Siivooja puhdistaa näyttöpäätettä.

Ruo­ka- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 10.2.2024

Ruo­ka- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut huo­leh­tii kau­pun­gin omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen puh­taa­na­pi­dos­ta ja ate­rioi­den tuot­ta­mi­ses­ta.

Ruo­ka­huol­to

Toi­min­ta-aja­tuk­se­na on laa­duk­kai­den, ravit­se­muk­sel­li­ses­ti täy­si­pai­nois­ten ja mait­ta­vien ate­rioi­den tuot­ta­mi­nen kai­kil­le asia­kas­ryh­mil­le kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Koti­ran­nan kes­kus­keit­tiöl­lä val­mis­te­taan noin tuhat annos­ta päi­väs­sä ja jae­taan ne yli kym­me­neen jako­pis­tee­seen.

Eri asia­kas­ryh­mien ruo­kai­lus­sa huo­mioi­daan Val­tion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan ravit­se­mus­suo­si­tuk­set osa­na ruo­an­val­mis­tus­ta, ruo­ka­lis­ta­suun­nit­te­lua ja elin­tar­vi­ke­han­kin­to­ja.

Puh­dis­tus­pal­ve­lut

Toi­min­ta-aja­tuk­se­na on taa­ta käyt­tä­jil­le ter­veel­li­set, tur­val­li­set ja miel­lyt­tä­vät tilat toi­mia huo­mioi­den tilo­jen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen puh­taus­ta­so ja talou­del­li­suus. Sii­vot­ta­va­na on noin 21 000 neliö­tä. Suu­rim­pia koh­tei­ta ovat kou­lut, päi­vä­ko­dit ja Kitin­Va­pa­ri.

Pyrim­me toi­mi­maan ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti sekä osa­na avoin­ta ja ilois­ta asia­kas­pal­ve­lua.

Yhteystiedot

Sirpa Maliniemi

+358 44 4745 252
sirpa.maliniemi@kannus.fi
ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö
Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Mari Mäki-Korvela

+358 44 4745 306
mari.maki-korvela@kannus.fi
siivoustyönohjaaja
Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Arja Räihä

+358 44 4745 595
arja.raiha@kannus.fi
vs. palveluesimies
Ruoka- ja puhdistuspalvelut
Scroll to Top