Suo­jat­tu säh­kö­pos­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.1.2024

Suo­jat­tu säh­kö­pos­ti

Suo­ja­tun säh­kö­pos­tin avul­la Kan­nuk­sen kau­pun­ki voi lähet­tää kun­ta­lai­sel­le tai muil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le luot­ta­muk­sel­lis­ta tie­toa.

Pal­ve­lu toi­mii myös toi­sin­päin, eli kun­ta­lai­set voi­vat lähet­tää suo­jat­tua säh­kö­pos­tia kau­pun­gil­le @kannus.fi- ja @edu.kannus.fi-osoitteisiin. Pal­ve­lun käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä Sec­Mail-pal­ve­luun, rekis­te­röin­nin yhtey­des­sä sinun tulee antaa nime­si, oma käy­tös­sä­si ole­va säh­kö­pos­tio­soi­te ja mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro. Näi­tä tie­to­ja käy­te­tään vain kysei­seen pal­ve­luun tun­nis­tau­tu­mi­seen.

Suo­ja­tun säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­nen kau­pun­gil­le

Suo­ja­tun säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­nen onnis­tuu Sec­Mail-pal­ve­lun avul­la. Mikä­li käy­tät pal­ve­lua ensim­mäis­tä ker­taa, sinun tulee ensin rekis­te­röi­tyä pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si. Onnis­tu­neen rekis­te­röin­nin jäl­keen pys­tyt vies­ti­mään Kan­nuk­sen kau­pun­gin kans­sa suo­ja­tun säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä.

Sekä rekis­te­röin­ti että pal­ve­luun kir­jau­tu­mi­nen onnis­tuu alla ole­vas­ta Sec­Mail-pal­ve­lun lin­kis­tä.

Sec­Mail® suo­jat­tu säh­kö­pos­ti

Suo­ja­tun säh­kö­pos­tin vas­taa­not­ta­mi­nen

Mikä­li Kan­nuk­sen kau­pun­ki lähet­tää sinul­le suo­jat­tua säh­kö­pos­tia saat vas­taa­van vies­tin omaan säh­kö­pos­tii­si, mikä­li et ole vie­lä rekis­te­röi­ty­nyt pal­ve­luun se onnis­tuu klik­kaa­mal­la vies­tis­sä ole­vaa link­kiä.

Rekis­te­röi­ty­mi­nen pal­ve­luun

Pal­ve­luun rekis­te­röi­ty­mi­nen on ohjat­tua ja se tulee teh­dä vain ker­ran, onnis­tu­neen rekis­te­röin­nin jäl­keen pää­set luke­maan sinul­le lähe­te­tyn suo­ja­tun säh­kö­pos­tin.

Suo­ja­tut säh­kö­pos­tit pois­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti

Suo­ja­tut säh­kö­pos­tit ovat luet­ta­vis­sa pal­ve­li­mel­la 60 vuo­ro­kau­den ajan, tämän jäl­keen ne pois­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti. Mikä­li haluat säi­lyt­tää saa­ma­si vies­tin pidem­pään, sinun tulee tal­len­taa sii­tä kopio omal­le pää­te­lait­teel­le­si. Jos taas haluat pois­taa vies­tin aiem­min Sec­Mail-pal­ve­li­mel­ta sekin onnis­tuu valit­se­mal­la kysei­nen vies­ti ja pai­na­mal­la Pois­ta mer­ki­tyt-nap­pia.

Scroll to Top