Kolme henkilöä uima-altaan reunalla

Kesä­ui­ma­kou­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 27.5.2024

Kesä­kuu

Tek­niik­ka 8–11v. klo 18.15–19 5x Hin­ta: 35€ Ajan­koh­ta: 3.–7.6. Uin­ti­tek­nii­koi­den opet­te­lua, mm. rin­tauin­ti, kroo­liuin­ti, sel­käk­roo­li sekä eri­lai­sia hyp­py­jä ja pelas­tus­tai­to­ja. Uin­ti­tai­to­jen vah­vis­tus­ta pelein ja lei­kein. Uima­tai­to­vaa­ti­mus 25m sekä 8 vuo­den ikä.

Vesi­lei­kit 3–5v. klo 10–11 3x Hinta:18€ Ajan­koh­ta: 10.–12.6. Veteen totut­te­lua, kas­tau­tu­mis­ta leik­kien ja lau­lu­jen avul­la. Uim­me ope­tusal­taan mata­las­sa pääs­sä, syvyys 0,6 m. Tar­vit­taes­sa käy­tös­sä apu­vä­li­ne. Ei uima­tai­to­vaa­ti­mus­ta. Vesi­roh­keu­den hake­mis­ta.

Alkeis­ui­ma­kou­lu 5–6v. klo 11.30 — 12.30 8x Hin­ta: 48€ Ajan­koh­ta: 10.–19.6. Veteen totut­te­lua, kas­tau­tu­mis­ta mui­ta uin­nin alkei­ta leik­kien kaut­ta. Uim­me ope­tusal­taas­sa, syvyys 0.6–0,9m. Vaa­ti­mus: uima­tai­to­vaa­ti­mus­ta ei ole. Vähin­tään 5 vuo­den ikä ja oma­toi­mi­suus pukeu­tu­mis- ja pesu­ti­lan­teis­sa uimao­pet­ta­jan joh­dol­la.

Alkeis­ui­ma­kou­lu 7–9v. klo 12.30 — 13.30 8x Hinta:48€ Ajan­koh­ta: 10.–19.6. Veteen totut­te­lua, kas­tau­tu­mis­ta mui­ta uin­nin alkei­ta leik­kien kaut­ta. Uim­me ope­tusal­taas­sa, syvyys 0.6–0,9m. Vaa­ti­mus: uima­tai­to­vaa­ti­mus­ta ei ole. Vähin­tään 7 vuo­den ikä ja oma­toi­mi­suus pukeu­tu­mis- ja pesu­ti­lan­teis­sa uimao­pet­ta­jan joh­dol­la.

Alkeis­ui­ma­kou­lu 7–9v. klo 17- 18 5x Hin­ta: 30€ Ajan­koh­ta: 10.–14.6. Veteen totut­te­lua, kas­tau­tu­mis­ta mui­ta uin­nin alkei­ta mie­lek­käi­den teh­tä­vien ja leik­kien avul­la. Uim­me ope­tusal­taas­sa, syvyys 0.6–0,9m. Vaa­ti­mus: uima­tai­to­vaa­ti­mus­ta ei ole. Vähin­tään 7 vuo­den ikä ja oma­toi­mi­suus pukeu­tu­mis- ja pesu­ti­lan­teis­sa uimao­pet­ta­jan joh­dol­la.

Alkeis­uin­nin jat­ko 7–9v. klo 18–19 5x Hin­ta: 30€ Ajan­koh­ta: 10.–14.6. Opet­te­lem­me uimis­ta ja sukel­ta­mis­ta kun­to­uin­tial­taas­sa ja moni­toi­mial­taas­sa sekä alam­me ope­tel­la uin­nin­tek­nii­koi­ta ope­tusal­taas­sa. Käy­täm­me tar­vit­taes­sa apu­vä­li­nei­tä isos­sa altaas­sa. Suun­nat­tu lap­sil­le jot­ka uivat jo ope­tusal­taas­sa, mut­ta eivät vie­lä ollen­kaan tai vähän isois­sa altais­sa.

Eri­tyis­las­ten alkeis­ui­ma­kou­lu 5–10v. klo 15–16 4x Hin­ta: 24€ Ajan­koh­ta: 17.–20.6. Suun­nat­tu lap­sil­le joil­la eri­tyi­siä haas­tei­ta ja jot­ka hyö­ty­vät pien­ryh­mä­ope­tuk­ses­ta. Esim. kehi­tys­vam­ma, adhd, näkö- kuu­lo­vam­mat. Pien­ryh­mä­ope­tus. Käym­me uin­nin alkei­ta ope­tusal­taas­sa ryh­män tason mukaan.

Arko­jen las­ten uima­kou­lu 5 — 8v klo 10.00–11.00 4x 24€ Ajan­koh­ta: 17.–20.6. Suun­nat­tu vet­tä arkai­le­vil­le tai pel­kää­vil­le lap­sil­le. Käym­me uin­nin perus­tei­ta ope­tusal­taas­sa pie­nem­mäs­sä ryh­mäs­sä lei­kin kaut­ta ryh­män tason mukaan. Haem­me vesi­roh­keut­ta lap­si­läh­töi­ses­ti leik­kien kaut­ta.

Vesi­tai­dot 4 — 5v klo 16.00–17.00  3x Hinta:18€ Ajankohta:17.–19.6. Veteen totut­te­lua, kas­tau­tu­mis­ta, itse­näis­tä liik­ku­mis­ta ja mui­ta uin­nin alkei­ta. Uim­me ope­tusal­taan mata­las­sa pääs­sä, syvyys 0,6 m. Osal­lis­tu­jan tuli­si yltää jalat poh­jaan 0,6m pää­dys­sä.

Uin­ti­merk­ki­kurs­si 7 — 10v. klo 17–18 3x Hin­ta: 25€ Ajan­koh­ta: 17.–19.6. Suo­ri­tam­me uin­ti­merk­ke­jä ryh­män tason mukaan. Mukaan saa uin­ti­kir­jan sekä suo­ri­tet­tu­ja merk­ke­jä. Uima­tai­to­vaa­ti­mus 25m ja 7 vuo­den ikä. Merk­kien suo­rit­ta­mi­sen lomas­sa har­joit­te­lem­me teh­tä­viä var­ten.

Aikui­set

Aikuis­ten alkeis­ui­ma­kou­lu klo 20- 20.45 3x Hin­ta: 35€ Ajan­koh­ta: 4.–6.6. Uin­nin alkei­ta aikui­sil­le: rin­tauin­ti, kroo­li­suin­ti, sel­kä­uin­ti. Käsi­ve­to­ja ja pot­ku­ja sekä hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia. Uima­tai­to­vaa­ti­mus 25m tyy­li vapaa ja tek­nii­kal­la ei väliä. Roh­keas­ti mukaan!

Elo­kuu

Vesi­tai­dot 4 — 5v. klo 16 — 17 5x 30€ Ajan­koh­ta: 5.–9.8.
Alkeis­ui­ma­kou­lu 5 — 6v. klo 17 — 18 5x 30€ Ajan­koh­ta: 5.–9.8.
Alkeis­ui­ma­kou­lu 7 — 9v. klo 18 — 19 5x 30€ Ajan­koh­ta: 5.–9.8.

Kysy lisää uimao­pet­ta­jil­tam­me liikunta@kannus.fi

  • Sisa­rus­alen­nus ‑50%
  • Eri ikäi­set sisa­ruk­set voi­daan ilmoit­taa samaan ryh­mään heikomman/ nuo­rem­man tason mukaan.
  • Ilmoit­tau­du kas­sal­le tul­les­sa­si uima­kou­luun. Ohjaa­ja ottaa ryh­män vas­taan kah­vios­sa aloi­tusa­jan­koh­ta­na. Pit­kät hiuk­set pom­pu­lal­le. Uima­kou­lu­lai­nen voi ottaa omat uima­la­sit mukaan, mut­ta ne tuli­si olla val­miik­si sää­de­tyt. Jos lap­si menee van­hem­man kans­sa uimaan ennen uima­kou­lun alkua tai jos lap­si jää uima­kou­lun jäl­keen van­hem­man kans­sa uimaan, ilmoi­ta sii­tä kas­sal­le. 
  • Alle 7 vuo­tias tar­vit­see vähin­tään 15 vuo­ti­aan huol­ta­jan mukaan oma­toi­mi­seen uima­hal­li­käyn­tiin sekä uima­tai­do­ton lap­si tar­vit­see aina huol­ta­jan mukaan.

Kan­nus

Scroll to Top