­sel­lään tai muul­la tavoin tar­peet­to­mas­ti häi­ri­tä tois­ten asu­mis­viih­tyi­syyt­tä. Talos­sa asu­vien on muu­toin­kin nou­da­tet­ta­va nor­maa­lin koti­rau­han edel­lyt­tä­miä käy­tös­ta­po­ja.
Talon asuk­kai­den on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että myös hei­dän vie­raan­sa nou­dat­ta­vat näi­tä jär­jes­tys­mää­räyk­siä.

Yhteystiedot

Katri Kopsala

+358 44 4745 451
katri.kopsala@kannus.fi
toimitusjohtaja
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy

Jouko Sämpi

+358 44 4745 455
jouko.sampi@kannus.fi
kiinteistövastaava
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy
Scroll to Top