Oven avaaminen kirjastokortilla.

Oma­toi­mi­kir­jas­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 16.3.2024

Kan­nuk­sen kir­jas­to on siir­ty­nyt oma­toi­miai­kaan 1.9.2023. Oma­toi­mi­kir­jas­to on auki su–to klo 7–21 ja pe–la klo 7–18.

Mitä ihmeen oma­toi­mi­kir­jas­to?

Oma­toi­mi­kir­jas­to tar­koit­taa sitä, että asiak­kai­den on mah­dol­lis­ta pääs­tä kir­jas­toon taval­lis­ten aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la. Oma­toi­mi­kir­jas­to ei vähen­nä hen­ki­lö­kun­nan mää­rää tai nor­maa­le­ja aukio­loai­ko­ja, vaan oma­toi­mi­kir­jas­to nime­no­maan lisää mah­dol­li­suuk­sia käy­dä kir­jas­tos­sa.

Pää­set sisäl­le oma­toi­mi­kir­jas­toon kir­jas­to­kor­til­la ja sii­hen lii­te­tyl­lä PIN-koo­dil­la. Voit käyt­tää kir­jau­tu­mi­seen myös säh­köis­tä kir­jas­to­kort­tia! Oma­toi­mi­kir­jas­tos­sa lai­nat palau­te­taan palau­tusau­to­maa­til­la ja lai­na­taan lai­nausau­to­maa­til­la. Voit nou­taa omat varauk­se­si varaus­hyl­lys­tä ja käyt­tää kir­jas­ton kokoel­mia vapaas­ti. Voit käyt­tää tie­to­ko­nei­ta ja tar­vit­taes­sa tulos­taa yksit­täi­siä mus­ta­val­ko­tu­los­tei­ta tut­ki­jan­huo­nees­sa.

Miten asiak­kaak­si pää­see?

Pää­set asiak­kaak­si, kun täy­tät ja alle­kir­joi­tat kir­jas­tos­sa käyt­tö­oi­keus­ha­ke­muk­sen. Alle 15-vuo­ti­aan pitää täyt­tää hake­mus huol­ta­jan­sa kans­sa. Tar­vit­set mukaa­si hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­se­si ja kir­jas­to­kort­ti­si. Kun alle­kir­joi­tat käyt­tö­oi­keus­ha­ke­muk­sen, sitou­dut nou­dat­ta­maan oma­toi­mi­kir­jas­ton käyt­tö­sään­tö­jä.

Käyt­tö­oi­keus on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli samal­la oven avauk­sel­la sisään saa pääs­tää vain omat huol­let­ta­van­sa. Asia­kas on vas­tuus­sa ja kor­vaus­vel­vol­li­nen omas­ta ja hänen muka­naan sisään tul­lei­den asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Huol­ta­ja vas­taa niis­tä mah­dol­li­sis­ta vahin­gois­ta, jot­ka aiheut­taa alle 15-vuo­tias huol­let­ta­va tai ne hen­ki­löt, jot­ka tule­vat sisään huol­let­ta­van kir­jas­to­kor­til­la.

Tulos­tet­ta­va mate­ri­aa­li

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top