Var­hais­kas­va­tus­mak­sut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 6.3.2024

Var­hais­kas­va­tus­mak­sun tulotietoinfo.pdf

Hoi­toai­ka-perus­tei­set hoi­to­so­pi­muk­set, myös esio­pe­tuk­sen var­hais­kas­va­tus
Mikä­li hoi­toai­ko­ja ei vara­ta mää­rä­ai­kaan men­nes­sä on lap­sen  hoi­to­so­pi­mus yli 35h/vk eli 100 % mak­su.

31.7.2024 saak­ka
Hoi­toai­ka­so­pi­musMak­su %Nuo­rim­man sisa­ruk­sen mak­su enim­mäis­mak­su
0–84 h/kk60177 euroa
86–146 h/kk80236 euroa
147–100295 euroa
Toi­ses­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ole­vas­ta lap­ses­ta peri­tään 40 % nuo­rim­man sisa­ruk­sen mak­sus­ta.

Per­heen mui­den las­ten mak­su on 20 % per­heen nuo­rim­man lap­sen mak­sus­ta.

31.7.2024 saak­ka
Per­heen kokoTulo­ra­jan vähen­nysMak­su­pro-sent­tiBrut­to­tu­lo kor­keim­paan mak­su­luok­kaa
2387410,76626
3499810,77750
4567510,78427
5635310,79105
6702810,79780

Var­hais­kas­va­tuk­se­na asia­kas­mak­su­lain edel­lyt­tä­mät indek­si­tar­kas­tuk­set asia­kas­mak­sui­hin ja tulo­ra­joi­hin teh­dään 1.8.2024

1.8.2024 alkaen
Hoi­toai­ka­so­pi­musMak­su %Nuo­rim­man sisa­ruk­sen mak­su enim­mäis­maksu
0–84 h/kk60187 euroa
86–146 h/kk80249 euroa
147–100311 euroa
Toi­ses­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ole­vas­ta lap­ses­ta peri­tään 40 % nuo­rim­man sisa­ruk­sen mak­sus­ta.

Per­heen mui­den las­ten mak­su on 20 % per­heen nuo­rim­man lap­sen mak­sus­ta.

1.8.2024 alkaen
Per­heen kokoTulo­ra­jan vähen­nysMak­su­pro-sent­tiBrut­to­tu­lo kor­keim­paan mak­su­luok­kaa
2406610,76975
3524510,78151
4595610,78862
5666710,79273
6737610,710282
Jos per­heen koko on suu­rem­pi kuin kuusi hen­ki­löä, nos­te­taan mak­sun mää­rit­tä­mi­sen perus­teel­le ole­vaa tulo­ra­jaa 275 eurol­la per­heen seu­raa­vis­ta per­heen alai­käi­ses­tä lap­ses­ta

Voit­te las­kea per­heen­ne var­hais­kas­va­tus­mak­sun seu­raa­van ohjeen mukai­ses­ti: .
Esim. Per­he­ko­ko 4 ‚las­ku­kaa­va: brut­to­tu­lo  ‑per­he­koon vähim­mäis­tu­lo­ra­ja x mak­su­pro­sent­ti = hoi­to­mak­su

Kuu­kausi­mak­su ja sen peri­mi­nen yhteis­huol­ta­juus­ti­lan­tees­sa
Jos lap­sen huol­ta­jat asu­vat eri osoit­teis­sa saman kun­nan alu­eel­la, mää­rä­tään mak­su sen per­heen tulo­jen mukai­ses­ti, jon­ka luo­na lap­sel­la on väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män mukai­nen asuin­paik­ka.  Asia­kas­mak­su tulee myös tämän huol­ta­jan osoit­tee­seen. Jos molem­mat huol­ta­jat ovat töis­sä, hoi­don tar­ve kar­toi­te­taan ja hoi­to­so­pi­mus mää­ri­tel­lään molem­pien hoi­don tar­ve huo­mioi­den.

Asia­kas­mak­sut on sidot­tu indek­siin asia­kas­mak­su­lain perus­teel­la ja indek­si­tar­kis­tuk­set teh­dään kah­den vuo­den välein.

Var­hais­kas­va­tus­mak­sun mää­rit­te­ly
Kuu­kausit­tai­nen var­hais­kas­va­tus­mak­su las­ke­taan per­heen brut­to­tu­lois­ta. Tuloi­na ote­taan huo­mioon per­heen vero­na­lai­set ansio- ja pää­oma­tu­lot. Brut­to­palk­kaan lisä­tään 5 % loma­ra­han osuus.

Tulo­tie­dot ja tulo­tie­to­jen muu­tok­set ilmoi­te­taan Dai­sy- ohjel­man kaut­ta. Tulo­tie­to­jen muu­to­sil­moi­tuk­seen lisä­tään liit­tei­nä tar­vit­ta­vat doku­men­tit. Muu­tok­set astu­vat voi­maan seu­raa­van kuu­kau­den alus­ta.

Hoi­toai­ko­jen ilmoit­ta­mi­nen
Hoi­toa­jat  ilmoi­te­taan Dai­sy­Fa­mi­lyn säh­köi­sen asioin­nin kaut­ta.    Kir­jau­tu­mi­nen on vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen kaut­ta.

Hoi­to­so­pi­mus­muu­tok­set 
Hoi­to­so­pi­muk­sen muu­tos ( tun­ti­ra­ja­muu­tos) on mah­dol­lis­ta teh­dä vähin­tään kol­men kuu­kau­den ajak­si. Muu­to­sil­moi­tus teh­dään etu­kä­teen eDai­syn kaut­ta.

Las­ku­tus
Päi­vä­hoi­don las­ku­tus teh­dään hoi­to­so­pi­muk­sen mukais­ten hoi­to­tun­tien mukaan. Hoi­to­so­pi­muk­sen yli­tys aiheut­taa las­ku­tus­pe­rus­teen muu­tok­sen. Jos esim. lap­sel­le­si on sovit­tu pal­ve­lun­tar­ve enin­tään 84 tun­tia ja varaat hänel­le tun­te­ja 95, kuu­kau­den las­ku­tus teh­dään 146 tun­nil­ta, vaik­ka lap­si oli­si ollut läs­nä hoi­dos­sa alle 84 tun­tia. Jos taas olet varan­nut hoi­toa alle 84 tun­tia ja lap­si onkin hoi­dos­sa yli 84 las­ku­tus teh­dään 146 tun­nil­la. Per­heen tulee seu­ra­ta kulu­van kuu­kau­den varaus­ten koko­nais­mää­rää ja pyr­kiä pysy­mään sovi­tun tun­ti­mää­rän sisäl­lä.

Etu­kä­teen tie­de­tyt pois­sao­lot käy­dään peru­mas­sa  Dai­sy Fami­ly ‑sovel­luk­ses­sa vii­meis­tään luki­tusai­kaan men­nes­sä. Luki­tusa­jan jäl­keen käyt­tä­mä­tön­kin päi­vä kulut­taa hoi­to­tun­te­ja varauk­sen mukai­ses­ti. Luki­tuk­sen jäl­keen tapah­tu­vat pois­sao­lot tulee mer­ki­tä pois­sao­lo­tie­to­na Dai­sy-fami­lyyn.
Varaus­jär­jes­tel­mä on raken­net­tu näin, jot­ta hen­ki­lö­kun­nan työ­vuo­rot voi­daan teh­dä sen mukaan, pal­jon­ko lap­sia on hoi­dos­sa.

Lap­sel­le vara­tun tun­ti­mää­rän ylit­tyes­sä kah­den peräk­käi­sen kuu­kau­den ajan, siir­tyy lap­si pysy­väs­ti kor­keam­man hoi­toa­jan mukai­sel­le mak­su­por­taal­le.  Tämä mak­su­por­ras on voi­mas­sa kol­me kuu­kaut­ta. Sen jäl­keen hoi­don­tar­vet­ta voi tar­kas­tel­la.

Kiin­te­ään kuu­kausi­mak­suun ovat poik­keuk­se­na:

Hoi­don aloit­ta­mis­kuu­kau­den las­ku­tus teh­dään sijoi­tus­pää­tök­sen alka­mis­päi­vä­mää­räs­tä läh­tien käy­tet­tä­vis­sä ole­vien toi­min­ta­päi­vien mukaan. Mikä­li koko hoi­to­so­pi­muk­sen tun­nit on kui­ten­kin käy­tet­ty, alka­mis­kuu­kau­den las­ku­tus on nor­maa­li kuu­kausi­mak­su (kos­kee sopi­muk­sia 84h/kk ja 146h/kk)

Hoi­don päät­ty­mis­kuu­kau­den las­ku­tus teh­dään sijoi­tus­pää­tök­sen päät­ty­mis­päi­vä­mää­rän asti käy­tet­tä­vis­sä ole­vien toi­min­ta­päi­vien mukaan. Mikä­li koko hoi­to­so­pi­muk­sen tun­nit on kui­ten­kin käy­tet­ty, päät­ty­mis­kuu­kau­den las­ku­tus on nor­maa­li kuu­kausi­mak­su  (kos­kee sopi­muk­sia 84h/kk ja 146h/kk)

Kun lap­si oman sai­rau­ten­sa vuok­si on pois­sa hoi­dos­ta 11 päi­vää tai enem­män kalen­te­ri­kuu­kau­den aika­na, peri­tään puo­let kk-mak­sus­ta.

Kun lap­si oman sai­rau­ten­sa vuok­si on pois­sa hoi­dos­ta koko kalen­te­ri­kuu­kau­den, mak­sua ei peri­tä.

Kun lap­si on pois­sa koko­nai­sen kalen­te­ri­kuu­kau­den, peri­tään puo­let kuu­kausi­mak­sus­ta ns. varaus­mak­su­na ( esim. kesä­lo­ma-aika)

Isyys­ra­ha­kausi
Lap­sel­la, jos­ta mak­se­taan isyys­ra­haa, ei ole oikeut­ta käyt­tää var­hais­kas­va­tus­paik­kaa isyys­ra­ha­jak­son aika­na. Lap­sel­ta ei peri­tä isyys­va­paas­ta joh­tu­van pois­sao­lon ajal­ta, jos huol­ta­ja nou­dat­taa var­hais­kas­va­tus­lais­sa sää­det­tyä ilmoi­tus­vel­vol­li­suut­ta ( Var­hais­kas­va­tus­la­ki 15§), Mak­sut­to­muus ei kos­ke mui­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ole­via sisa­ruk­sia.  Ilmoi­tus isyys­ra­ha­jak­sos­ta liit­tei­neen on teh­tä­vä vii­meis­tään kak­si viik­koa ennen vapaan alka­mis­ta var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon

Van­hem­pain­va­paa
Kos­kee las­ta, jon­ka las­ket­tu aika on 4.9.2022 tai myö­hem­min.  Voit käyt­tää van­hem­pain­va­paat halua­mi­na­si jak­soi­na lap­sen kah­den vuo­den ikään saak­ka.  Jos olet työ­suh­tees­sa, voit pitää van­hem­pain­va­paa­ta enin­tään nel­jäs­sä jak­sos­sa sii­hen saak­ka, kun­nes lap­si täyt­tää kak­si vuot­ta. Lap­sen var­hais­kas­va­tus­paik­ka säi­lyy eikä mak­sua peri­tä, jos huol­ta­ja nou­dat­taa var­hais­kas­va­tus­lais­sa sää­det­tyä ilmoi­tus­vel­vol­li­suut­ta ( Var­hais­kas­va­tus­la­ki 15§)  Ilmoi­tus liit­tei­neen on teh­tä­vä var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon.

Huol­ta­jan vel­vol­li­suus ilmoit­taa van­hem­pain­va­paas­ta:
- yli vii­si päi­vää, ilmoi­tus on jätet­tä­vä kuu­kaut­ta ennen suun­ni­tel­tua ajan­koh­taa
- 1–5 pv tois­tu­va pois­sao­lo, ilmoi­tus on jätet­tä­vä yksi viik­ko ennen ensim­mäi­sen pois­sao­lon suun­ni­tel­tua aloi­tus­päi­vää

Mak­sut käte­väs­ti verk­ko­las­kul­la
Var­hais­kas­va­tus­mak­sut voi saa­da myös verk­ko­las­ku­na. Verk­ko­las­ku sääs­tää tili- ja vii­te­nu­me­roi­den näp­päi­lyil­tä ja näp­päi­ly­vir­heil­tä ja mah­dol­lis­taa mak­sa­mi­sen mis­sä tahan­sa, mis­sä on Inter­net-yhteys.

Peri­mis­käy­tän­tö
Mak­sa­mat­to­mat var­hais­kas­va­tus­las­kut siir­ty­vät erä­päi­vän jäl­keen perin­tä­toi­mis­tol­le. Perin­tä­toi­mis­to lähet­tää asiak­kaal­le las­kus­ta tar­vit­taes­sa kak­si huo­mau­tus­las­kua. Huo­mau­tus­las­kuun lisä­tään muis­tu­tus­mak­su ja kor­ko­lain mukai­nen vii­väs­tys­kor­ko. Kah­den huo­mau­tus­las­kun jäl­keen las­ku menee ulos­ot­toon perit­tä­väk­si.

Asia­kas­tie­to­jen muu­tok­set per­he tekee Dai­sy­Fa­mi­ly sovel­luk­sen kaut­ta
Var­hais­kas­va­tus­mak­su perus­tuu per­he­ko­koon, per­heen tuloi­hin ja hoi­to­so­pi­muk­ses­sa sovit­tui­hin hoi­toai­koi­hin ja hoi­to­päi­vien luku­mää­rään. Jos jokin edel­lä mai­ni­tuis­ta on vää­rin, läh­tee asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä vir­heel­li­nen las­ku. Van­hem­pien osoite‑, työpaikka‑, tulo­tie­to­jen- tai per­he­suh­de­muu­tok­set tulee ilmoit­taa mah­dol­li­sim­man pian var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon. Muu­tok­set huo­mioi­daan las­ku­tuk­ses­sa seu­raa­van kuu­kau­den alus­ta.

Mak­su­ton kuu­kausi
Mak­su­ton var­hais­kas­va­tus­kuu­kausi on hei­nä­kuu edel­lyt­täen, että hoi­to on alka­nut ennen edel­li­sen vuo­den syys­kuun 1.päivää ja lap­sel­la on ennal­ta tie­det­ty­jä pois­sao­lo­ja enin­tään kol­me nel­jäs­osaa kuu­kausi­mak­sun perus­tee­na ole­vien kuu­kausi­mak­sun perus­tee­na ole­vien kuu­kausit­tais­ten var­hais­kas­va­tus­päi­vien mää­räs­tä.

Esi­kou­lu­lais­ten var­hais­kas­va­tus­mak­sut
Var­si­nai­nen esio­pe­tusai­ka on mak­su­ton­ta, mut­ta muis­ta kuin esi­kou­lua­jois­ta peri­tään var­hais­kas­va­tus­mak­su kuten muil­ta­kin lap­sil­ta.

Yhteystiedot

Johanna Läspä

+358 44 4745 581
johanna.laspa@kannus.fi
varhaiskasvatuksen vastaava
Varhaiskasvatuspalvelut

Satu Tervola

+358 44 4745 580
satu.tervola@kannus.fi
toimistosihteeri
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top