Sidon­nai­suu­det

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja viran­hal­ti­joi­den sidon­nai­suu­det lis­ta­taan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja viran­hal­ti­joi­den teke­mien omien ilmoi­tus­ten perus­teel­la.

Ilmoit­ta­mi­nen perus­tuu kun­ta­lain 84 §:n, jon­ka mukaan kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lön ja viran­hal­ti­jan on teh­tä­vä sidon­nai­suusil­moi­tus joh­to­teh­tä­vis­tään ja luot­ta­mus­toi­mis­taan elin­kei­no­toi­min­taa har­joit­ta­vis­sa yri­tyk­sis­sä ja muis­sa yhtei­söis­sä, mer­kit­tä­väs­tä varal­li­suu­des­taan sekä muis­ta sidon­nai­suuk­sis­ta, joil­la voi olla mer­ki­tys­tä luot­ta­mus- ja vir­ka­teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­sa.

Sidon­nai­suusil­moi­tus teh­dään tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le, joka val­voo ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den nou­dat­ta­mis­ta ja saat­taa ilmoi­tuk­set val­tuus­tol­le tie­dok­si. Kun­nan on pidet­tä­vä sidon­nai­suuk­sis­ta rekis­te­riä ylei­ses­sä tie­to­ver­kos­sa, jol­lei salas­sa­pi­toa kos­ke­vis­ta sään­nök­sis­tä muu­ta joh­du.

Ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den pii­riin kuu­lu­van luot­ta­mus­toi­men tai teh­tä­vän päät­tyes­sä hen­ki­löä kos­ke­vat tie­dot on pois­tet­ta­va rekis­te­ris­tä ja tie­to­ver­kos­ta.

Ilmoi­tus­vel­vol­li­sia ovat

  • Val­tuus­to: puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja
  • Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta: puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja
  • Kau­pun­gin­hal­li­tus: jäse­net, vara­jä­se­net, puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, esit­te­li­jä
  • Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta: puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja
  • Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­ta: puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, esit­te­li­jä
  • Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta: puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, esit­te­li­jä
  • Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta: jäse­net, vara­jä­se­net, puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, esit­te­li­jä

Kan­nuk­sen kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja viran­hal­ti­joi­den sidon­nai­suusil­moi­tuk­set ovat luet­ta­vis­sa alla ole­vas­ta lin­kis­tä.

Sidonnaisuusilmoitukset.pdf (päi­vi­tet­ty 28.04.2023)

Scroll to Top