Muu kou­lu­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 28.1.2024

Kan­To kan­sa­lais­opis­to

Kan­nuk­sen ja Toho­lam­min kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa kai­ke­ni­käi­sil­le mah­dol­li­suu­den kehit­tää itse­ään ja har­ras­taa. Tar­jol­la on musiik­kia, tai­de­ai­nei­ta, käden tai­to­ja, tans­sia, kie­liä, tie­to­tek­niik­kaa sekä lii­kun­taa.
Lisä­tie­to­ja kan­sa­lais­opis­ton sivuil­ta

Kes­ki-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­to

Kesäy­li­opis­to jär­jes­tää avoin­ta kor­kea­kou­luo­pe­tus­ta, täy­den­nys­kou­lu­tus­ta, abi- ja lukio­lais­kurs­se­ja sekä muu­ta sivis­tyk­sel­li­siin osaa­mis­tar­pei­siin vas­taa­vaa kou­lu­tus­ta. Kesäy­li­opis­ton kou­lu­tus on avoin­ta kai­kil­le iäs­tä ja aikai­sem­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Lisä­tie­to­ja kesäy­li­opis­ton sivuil­ta

Kes­ki-Poh­jan­maan kon­ser­va­to­rio

Kan­nus on kon­ser­va­to­rion jäsen­kun­ta. Kes­ki-Poh­jan­maan kon­ser­va­to­rio­ta yllä­pi­tää kan­na­tusyh­dis­tys. Kon­ser­va­to­rio jär­jes­tää tai­teen perus­o­pe­tuk­sen musii­kin laa­jaa oppi­mää­rää. Opin­to­vaih­toeh­to­ja on mus­ka­ris­ta ammat­tiin joh­ta­viin opin­toi­hin. Lisä­tie­toa kon­ser­va­to­rion sivuil­ta

Kes­ki-Poh­jan­maan kou­lu­tusyh­ty­män Kan­nuk­sen toi­mi­pis­te

Kpe­du tar­jo­aa toi­sen asteen amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja myös Kan­nuk­ses­sa. Kan­nuk­sen toi­mi­pis­te kou­lut­taa muas­sa maa- ja met­sä­ta­lou­teen sekä ken­ne­la­lal­le. Lisä­tie­to­ja Kpe­dun sivuil­ta

Kor­kea­kou­luo­pin­to­ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la

Kok­ko­lan yli­opis­to­kes­kus Chy­de­nius

Kol­men yli­opis­ton kou­lu­tus­tar­jon­taa Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Lisä­tie­to­ja yli­opis­to­kes­kus Chy­de­niuk­sen sivuil­ta

Cent­ria-ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Kor­kea­kou­lu­ta­son ope­tus­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Lisä­tie­to­ja Cent­ria-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sivuil­ta

Scroll to Top