Ympä­ris­tö­lu­pa- ja ilmoi­tus­me­net­te­ly

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Ympä­ris­tö­lu­pa tar­vi­taan aina ympä­ris­tön pilaan­tu­mis­ta, tai sen vaa­raa aiheut­ta­val­le toi­min­nal­le. Ympä­ris­tö­lu­van käsit­te­lyä edis­tää ennak­ko­neu­vot­te­lut lupa­vi­ran­omai­sen kans­sa hyvis­sä ajoin. Ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus kan­nat­taa jät­tää usei­ta kuu­kausia ennen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta. Käsit­te­ly­ai­kaa voi tie­dus­tel­la lupa­vi­ran­omai­sel­ta. Sel­keä, kat­ta­va ja asian­tun­te­vas­ti laa­dit­tu hake­mus liit­tei­neen edis­tää lupa­ha­ke­muk­sen käsit­te­lyä.

Ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain liit­tees­sä 1 lue­tel­laan ne toi­min­nat, jot­ka ovat ympä­ris­tö­lu­van­va­rai­sia. Lisäk­si lupa on olta­va sel­lai­sel­la toi­min­nal­la ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain, 27 §:n mukai­ses­ti:

  1. toi­min­taan, jos­ta saat­taa aiheu­tua vesis­tön pilaan­tu­mis­ta eikä kyse ole vesi­lain mukaan luvan­va­rai­ses­ta hank­kees­ta;
  2. jäte­ve­sien joh­ta­mi­seen, jos­ta saat­taa aiheu­tua ojan, läh­teen tai vesi­lain 1 luvun 3 §:n 1 momen­tin 6 koh­das­sa tar­koi­te­tun noron pilaan­tu­mis­ta;
  3. toi­min­taan, jos­ta saat­taa ympä­ris­tös­sä aiheu­tua eräis­tä naa­pu­ruus­suh­teis­ta anne­tun lain (26/1920) 17 §:n 1 momen­tis­sa tar­koi­tet­tua koh­tuu­ton­ta rasi­tus­ta.

Sekä ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain 28 §:n mukai­ses­ti:

  1. Liit­tees­sä 2 tar­koi­te­tun ener­gian­tuo­tan­to­lai­tok­sen, asfalt­tia­se­man, jake­lua­se­man, beto­nia­se­man, beto­ni­tuo­te­teh­taan ja liit­teen 2 koh­das­sa 5–7 mai­nit­tuun toi­min­taan, kun orgaa­nis­ten liu­ot­ti­mien kulu­tus on enem­män kuin 10 ton­nia vuo­des­sa sekä liit­tees­sä 4 tar­koi­tet­tuun toi­min­taan on olta­va ympä­ris­tö­lu­pa, jos toi­min­ta sijoi­te­taan tär­keäl­le tai muul­le veden­han­kin­ta­käyt­töön sovel­tu­val­le poh­ja­ve­sia­lu­eel­le.

Lisäk­si liit­tees­sä 1, liit­teen 2 koh­das­sa 1 ja 3 sekä liit­tees­sä 4 tar­koi­tet­tuun, mut­ta nii­tä vähäi­sem­pään toi­min­taan ja liit­teen 2 koh­das­sa 4 tar­koi­te­tun kemial­li­sen pesu­lan toi­min­taan on olta­va ympä­ris­tö­lu­pa, jos toi­min­ta sijoi­te­taan tär­keäl­le tai muul­le veden­han­kin­ta­käyt­töön sovel­tu­val­le poh­ja­ve­sia­lu­eel­le ja toi­min­nas­ta voi aiheu­tua poh­ja­ve­den pilaan­tu­mi­sen vaa­raa.

Kun­ta käsit­te­lee sil­le ympä­ris­tön­suo­je­lua­se­tuk­ses­sa 2 § sil­le osoi­te­tut lupa-asiat. Kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen neu­voo, jos haki­jal­le on epä­sel­vää, min­ne hake­mus tuli­si toi­mit­taa.

Toi­min­nan olen­nai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta, toi­min­nan­har­joit­ta­jan vaih­tu­mi­ses­ta ja toi­min­nan lopet­ta­mi­ses­ta on aina ilmoi­tet­ta­va val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le.

Hake­mus­lo­mak­keet löy­ty­vät ymparisto.fi pal­ve­lus­ta.

Hake­muk­sen voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen ymparistotarkastaja@kannus.fi Mikä­li asioi pape­ril­la, hake­muk­sia liit­tei­neen tulee toi­mit­taa kak­si kap­pa­let­ta osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Ympä­ris­tö­sih­tee­ri, PL 42 (Ase­ma­tie 1), 69101 Kan­nus.

Toi­min­nan rekis­te­röin­ti

Ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain mukai­nen rekis­te­röin­ti on ympä­ris­tö­lu­pa­me­net­te­lyä kevyem­pi pro­ses­si. Luon­teel­taan se on kir­jaa­mis­toi­men­pi­de, jos­sa ei teh­dä pää­tös­tä, eikä annet­ta mää­räyk­siä toi­min­nal­le. Rekis­te­röi­tä­vän toi­min­nan on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va toi­mia­la­koh­tai­ses­ti annet­tu­jen ase­tus­ten mää­rää­miä vaa­ti­muk­sia, jot­ta toi­min­ta voi­daan rekis­te­röi­dä.

Rekis­te­röi­tä­viä toi­min­to­ja ovat: tehol­taan alle 50 MW:n ener­gian­tuo­tan­to­lai­tok­set, polt­to­nes­tei­den jake­lua­se­mat, asfalt­tia­se­mat, kiin­teät beto­nia­se­mat ja beto­ni­tuo­te­teh­taat, orgaa­ni­sia liu­ot­ti­mia käyt­tä­vät toi­min­nat ja kemial­li­set pesu­lat. Lisäk­si toi­min­ta ei saa aiheut­taa ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain 27 § mukais­ta hait­taa ympä­ris­töl­le, tai naa­pu­ruus­suh­teis­ta anne­tun lain mukais­ta koh­tuu­ton­ta rasi­tus­ta. Lisäk­si poh­ja­ve­sia­lueil­la eräi­den rekis­te­röi­tä­vien toi­min­to­jen ympä­ris­tö­lu­van­va­rai­suu­des­ta on sää­det­ty erik­seen ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain 28 §:lla.

Lisä­tie­toa rekis­te­röin­nis­tä aihea­lueit­tain löy­tää ympäristö.fi ‑pal­ve­lus­ta.

Rekis­te­röin­ti-ilmoi­tuk­sen voi toi­mit­taa voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen ymparistotarkastaja@kannus.fi Mikä­li asioi pape­ril­la, hake­muk­sia liit­tei­neen tulee toi­mit­taa kak­si kap­pa­let­ta osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Ympä­ris­tö­sih­tee­ri, PL 42 (Ase­ma­tie 1), 69101 Kan­nus.

Eläin­suo­jail­moi­tuk­set

Kun­ta käsit­te­lee ilmoi­tuk­sen­va­rai­set eläin­suo­jat ilmoi­tus­me­net­te­ly­nä. Eläin­suo­jail­moi­tus on jätet­tä­vä kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le vii­meis­tään 120 vuo­ro­kaut­ta ennen toi­min­nan suun­ni­tel­tua aloit­ta­mis­ta. Kun­nan vas­tuul­le kuu­lu­vat ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain mukai­set liit­teen 4 eläin­suo­jat, jot­ka käsi­tel­lään kun­nas­sa ilmoi­tus­me­net­te­lyl­lä, ellei eri­tyi­ses­tä syys­tä tar­vi­ta ympä­ris­tö­lu­paa.

Ilmoi­tus­me­net­te­lyn pii­riin kuu­lu­vat ne eläin­suo­jat jot­ka:

A)    vähin­tään 50 ja alle 300 lyp­sy­leh­mäl­le, vähin­tään 100 ja alle 500 liha­nau­dal­le, vähin­tään 130 ja alle 600 emo­leh­mäl­le, vähin­tään 60 hevo­sel­le tai ponil­le, vähin­tään 250 uuhel­le tai vuo­hel­le, vähin­tään 100 ja enin­tään 750 täy­si­kas­vui­sel­le ema­kol­le, vähin­tään 250 ja enin­tään 2 000 liha­sial­le, vähin­tään 4 000 ja enin­tään 40 000 muni­tus­ka­nal­le tai vähin­tään 10 000 ja enin­tään 40 000 broi­le­ril­le ja joka ei ole ympä­ris­tö­lu­van­va­rai­nen ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain (YSL) liit­teen 1 perus­teel­la;

 B)   yhdel­le tai useal­le muul­le kuin 1 koh­das­sa mai­ni­tul­le YSL:n liit­tees­sä 3 tar­koi­te­tul­le eläin­la­jil­le, jon­ka koko­nai­se­läi­nyk­sik­kö­mää­rä YSL:n liit­teen 3 tau­lu­kon 1 eläi­nyk­sik­kö­ker­toi­mil­la las­ket­tu­na on vähin­tään 250 ja joka ei ole ympä­ris­tö­lu­van­va­rai­nen YSL:n liit­teen 1 perus­teel­la. Jos eläin­suo­jan suu­rim­man eläi­nyk­sik­kö­mää­rän muo­dos­taa 1 koh­das­sa tar­koi­te­tun tuo­tan­toe­läi­men nuor­kar­ja, ilmoi­tuk­sen­va­rai­suus­ra­ja mää­räy­tyy kui­ten­kin täys­kas­vui­sen tuo­tan­toe­läi­men eläi­nyk­sik­kö­mää­räk­si muun­ne­tun eläin­mää­rän perus­teel­la. Tätä koh­taa ei sovel­le­ta YSL:n liit­tees­sä 3 mai­nit­tui­hin tur­ki­se­läi­miin;

  C)  useal­le 1 tai 2 koh­das­sa tar­koi­te­tul­le tuo­tan­toe­läi­mel­le ja joka ei ole suo­raan ilmoi­tuk­sen­va­rai­nen 1 koh­das­sa mai­ni­tun tuo­tan­toe­läi­men eläin­mää­rän perus­teel­la, ilmoi­tuk­sen­va­rai­suus mää­räy­tyy YSL:n liit­teen 3 eläi­nyk­sik­kö­ker­toi­mil­la las­ket­ta­vien eläi­nyk­sik­kö­mää­rien perus­teel­la. Täl­löin kaik­kien tuo­tan­toe­läin­ten eläi­nyk­sik­kö­mää­rät las­ke­taan yhteen ja nii­den sum­maa ver­ra­taan suu­rim­man eläi­nyk­sik­kö­mää­rän saa­neen tuo­tan­toe­läi­men eläi­nyk­sik­kö­mää­räk­si muun­net­tuun ilmoi­tuk­sen­va­rai­suu­den rajaan, jon­ka ylit­tyes­sä toi­min­ta on ilmoi­tuk­sen­va­rai­nen. Eläi­nyk­sik­kö­mää­räk­si muun­net­tu ilmoi­tuk­sen­va­rai­suu­den raja 1 koh­das­sa tar­koi­te­tul­le tuo­tan­toe­läi­mel­le saa­daan ker­to­mal­la 1 koh­das­sa eläin­mää­rä­nä ilmoi­tet­tu ilmoi­tuk­sen­va­rai­suu­den raja YSL:n liit­teen 3 eläi­nyk­sik­kö­ker­toi­mel­la.

Käy­tet­tä­vät eläi­nyk­sik­kö­ker­toi­met löy­ty­vät ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain liit­tees­tä 3. Lisäk­si jot­ta ilmoi­tus­me­net­te­lyä voi­daan sovel­taa:

  • Toi­min­ta ei sijait­se tär­keäl­lä tai muul­la veden­han­kin­ta­käyt­töön sovel­tu­val­la poh­ja­ve­sia­lu­eel­la;
  • Toi­min­nas­ta ei saa­ta aiheu­tua koh­tuu­ton­ta rasi­tus­ta naa­pu­rus­tol­le;
  • Toi­min­nas­ta ei saa­ta aiheu­tua vesis­tön pilaan­tu­mis­ta eikä kyse ole vesi­lain (587/2011) mukaan luvan­va­rai­ses­ta hank­kees­ta;
  • Toi­min­nan jäte­ve­sien joh­ta­mi­ses­ta ei aiheu­du ojan, läh­teen tai vesi­lain 1 luvun 3 §:n 1 momen­tin 6 koh­das­sa tar­koi­te­tun noron pilaan­tu­mis­ta;
  • Toi­min­ta ei ole osa ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain liit­teen 1 tau­lu­kos­sa 1 tar­koi­tet­tua direk­tii­vi­lai­tok­sen toi­min­taa;
  • Toi­min­taan ei sovel­le­ta arvioin­ti­me­net­te­lyä ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­me­net­te­lys­tä anne­tun lain (252/2017) 3 §:n 2 momen­tin perus­teel­la.

Mikä­li toi­min­nas­ta aiheu­tuu, tai sii­hen sovel­le­taan ylem­piä, on toi­min­ta ympä­ris­tö­lu­van­va­rais­ta. Hake­muk­sen käsit­te­lee täl­löin­kin tyy­pil­li­ses­ti kun­ta.

Asian käsit­te­lyä nopeut­taa huo­lel­la täy­tet­ty hake­mus kaik­ki­ne tar­vit­ta­vi­ne liit­tei­neen. Mikä­li ilmoi­tus on puut­teel­li­nen, sitä saa täy­den­tää ker­ran anne­tus­sa mää­rä­ajas­sa. Jos hake­mus­ta ei täy­den­ne­tä anne­tus­sa mää­rä­ajas­sa, tai se on yhä puut­teel­li­nen, viran­omai­nen voi jät­tää ilmoi­tuk­sen tut­ki­mat­ta. Ilmoit­ta­mat­ta jää­neet asiat kat­so­taan haki­jan vahin­gok­si. Hake­muk­sen käsit­te­ly­ai­ka (120 päi­vää) las­ke­taan sii­tä päi­väs­tä, kun puut­tee­ton pää­tös­kel­poi­nen hake­mus on saa­vut­ta­nut viran­hal­ti­jan.

Eläin­suo­jan toi­min­nal­li­seen yhtey­teen kuu­lu­vak­si kat­so­taan polt­to­nes­te­säi­liöt ja nii­den tank­kaus­pai­kat, lan­nan varas­toin­ti, käsit­te­ly ja tie­tyil­tä osin hyö­dyn­tä­mi­nen, eläin­suo­jan ja sen tilo­jen pesu- ja jäte­ve­sien käsit­te­ly, varas­toin­ti sekä joh­ta­mi­nen, toi­min­nas­sa syn­ty­vien jät­tei­den varas­toin­ti, käsit­te­ly ja hyö­dyn­tä­mi­nen, rehun val­mis­tus ja varas­toin­ti, eläin­ten jaloittelu‑, ulkotarhaus‑, ja lai­dun­nusa­lu­eet, lää­ke- ja kemi­kaa­li­va­ras­tot.

Bio­kaa­su­lai­tos kat­so­taan ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön tul­kin­nan (2023) mukaan osak­si eläin­suo­ja­toi­min­taa ja se luvi­te­taan samas­sa yhtey­des­sä. Bio­kaa­su­lai­tos voi­daan luvit­taa tapaus­koh­tai­ses­ti osa­na ilmoi­tus­me­net­te­lyä. Rat­kai­se­vaa on, pys­ty­tään­kö asia käsit­te­le­mään kun­nas­sa 120 päi­väs­sä. Bio­kaa­su­lai­tos­ta ei voi­da hyväk­syä viran­omai­sen lausun­to­na.

Ympä­ris­tö­sih­tee­ri aut­taa kai­kis­sa hake­muk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä.

Hake­mus­lo­mak­keet löy­ty­vät ymparisto.fi pal­ve­lun ilmoi­tus eläin­suo­jas­ta ‑verk­ko­si­vul­ta.

Hake­muk­sen voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen ymparistotarkastaja@kannus.fi Mikä­li asioi pape­ril­la, hake­muk­sia liit­tei­neen tulee toi­mit­taa kak­si kap­pa­let­ta osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Ympä­ris­tö­sih­tee­ri, PL 42 (Ase­ma­tie 1), 69101 Kan­nus.

Lisää luet­ta­vaa:

Kotie­läin­ta­lou­den ympä­ris­tön­suo­je­luoh­je (2021)

Paras käyt­tö­kel­poi­nen tek­niik­ka kotie­läin­ta­lou­des­sa (2023)

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top