Maa-aines­lu­pa­me­net­te­ly

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Maa-aines­lu­pa

Kun­nan teh­tä­vä­nä on ohja­ta ja val­voa maa-aines­ten otta­mis­ta kun­nas­sa. Maa-aines­lain 14 §:n mukaan lain nou­dat­ta­mis­ta val­voo kun­tien ympä­ris­tön­suo­je­lun hal­lin­nos­ta anne­tus­sa lais­sa tar­koi­tet­tu kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen.

Maa-aines­ten otta­mi­seen tar­vi­taan (pois lukien koti­tar­veot­ta­mi­nen) maa-aines­lain mukai­nen maa-aines­lu­pa. Myös koti­tar­veo­tos­ta on teh­tä­vä ilmoi­tus ympä­ris­tö­sih­tee­ril­le, mikä­li otet­ta­van maa-ainek­sen mää­rä on yli 500 m3.

Maa-aines­ten otta­mis­mää­ris­tä on teh­tä­vä vuo­sit­tain ilmoi­tus ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le. Maa-aines­lu­pien val­von­nas­ta peri­tään vuo­sit­tai­nen tak­san­mu­kai­nen mak­su.

Yhteis­kä­sit­te­ly­lu­pa

Maa-aines­lain ja ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain samaa maa-aines­ten otta­mis­han­ket­ta kos­ke­va lupa­ha­ke­mus pää­sään­töi­ses­ti käsi­tel­lään yhdes­sä ja rat­kais­taan yleen­sä samal­la pää­tök­sel­lä – eli niin sanot­tu­na yhteis­kä­sit­te­ly­lu­pa­na.

Voit hakea yhteis­kä­sit­te­ly­lu­paa yhdel­lä lupa­ha­ke­muk­sel­la. Yhteis­kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain menet­te­ly­sään­nök­siä, mut­ta lupa­ha­ke­muk­sen sisäl­töön ja lupa­har­kin­taan, luvan myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siin ja lupa­mää­räyk­siin sovel­le­taan erik­seen maa-aines­lain ja ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain mukai­sia aineel­li­sia sään­nök­siä.

Hake­muk­sen liit­tei­neen voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen ymparistotarkastaja@kannus.fi Mikä­li asioi pape­ril­la, hake­muk­sia liit­tei­neen tulee toi­mit­taa kak­si kap­pa­let­ta osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Ympä­ris­tö­sih­tee­ri, PL 42 (Ase­ma­tie 1), 69101 Kan­nus.

Hake­mus­asia­kir­jat löy­ty­vät ymparisto.fi ‑pal­ve­lus­ta.

Maa-aines­lu­van hake­mi­nen ja yhteis­kä­sit­te­ly­lu­pa

Koti­tar­veo­tos­ta ilmoit­ta­mi­nen

Lisä­tie­toa:

Maa-aines­ten otta­mi­nen: Opas aines­ten kes­tä­vään käyt­töön (2023)

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top