Värikkäitä maalauksia valkoisella seinällä.

Kou­luil­le ja ryh­mil­le

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 24.4.2024

Jos ryh­män­ne halu­aa tul­la kir­jas­toon, ilmoit­ta­kaa sii­tä etu­kä­teen niin voim­me sopia aika­tau­luis­ta. Voim­me ottaa ker­ral­laan vas­taan vain yhden ryh­män. Otam­me mie­lui­ten ryh­miä vas­taan ennen kir­jas­ton aukio­loai­ko­ja, mut­ta myös muut ajat ovat mah­dol­li­sia.

Varaat­han vink­kauk­sen / kir­jas­ton­käy­tön ope­tuk­sen hyvis­sä ajoin, eli vähin­tään paria viik­koa ennen toi­vot­tua ajan­koh­taa. Ohjat­tu toi­min­ta, kuten vink­kauk­set ja kir­jas­ton­käyt­tö, sovi­taan aina infor­maa­ti­kon kans­sa. Jos ryh­mä halu­aa tul­la vain lai­naa­maan, infor­maa­ti­kon ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla pai­kal­la ja käyn­nis­tä voi sopia kuka tahan­sa kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­nas­ta.

Kir­jas­to tar­jo­aa ryh­mil­le:

  • Kir­ja­pa­ket­tien kokoa­mi­nen: Jos haluat­te lai­na­ta kir­jo­ja tie­tyl­le ikä­ryh­mäl­le tai jos­ta­kin tie­tys­tä aihe­pii­ris­tä (esi­mer­kik­si ava­ruus, kotie­läi­met tai askar­te­lu), voim­me koo­ta teil­le val­miin pake­tin lai­nat­ta­vak­si. Kir­jat lai­na­taan ryh­män kor­til­le tai opet­ta­ja­koh­tai­sel­le kou­lu­kor­til­le, ja kor­tin omis­ta­ja huo­leh­tii pake­tin nou­ta­mi­ses­ta.
  • Luku­diplo­mit: Kir­jas­tos­sa on käy­tös­sä ala­kou­lu­lai­sil­le ja ylä­kou­lu­lai­sil­le suun­na­tut luku­diplo­mit. Ala­kou­lu­lais­ten luku­diplo­mi on yhtei­nen kaik­kien Anders-kir­jas­to­jen kans­sa.

Ala­kou­lun luku­diplo­mis­ta löy­tyy lisä­tie­toa sil­le vara­tul­ta net­ti­si­vul­ta.

Ylä­kou­lun luku­diplo­min ohjeet ja kir­ja­lis­tat ovat omal­la net­ti­si­vul­laan.

  • Kir­ja­vink­kaus­ta kou­lul­la, kir­jas­tol­la tai etäyh­tey­del­lä: Aineis­to koo­taan opet­ta­jan toi­vei­den ja luo­kan luku­tai­don mukaan. Vink­kauk­ses­sa voi olla esi­mer­kik­si help­po­lu­kui­sia kir­jo­ja, tie­to­kir­jo­ja, runo­ja, dek­ka­rei­ta tai elo­ku­via.
  • Kir­jas­to­suun­nis­tuk­set ja kir­jas­ton­käy­tön ope­tus: Tutus­tu­taan kir­jas­ton aineis­toi­hin ja sii­hen, miten ne löy­ty­vät kir­jas­tos­ta. Nuo­rem­mil­le teh­tä­vä­ras­te­ja, van­hem­mil­le kir­jas­to­suun­nis­tus­ta. Kir­jas­to­kort­tien han­kin­ta.
  • Anders-verk­ko­kir­jas­ton käy­tön ope­tus tai/ja e‑aineistoihin tutus­tu­mi­nen: Verk­ko­kir­jas­ton käyt­töä voi­daan har­joi­tel­la esim. kou­lun atk-luo­kas­sa tai kir­jas­tos­sa. Opas­tuk­seen kuu­luu tie­don­ha­ku­tai­to­ja ja lai­nois­ta huo­leh­ti­mis­ta.
  • Kir­jas­to­vie­rai­lu ennen kir­jas­ton aukea­mis­ta: Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta on pää­sään­töi­ses­ti pai­kal­la klo 8 alkaen, joten voit­te halu­tes­san­ne tul­la kir­jas­to­vie­rai­lul­le ennen kir­jas­ton aukea­mis­ta. Jos haluat­te tul­la kir­jas­toon ennen aukea­mi­sai­kaa, sii­tä on ilmoi­tet­ta­va etu­kä­teen.

Ohjel­mal­li­sia kir­jas­to­käyn­te­jä ja mui­ta yhteis­työ­muo­to­ja voi­daan suun­ni­tel­la ja toteut­taa myös yhdes­sä!

Vie­lä: kir­jas­ton sei­nil­lä on tilaa – haluai­si­ko ryh­mä­si pitää tai­de­näyt­te­lyn? Ota yhteyt­tä!

Yhteystiedot

Mirjami Köyhäjoki

+358 44 4745 443
mirjami.koyhajoki@kannus.fi
informaatikko
Kirjastopalvelut
Scroll to Top