Kau­pun­gin­val­tuus­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 4.6.2024

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­set syys­kau­del­la 2024

  • 23.9.2024
  • 11.11.2024
  • 9.12.2024

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous­ta voi seu­ra­ta ver­kos­sa Pai­kal­lisTV

Kokous­tal­len­ne löy­tyy Paikallistv:n sivuil­ta kak­si viik­koa. Kokous­ta voi tul­la seu­raa­maan myös kokous­pai­kal­le kau­pun­gin­vi­ras­tol­le.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton jäse­net toi­mi­kau­del­la 2021–2025

Val­tuu­tet­tuYhteys­tie­dotPuo­lue
Han­ni Eero, puheen­joh­ta­ja040 7711 221, eero.hanni@kannus.fiKOK
Joen­suu Olli, vara­pu­heen­joh­ta­ja040 6610 054, olli.joensuu@kannus.fiKESK
Göös San­na-Kai­sa040 5107 483, sanna-kaisa.goos@kannus.fiKESK
Haa­po­nie­mi Pau­li0400 700 666, pauli.haaponiemi@kannus.fiKESK
Her­nes­nie­mi Vesa050 5648 241, vesa.hernesniemi@gmail.comPS
Hin­tik­ka Päi­vipaivi.hintikka@kannus.fiKRYL
Hir­vi Emi­lia050 4009 228, emilia.hirvi@hotmail.comKESK
Huh­ta­la Ant­tiPS
Huu­ki Ari050 3434 942, ari.huuki@selry.fiSDP
Huu­ki Erk­ki044 2824 510, erkki.huuki@kannus.fiKESK
Huu­ki Mano­lisPS
Ilo­la Han­ne­lehannele.ilola@kannus.fiKD
Kan­nus­saa­ri Miramira.kannussaari@kannus.fiSDP
Karp­pi­nen Tei­ja050 4064 183, tkarppinen10@gmail.com
Kivio­ja Jan­ne040 5919 539, janne.kivioja@kotinet.comKESK
Kolp­pa­nen Jaak­ko044 5522 932, jaakko.kolppanen@kannus.fiPS
Leh­ti­nen Las­sePS
Mäki-Petä­jä Har­riKOK
Mär­sy­lä Rai­mo040 1350 761, raimomarsyla52@gmail.comSDP
Orja­la Jari044 7250 630KOK
Paja­la Noo­ra050 4674 479, noora.pajala@kannus.fiKESK
Paja­la Timotpajala@hotmail.comKESK
Pih­la­ja­nie­mi Eero050 60 497, eero.pihlajaniemi@gmail.comKESK
Rau­tio­la Piia050 5911 260, piia.rautiola@kannus.fiKESK
Tiit­ta­nen Ari0400 394 594, aris.tiittanen@gmail.comKOK
Tör­mä Anja050 3008 352, anja.torma@kannus.fiKESK
Vei­jo­la Jyr­ki0400 158 314, jyrki.veijola@kannus.fiKESK

Val­tuu­tet­tu­jen huo­neen­tau­lu

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 12.9.2022 kon­sul­tin joh­dol­la laa­ti­man­sa Val­tuu­tet­tu­jen huo­neen­tau­lun: Kan­nuk­sen mal­li-aja­tus­ten sii­vin eteenpäin.pdf

Hyvän pää­tök­sen­teon tur­vaa­mi­sek­si on tär­ke­ää poh­tia, miten voi­daan enna­kol­ta tur­va­ta ja var­mis­taa suju­va ja hyväs­sä hen­ges­sä tapah­tu­va luot­ta­mus­hen­ki­lö­työ. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn joh­ta­mi­sen vaa­ti­vuus on kas­va­nut ja val­tuu­te­tun työ sisäl­tää pal­jon muu­ta­kin kuin kokouk­siin osal­lis­tu­mis­ta.

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den sanan­va­paus on tur­vat­tu tiu­kas­ti laeil­la. Poliit­ti­set mie­li­pi­teet ja nii­den ilmai­se­mi­nen – kenen­kään nii­tä ennal­ta rajoit­ta­mat­ta – kuu­lu­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti perus­tus­lais­sa sanan­va­pau­den yti­meen. Samal­la kun­ta­lain (420/2015) 29 §:n mukaan luot­ta­mus­hen­ki­lön tulee edis­tää kun­nan ja sen asuk­kai­den etua, ja toi­mia luot­ta­mus­teh­tä­väs­sään arvok­kaas­ti teh­tä­vän edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Epä­asial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja tois­ten epä­kun­nioi­tus ei edis­tä kun­nan pää­tök­sen­te­koa. Yhtei­ses­ti sovit­ta­vien peli­sään­tö­jen avul­la voi­daan kehit­tää ja pitää yllä kun­nan parem­paa kes­kus­te­luil­ma­pii­riä.

Scroll to Top