Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen lin­ja

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 31.1.2024

Kan­nuk­sen lukios­sa on eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen lin­ja, joka on har­vi­nai­suus Suo­mes­sa. Lin­jal­la pai­no­te­taan luon­non­tie­tei­tä eli bio­lo­gi­aa, fysiik­kaa, kemi­aa ja mate­ma­tiik­kaa. Näis­sä on tar­jol­la usei­ta kou­lu­koh­tai­sia syven­tä­viä ja sovel­ta­via opin­to­jak­so­ja.

Lin­jan eri­tyi­se­nä opin­to­ko­ko­nai­suu­te­na ovat lin­jal­le rää­tä­löi­dyt 6 Pet‘n Science-opin­to­jak­soa. Näil­lä opin­to­jak­soil­la pyri­tään saa­maan käy­tän­nön koke­mus­ta eläin­ten kans­sa työs­ken­te­lys­tä sekä sel­keyt­tä­mään opis­ke­li­jan tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia. Opin­to­ko­ko­nai­suu­den päät­tää lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan pää­sy­ko­kei­siin val­men­ta­vat Pre-lää­kis-opin­to­jak­sot.

Eri­kois­tu­mis­lin­ja on väy­lä yleis­si­vis­tä­väs­tä kou­lu­tuk­ses­ta luon­non­tie­teel­li­sil­le opin­to­väy­lil­le kuten opin­toi­hin luon­non­tie­teel­li­sis­sä, tek­nil­li­sis­sä, lää­ke­tie­teel­li­sis­sä ja eläin­lää­ke­tie­teel­li­sis­sä tie­de­kun­nis­sa.

Lukioon hae­taan kevään yhteis­va­lin­nas­sa. Eläin­lää­ke­tie­teel­li­sel­le lin­jal­le vali­taan enin­tään 24 haki­jaa ja kes­kiar­vo­ra­ja on 8,00 luon­non­tie­tei­den arvo­sa­noil­la pai­no­tet­tu­na kah­del­la.

Löy­dät eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen lin­jan opis­ke­li­joi­den kuu­lu­mi­sia ja kuvia Ins­ta­gra­mis­ta nimel­lä @Kannuksenlukionellinja

Yhteystiedot

Maija Huuki-Anthopoulou

+358 44 4745 410
maija.huuki-anthopoulou@edu.kannus.fi
perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori
Juhani Vuorisen koulu

Maria Hyyppä

+358 44 4745 421
maria.hyyppa@edu.kannus.fi
koulusihteeri
Juhani Vuorisen koulu

Anu Aitta

+358 44 4745 412
anu.aitta@edu.kannus.fi
opinto-ohjaaja
Lukio
Scroll to Top