Kiin­teis­tö­pal­ve­lut ja raken­nut­ta­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kiin­teis­tö­pal­ve­lut vas­taa kau­pun­gin omis­ta­mien raken­nus­ten ja nii­den ulkoa­luei­den kiin­teis­tön­hoi­dos­ta ja ‑huol­los­ta, kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä käyt­tä­jä­pal­ve­luis­ta sekä kor­jaa ja raken­nut­taa kau­pun­gin kiin­teis­tö­jä inves­toin­tioh­jel­man mukai­ses­ti.

Kan­nuk­sen kau­pun­gil­la on käy­tös­sä säh­köi­nen huol­to­kir­ja­jär­jes­tel­mä. Käyt­tä­jil­tä tule­vat vikail­moi­tuk­set ja pal­ve­lu­pyyn­nöt kir­jau­tu­vat säh­köi­seen huol­to­kir­jaan, mikä hel­pot­taa nii­den käsit­te­lyä ja ete­ne­mi­sen seu­ran­taa.

Kiin­teis­tö­jen vikail­moi­tuk­set:https://www.buildercom.net/pyynnot/kannuksen_kaupunki

Scroll to Top