Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023 ja asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että isolla osalla perheistä asiakasmaksu pienenee tai poistuu kokonaan.
Uudet tulorajat 1.3.2023 –

Perheen koko Tulorajavähennys Maksuprosentti Korkein maksu bruttotulot yli
2 3 874 €   10,7 % 6 626 €
3 4 998 € 10,7 % 7 750 €
4 5 675€ 10,7 % 8 427 €
5 6 353 € 10,7 % 9 105 €
6 7 028 € 10,7 % 9 780 €

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta  295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta

Varhaiskasvatusmaksun tulotietoinfo

Hoitoaika-perusteiset hoitosopimukset, myös esiopetuksen varhaiskasvatus
Mikäli hoitoaikoja ei varata määrä-aikaan mennessä on lapsen  hoitosopimus yli 35h/vk.  

varattu hoitoaika keskimäärin /viikko varattu hoitoaika / kalenterikuukausi osuus määritellystä kuukausimaksusta 100%
yli 35 h/ vk  yli 146 h /kk korkein 295  euroa tai tulojen mukaan määritelty maksu
21 -35 h /vk

edellyttää hoito-aikojen varaamista määräaikaan mennessä

85 – 146 h /kk 80 %

korkein 236 euroa tai 80% tulojen mukaan määritellystä maksusta

enintään 20 h /vk

edellyttää hoito-aikojen varaamista määräaikaan mennessä

enintään 84 h /kk 60 %

korkein 177 euroa tai 60 % tulojen  mukaan määritellystä maksusta,

Pienin perittävä varhaiskasvatus maksu on 28 euroa.

Voitte laskea perheenne varhaiskasvatusmaksun seuraavan ohjeen mukaisesti: .
Esim. Perhekoko 4 ,laskukaava: bruttotulo  -perhekoon vähimmäistuloraja x maksuprosentti = hoitomaksu

Kuukausimaksu ja sen periminen yhteishuoltajuustilanteessa
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaisesti, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.  Asiakasmaksu tulee myös tämän huoltajan osoitteeseen. Jos molemmat huoltajat ovat töissä, hoidon tarve kartoitetaan ja hoitosopimus määritellään molempien hoidon tarve huomioiden.

Asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain perusteella ja indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Varhaiskasvatusmaksun määrittely
Kuukausittainen varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen bruttotuloista. Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Bruttopalkkaan lisätään 5 % lomarahan osuus.

Tulotiedot ja tulotietojen muutokset ilmoitetaan Daisy- ohjelman kautta. Tulotietojen muutosilmoitukseen lisätään liitteinä tarvittavat dokumentit. Muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Hoitoaikojen ilmoittaminen
Hoitoajat  ilmoitetaan DaisyFamilyn sähköisen asioinnin kautta.    Kirjautuminen on vahvan tunnistautumisen kautta, eli pankki- tai asiointitunnuksilla osoitteessa https://kannus.daisyfamily.fi/login

Hoitosopimusmuutokset 
Hoitosopimuksen muutos ( tuntirajamuutos) on mahdollista tehdä vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Muutosilmoitus tehdään etukäteen eDaisyn kautta.

Laskutus
Päivähoidon laskutus tehdään hoitosopimuksen mukaisten hoitotuntien mukaan. Hoitosopimuksen ylitys aiheuttaa laskutusperusteen muutoksen. Jos esim. lapsellesi on sovittu palveluntarve enintään 84 tuntia ja varaat hänelle tunteja 95, kuukauden laskutus tehdään 146 tunnilta, vaikka lapsi olisi ollut läsnä hoidossa alle 84 tuntia. Jos taas olet varannut hoitoa alle 84 tuntia ja lapsi onkin hoidossa yli 84 laskutus tehdään 146 tunnilla.

Kannattaa siis seurata kuluvan kuukauden varausten kokonaismäärää ja pyrkiä pysymään sovitun tuntimäärän sisällä, mikäli haluat ettei hoitomaksu nouse.

Jos tiedät etukäteen, ettet tarvitse varattuja hoitotunteja, käy perumassa ne Daisy Family -sovelluksessa viimeistään lukitusaikaan mennessä. Lukitusajan jälkeen käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti.
Varausjärjestelmä on rakennettu näin, jotta henkilökunnan työvuorot voidaan tehdä sen mukaan, paljonko lapsia on hoidossa.

Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä kahden peräkkäisen kuukauden ajan, siirtyy lapsi pysyvästi korkeamman hoitoajan mukaiselle maksuportaalle.  Tämä maksuporras on voimassa kolme kuukautta. Sen jälkeen hoidontarvetta voi tarkastella.

Kiinteään kuukausimaksuun ovat poikkeuksena:

Hoidon aloittamiskuukauden laskutus tehdään sijoituspäätöksen alkamispäivämäärästä lähtien käytettävissä olevien toimintapäivien mukaan. Mikäli koko hoitosopimuksen tunnit on kuitenkin käytetty, alkamiskuukauden laskutus on normaali kuukausimaksu (koskee sopimuksia 84h/kk ja 146h/kk)

Hoidon päättymiskuukauden laskutus tehdään sijoituspäätöksen päättymispäivämäärän asti käytettävissä olevien toimintapäivien mukaan. Mikäli koko hoitosopimuksen tunnit on kuitenkin käytetty, päättymiskuukauden laskutus on normaali kuukausimaksu  (koskee sopimuksia 84h/kk ja 146h/kk)

Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta 11 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kk-maksusta.

Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Kun lapsi on poissa kokonaisen kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta ns. varausmaksuna ( esim. kesäloma-aika)

Pakollisen karanteeninaikainen lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta hyvitetään varhaiskasvatuslaskussa ( edellyttää että varhaiskasvatustoimistoon on toimitettu lääkärintodistus karanteeniin asettamisesta).  Mikäli karanteenista huolimatta lapsen sopimuksen mukaiset hoitotunnit toteutuvat, hyvitys suhteutetaan käytettyihin tunteihin.

Isyysrahakausi
Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden alusta, kun lapsi täyttää yhdeksän.  Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahajakson aikana. Lapselta ei peritä isyysvapaasta johtuvan poissaolon ajalta, jos huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta ( Varhaiskasvatuslaki 15§), Maksuttomuus ei koske muita varhaiskasvatuksessa olevia sisaruksia.  Ilmoitus isyysrahajaksosta liitteineen on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen vapaan alkamista varhaiskasvatustoimistoon

Vanhempainvapaa
Koskee lasta, jonka laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin.  Voit käyttää vanhempainvapaat haluaminasi jaksoina lapsen kahden vuoden ikään saakka.  Jos olet työsuhteessa, voit pitää vanhempainvapaata enintään neljässä jaksossa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy eikä maksua peritä, jos huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta ( Varhaiskasvatuslaki 15§)  Ilmoitus liitteineen on tehtävä varhaiskasvatustoimistoon.

Huoltajan velvollisuus ilmoittaa vanhempainvapaasta:
– yli viisi päivää, ilmoitus on jätettävä kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa
– 1-5 pv toistuva poissaolo, ilmoitus on jätettävä yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloituspäivää

Maksut kätevästi verkkolaskulla
Varhaiskasvatusmaksut voi saada myös verkkolaskuna. Verkkolasku säästää tili- ja viitenumeroiden näppäilyiltä ja näppäilyvirheiltä ja mahdollistaa maksamisen missä tahansa, missä on Internet-yhteys.

Perimiskäytäntö
Maksamattomat varhaiskasvatuslaskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Perintätoimisto lähettää asiakkaalle laskusta tarvittaessa kaksi huomautuslaskua. Huomautuslaskuun lisätään muistutusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Kahden huomautuslaskun jälkeen lasku menee ulosottoon perittäväksi.

Asiakastietojen muutokset perhe tekee DaisyFamily sovelluksen kautta
Varhaiskasvatusmaksu perustuu perhekokoon, perheen tuloihin ja hoitosopimuksessa sovittuihin hoitoaikoihin ja hoitopäivien lukumäärään. Jos jokin edellä mainituista on väärin, lähtee asiakastietojärjestelmästä virheellinen lasku. Vanhempien osoite-, työpaikka-, tulotietojen- tai perhesuhdemuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian varhaiskasvatustoimistoon. Muutokset huomioidaan laskutuksessa seuraavan kuukauden alusta.

Maksuton kuukausi
Maksuton varhaiskasvatuskuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1.päivää ja lapsella on ennalta tiedettyjä poissaoloja enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä.

Esikoululaisten varhaiskasvatusmaksut
Varsinainen esiopetusaika on maksutonta, mutta muista kuin esikouluajoista peritään varhaiskasvatusmaksu kuten muiltakin lapsilta.