Kokoel­ma­työn peri­aat­teet

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 16.3.2024

Han­kin­ta­pe­ri­aat­teet

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­kir­jas­ton toi­min­ta perus­tuu kir­jas­to­lais­sa mää­ri­tel­tyi­hin tavoit­tei­siin. Kir­jas­ton teh­tä­vä on edis­tää väes­tön yhtä­läi­siä mah­dol­li­suuk­sia sivis­tyk­seen, kir­jal­li­suu­den ja tai­teen har­ras­tuk­seen, jat­ku­vaan tie­to­jen, tai­to­jen ja kan­sa­lais­val­miuk­sien kehit­tä­mi­seen, kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen sekä eli­ni­käi­seen oppi­mi­seen. Aineis­ton valin­nan tavoit­tee­na on vas­ta­ta lain vel­voit­tei­siin ja tar­jo­ta asiak­kail­le mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­nen ja laa­ja-alai­nen aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä ole­va kokoel­ma.

Kokoel­ma­työs­sä on pain­opis­tea­luei­na pai­kal­li­sen kult­tuu­rin huo­mioi­mi­nen, las­ten ja nuor­ten luku­har­ras­tuk­sen ja ‑tai­don tuke­mi­nen sekä van­hen­tu­van väes­tön tar­pei­den täyt­tä­mi­nen. Käy­tän­nön työs­sä tämä näkyy niin, että han­kim­me koti­seu­tu­ko­koel­maan kai­ken pai­kal­li­sen kir­jal­li­suu­den, ja lisäk­si pai­no­tam­me lähia­luei­den kir­jai­li­joi­den tuo­tan­toa. Han­kim­me run­saas­ti las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suut­ta sekä ääni­kir­jo­ja ja iso­teks­tis­tä kir­jal­li­suut­ta.

Ker­to­ma­kir­jal­li­suus on pää­asias­sa suo­men­kie­lis­tä, mut­ta ruot­sin- ja vie­ras­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta han­kim­me kysyn­nän mukaan. Myös sel­ko­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta han­ki­taan.

Tie­to­kir­jal­li­suut­ta han­ki­taan samo­jen perus­pe­ri­aat­tei­den mukaan. Pai­kal­lis­ten oppi­lai­tos­ten tar­pei­ta huo­mioi­daan, mikä­li aineis­toil­la on myös yleis­tä mie­len­kiin­toa. Vie­ras­kie­lis­tä tie­to­kir­jal­li­suut­ta han­ki­taan mah­dol­li­suuk­sien mukaan eri­tyi­ses­ti niis­tä aineis­tois­ta, jois­ta suo­men­kie­lis­tä aineis­toa ei ole saa­ta­va­na.

Kysyn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mis­ta seu­ra­taan varaus­ten toi­mi­tus­ajoil­la ja pit­kiä odo­tusai­ko­ja lyhen­ne­tään hank­ki­mal­la lisä­kap­pa­lei­ta. Han­kin­nas­sa ote­taan huo­mioon mää­rä­ra­ho­jen ja tilo­jen rajoi­tuk­set. Kai­kil­la kir­jas­ton käyt­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus teh­dä han­kin­taeh­do­tuk­sia kir­jas­ton kokoel­miin ja ehdo­tuk­set pyri­tään täyt­tä­mään edel­le mai­nit­tu­jen peri­aat­tei­den mukai­ses­ti.

E‑aineistoa han­kim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan ja seu­raam­me Yleis­ten kir­jas­to­jen neu­vos­ton lin­jauk­sia ja hank­kei­ta asias­ta.

Han­kin­ta­mää­rät

Ope­tus — ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Yleis­ten kir­jas­to­jen laa­tusuo­si­tuk­sis­sa on mää­ri­tel­ty tie­don saa­ta­vuu­den ja pal­ve­lu­jen laa­tusuo­si­tuk­set, jot­ka kos­ke­vat myös han­kin­to­ja.

Tie­don saa­ta­vuu­den ja pal­ve­lu­jen laa­tusuo­si­tuk­set

 • Uutuus­han­kin­ta vähin­tään 400 kir­jaa / 1 000 asu­kas­ta.
 • Muun aineis­ton han­kin­ta vähin­tään 100 / 1 000 asu­kas­ta eli 1/5 han­kin­nois­ta.
 • Sano­ma- ja aika­kaus­leh­tiä vähin­tään 15 vsk / 1 000 asu­kas­ta.
 • Yhteen­sä vähin­tään 45 vuo­si­ker­taa.
 • Vähin­tään yksi las­ten ja nuor­ten kir­ja / alle 15-vuo­tias / vuo­si

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­kir­jas­to pyr­kii hank­ki­maan aineis­toa näi­den suo­si­tus­ten mukaan mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa. Han­kim­me vuo­des­sa noin 2300 kir­jaa, jois­ta 1100 on las­ten­kir­jo­ja. Lisäk­si han­kim­me noin musiik­ki­ää­nit­tei­tä, ääni­kir­jo­ja tai elo­ku­via sekä tilaam­me noin 85 vuo­si­ker­taa sano­ma- ja aika­kausi­leh­teä.

Kokoel­man kar­sin­ta

Kir­jas­ton aineis­to on ole­mas­sa asia­kas­ta, ei kokoel­maa var­ten. Kokoel­man pää­pai­no on aktii­vi­ses­ti käy­tet­tä­väs­sä ja lai­nat­ta­vis­sa ole­vas­sa aineis­tos­sa eli ydin­ko­koel­mas­sa. Kar­sin­nal­la ja han­kin­noil­la huo­leh­di­taan, että kokoel­ma on ajan­ta­sai­nen ja sopi­van kokoi­nen.

Yri­täm­me täyt­tää Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Yleis­ten kir­jas­to­jen laa­tusuo­si­tuk­sen:

 • Kokoel­mien uusiu­tu­mi­nen ja ajan­koh­tai­suus tur­va­taan riit­tä­väl­lä han­kin­nal­la ja sään­nöl­li­sil­lä, riit­tä­vil­lä pois­toil­la. Kan­sain­vä­li­ses­ti käy­tet­ty suo­si­tus­ta­so on 8 %. Ajan­koh­tai­suu­den takaa­mi­sek­si voi­daan myös seu­ra­ta tuo­reen, alle 5 vuo­den ikäi­sen aineis­ton osuut­ta avo­ko­koel­mas­sa sekä aineis­ton kier­to­no­peut­ta. Kan­sain­vä­li­nen suo­si­tus­ta­so tuo­reen aineis­ton osuu­dek­si avo­ko­koel­mas­sa on 40 %.

Perus­tei­ta aineis­ton pois­ta­mi­sel­le:

 1. vähäi­nen käyt­tö
 2. sisäl­lön van­he­ne­mi­nen
 3. teok­sen huo­no kun­to
 4. teok­sen katoa­mi­nen
 5. teok­sen sisäl­tö on saa­ta­vil­la säh­köi­ses­sä muo­dos­sa
 6. tila­nah­taus
 • Yli 5 vuot­ta van­hal­la ja vii­mek­si kulu­neen kah­den vuo­den aika­na 0–1 ker­taa lai­nas­sa olleel­la teok­sel­la tulee olla perus­te pysyä kokoel­mas­sa. Muu­toin teos pois­te­taan.
Scroll to Top