Kirjastoaineistoa ja kassi pöydällä.

Koti­pal­ve­lu

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 24.4.2024

  • Kir­jas­ton koti­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan kir­jas­toai­neis­ton toi­mit­ta­mis­ta asiak­kaan kotiin.
  • Pal­ve­lu on ilmai­nen.
  • Pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka eivät itse pää­se asioi­maan kir­jas­toon esim. kor­kean iän, sai­rau­den tai toi­min­ta­ky­vyn muun­lai­sen hei­ken­ty­mi­sen takia.
  • Ennen pal­ve­lun aloi­tus­ta kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta haas­tat­te­lee asiak­kaan. Haas­tat­te­lun avul­la hen­ki­lö­kun­ta sel­vit­tää, min­kä­lais­ta aineis­toa tule­va koti­pal­ve­lun asia­kas halu­aa lai­na­ta (kir­jo­ja, ääni­kir­jo­ja, aika­kaus­leh­tiä, musiik­kia jne.).
  • Asia­kas täyt­tää lomak­keen, jos­sa val­tuu­te­taan kir­jas­to lai­naa­maan aineis­toa asiak­kaan puo­les­ta.
  • Asiak­kaal­le toi­mi­te­taan kotiin ker­ran kuu­kau­des­sa kas­si, jos­sa on asiak­kaan itsen­sä toi­vo­maa aineis­toa. Samal­la kun asiak­kaal­le tuo­daan uusi kas­si, niin van­ha kas­si vie­dään takai­sin kir­jas­toon.

Jos haluat liit­tyä kir­jas­ton koti­pal­ve­lua­siak­kaak­si tai haluat lisä­tie­toa pal­ve­lus­ta, ota yhteyt­tä kir­jas­toon.

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut

Merja Muilu

+358 44 4745 446
merja.muilu@kannus.fi
kirjastovirkailija
Kirjastopalvelut
Scroll to Top