Medial­le

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 12.1.2024

Logo

Kan­nuk­sen kau­pun­ki päi­vit­ti logon­sa ja visu­aa­li­sen ilmeen­sä syk­syl­lä 2023. Slo­gan Juu­ret elä­mäl­le säi­ly­tet­tiin. Myös Yri­tys­Kan­nus Oy sekä Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy uusi­vat logon­sa, jot­ka nou­dat­ta­vat kau­pun­gin uusia graa­fi­sia ohjei­ta ja yhte­näis­tä ilmet­tä.

Perus­vä­rit ovat vih­reä, hiu­kan muut­tu­nut sini­nen sekä uusi ”Kan­nuk­sen tur­koo­si”. Sini­nen kuvas­taa kau­pun­gin läpi vir­taa­vaa Les­ti­jo­kea sekä Kan­nuk­ses­ta löy­ty­vää aitoa suo­ma­lai­suut­ta. Vih­reä sym­bo­loi kas­vua, maan­vil­je­lys­tä ja puh­das­ta luon­toa. Tur­koo­si tun­ne­taan vii­sau­den, voi­man ja suo­je­luk­sen sym­bo­li­na. Se kuvas­taa myös har­mo­ni­aa, kau­neut­ta, ter­veyt­tä ja hyvää oloa.

Logon on suun­ni­tel­lut Olli Ilma­nen Crea­me­dias­sa.

Lataa logo

Täs­tä voit lada­ta logot Kan­nuk­ses­ta ker­to­vaan vies­tin­tään. Jos tar­vit­se­ma­si puut­tuu, ota yhteys kir­jas­to- ja vies­tin­tä­pääl­lik­köön.

Graa­fi­set ohjeet

Huo­mioi graa­fi­set ohjeet vies­tin­näs­sä­si.

Graa­fi­set ohjeet.pdf

Scroll to Top