Senioripariskunta talvisessa luonnossa pipot päässä iloisina.

Senio­ri­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 3.4.2024

Soi­te hoi­taa ikäih­mis­ten sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

Myös Kan­nuk­ses­sa väes­tön kes­ki-ikä nousee ja ikäih­mis­ten pal­ve­luil­le on entis­tä enem­män kysyn­tää. Kan­nus­lais­ten sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta vas­taa Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Soi­te. Oli­pa kyse asu­mi­seen, ter­vey­teen tai hoi­va­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­tä kysy­myk­sis­tä, tie­to löy­tyy Soi­ten verk­ko­si­vuil­ta, jon­ne on koot­tu Soi­ten tar­joa­mat tuki­pal­ve­lut ikäih­mi­sil­le.

Ylei­nen hätä­nu­me­ro on 112.

Mil­lai­nen on olo­si?

Omaolo.fi on digi­pal­ve­lu, jos­ta saat arvion hoi­don tar­pees­ta ympä­ri vuo­ro­kau­den ja tar­vit­taes­sa yhtey­den jul­ki­sen sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­siin paik­ka­kun­nal­la­si.

Asu­mi­nen

Kan­nuk­sen van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen ja Kan­nuk­sen kau­pun­gin sekä Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy:n huo­neis­to­ja vuo­kraa Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy. Asun­to­ja voi tie­dus­tel­la säh­kö­pos­tit­se katri.kopsala@kannus.fi tai puhe­li­mit­se puh. 044 4745 451 / Kop­sa­la.

Kitin­kan­nus (uudel­ta nimel­tä Hoi­va­kun­nas) toi­mii osuus­kun­ta­pe­ri­aat­teel­la panos­taen vaa­ti­vaan lää­kin­näl­li­seen lai­tos­kun­tou­tuk­seen, avo­kun­tou­tuk­seen ja asu­mis­pal­ve­lui­hin. 2021 uusi Kitin­ko­ti-yksik­kö aloit­ti toi­min­tan­sa Kitin­kan­nuk­sen alai­suu­des­sa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen tar­joa­ja­na yhteis­työs­sä Soi­ten kans­sa. Lisä­tie­to­ja Kitin­kan­nuk­sen ja Kitin­ko­din asu­mis­pal­ve­luis­ta.

Pihan auraus ja hie­koi­tus

Kan­nuk­sen kau­pun­ki hoi­taa yksin tai kak­sin asu­vien van­hus­ten pihan aurauk­sen ja hie­koi­tuk­sen, jos asuk­kaat ovat Soi­ten koti­hoi­don / koti­sai­raan­hoi­don pii­ris­sä tai jos toi­nen asuk­kais­ta toi­mii toi­sen omais­hoi­ta­ja­na. Auraus­työ suo­ri­te­taan kone­työ­nä kau­pun­gin tie­kri­tee­ris­tön mukai­ses­ti. (Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta 9.11.2022 § 88)

Koto­na asu­vien sota­ve­te­raa­nien ja sotain­va­li­dien pihan auraus kuu­luu Val­tion­kont­to­rin kor­vaus­ten pii­riin osa­na tuki­pal­ve­lui­ta. Soi­te vas­taa näi­den pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä. Mui­den osal­ta Soi­te lopet­ti aiem­min käy­tös­sä olleen Lumi­se­te­li-pal­ve­lun 1.10.2022.

Hie­koi­tus­so­raa nou­det­ta­vis­sa mak­sut­ta

Kan­nuk­sen koti­ta­louk­sien on mah­dol­lis­ta nou­taa omiin astioi­hin uusio­käyt­töön kaduil­ta pois­tet­tua hie­koi­tus­murs­ket­ta. Se on nou­det­ta­vis­sa Ase­ma­tien ja rau­ta­tien väli­sel­tä varik­koa­lu­eel­ta ilmai­sek­si. Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta päät­ti asias­ta 22.3.2023 val­tuus­toa­loit­teen poh­jal­ta.

Ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia tuke­via pal­ve­lui­ta Kan­nuk­ses­sa

Kan­nuk­sen kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den toi­mia­la vas­taa kai­ke­ni­käis­ten kan­nus­lais­ten hyvin­voin­tia tuke­vien lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta yhteis­työs­sä yhdis­tys­ten ja mui­den kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den kans­sa. Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa ei ole ikä­ra­jo­ja, mut­ta kau­pun­ki jär­jes­tää myös toi­min­taa, joka on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti senio­reil­le.

Lii­kun­taa

Ikään­ty­vien omat ryh­mät

Lii­kun­ta­pal­ve­lut tar­jo­aa ohjat­tu­ja lii­kun­ta­ryh­miä ikäih­mi­sil­le. Löy­tyy esi­mer­kik­si kun­to­sa­lia, vesi­jump­paa tai ulko­lii­kun­taa yhdes­sä mui­den kans­sa. Ohjat­tuun toi­min­taa ilmoit­tau­du­taan Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kau­pas­sa, mis­tä löy­tyy myös lisä­tie­toa ryh­mis­tä.

Lii­kun­ta­neu­von­taa on tar­jot­tu han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la. Jat­ko­han­ke on vireil­lä, seu­raa tie­do­tus­ta.

Alen­nus­kor­tit

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan pää­tök­sel­lä kau­pun­ki tukee kan­nus­lais­ten omaeh­tois­ta liik­ku­mis­ta Kitin­Va­pa­ris­sa yli 65-vuo­tiai­den senio­ri­kor­til­la, pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ja vam­mais­ten eri­tyis­lii­kun­ta­kor­til­la sekä omais­hoi­ta­jien mak­sut­to­mal­la uima­hal­lin käy­töl­lä. Tar­kem­pia tie­to­ja alen­nus­kor­teis­ta lii­kun­ta­pal­ve­lui­den sivuil­la.

Akti­vi­teet­te­ja

Kai­kil­le sopi­via har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja akti­vi­teet­te­ja on koot­tu net­ti­si­vul­le Akti­vi­tee­tit ja luon­to. Tutus­tu ja löy­dä oma jut­tusi! Tie­toa löy­tyy myös ret­ki­pai­kois­ta lähi­luon­nos­sa tai kau­pun­gin puis­tois­ta ja uima­pai­kois­ta.

Kitin­Va­pa­ris­sa ja Kitin­kan­kaan alu­eel­la on moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det liik­ku­mi­seen ja vir­kis­täy­ty­mi­seen myös senio­reil­le. Tie­toa Kitin­Va­pa­rin esteet­tö­myy­des­tä.

Kult­tuu­ria ja tapah­tu­mia

Kan­nuk­sen kult­tuu­ri­pal­ve­lut tar­jo­aa eri­tyi­ses­ti kesä­ai­kaan tori- ja musiik­ki­ta­pah­tu­mia kes­kus­tas­sa ja Mäki­raon­mäel­lä. Sofian lavan piha­soi­tot ja ilta­to­rit ovat pit­kä perin­ne kau­pun­gis­sa. Ympä­ri vuo­den on mah­dol­li­suus tutus­tua tai­tei­siin Jus­tus Sari­sa­lon nimeä kan­ta­van Gal­le­ria Jus­tuk­sen näyt­te­lyis­sä. Gal­le­ria Jus­tus sijait­see kau­pun­gin­vi­ras­ton ala­ker­ras­sa ja se on avoin­na viras­ton aukio­loai­koi­na sekä sun­nun­tai­sin klo 13–16.

Tapah­tu­mat löy­ty­vät Kan­nuk­sen tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Kir­jas­to

Kau­pun­gin­kir­jas­to sijait­see Val­ta­ka­tu 27:ssä, enti­ses­sä Kan­nuk­sen lukion raken­nuk­ses­sa. Kir­jas­tol­la on pal­ve­lu­pis­te myös Yli-Kan­nuk­sen kylä­kes­kuk­ses­sa, Kor­pe­lan enti­sel­lä kou­lul­la.

Kir­jas­tos­sa kuka tahan­sa voi viet­tää aikaa, tava­ta tut­tu­ja, lukea leh­tiä, lai­na­ta luke­mis­ta tai elo­ku­via ja osal­lis­tua tapah­tu­miin. Kan­nuk­sen kir­jas­to kuu­luu Kes­ki-Poh­jan­maan Anders-kir­jas­toi­hin, jois­sa on yhtei­nen kir­jas­to­kort­ti ja aineis­toa voi vara­ta myös myös naa­pu­ri­kir­jas­tois­ta. Elä­myk­set ja tie­to kir­jas­tos­sa ovat mak­sut­to­mia. Mata­lan kyn­nyk­sen tapah­tu­miin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Kir­jas­tos­sa voi käyt­tää myös asia­kas­tie­to­ko­nei­ta, kopioi­da, tulos­taa ja skan­na­ta.

Celia-kir­jas­to luke­mi­ses­tei­sil­le

Kir­jas­tos­ta löy­tyy myös luke­mi­ses­tei­sil­le tar­koi­tet­tu­ja Dai­sy-ääni­kir­jo­ja. Voit kuun­nel­la Dai­sy-ääni­kir­jo­ja tie­to­ko­neel­la, MP3-levy­jä tois­ta­val­la CD-soit­ti­mel­la tai Dai­sy-ääni­kir­jo­jen omal­la kuun­te­lu­lait­teel­la. Dai­sy-ääni­kir­jo­ja tuot­taa val­tion eri­kois­kir­jas­to Celia.

Celia-kir­jas­ton ääni­kir­jo­ja voi kuun­nel­la myös ver­kos­sa esi­mer­kik­si puhe­li­men sovel­luk­sel­la tai pöy­tä­ko­neel­la net­ti­se­lai­mel­la. Omas­sa kir­jas­tos­sa luke­mi­ses­tei­nen asia­kas rekis­te­röi­dään Celian käyt­tä­jäk­si. Asia­kas saa tun­nuk­set joil­la pal­ve­lua voi käyt­tää. Esteen taval­li­sel­le kir­jo­jen luke­mi­sel­le voi aiheut­taa vaik­ka­pa näkö­vam­ma, kes­kit­ty­mis­vai­keus tai luki­vai­keus.

Celian ääni­kir­jois­ta ja muis­ta pal­ve­luis­ta luke­mis­ra­joit­tei­sil­le saat lisä­tie­toa Celian omil­ta sivuil­ta.

Ääni­kir­jo­ja ja iso­teks­ti­siä kir­jo­ja

Kir­jas­tos­ta voi lai­na­ta myös nor­maa­le­ja ääni­kir­jo­ja CD-levyi­nä tai MP3-levyi­nä. Ääni­kir­jo­ja tar­jo­aa myös e‑kirjasto. Lisä­tie­to­ja e‑kirjastosta Anders-verk­ko­kir­jas­tos­ta.

Tar­jol­la on lisäk­si rajoi­tet­tu kokoel­ma iso­teks­ti­siä kir­jo­ja.

Esteet­tö­myys kir­jas­tos­sa

Kir­jas­ton sisään­käyn­ti ja wc-tilat ovat esteet­tö­miä, mut­ta ovet eivät avau­du säh­köi­ses­ti. Kir­jas­ton tilois­sa mah­tuu liik­ku­maan pyö­rä­tuo­lil­la.

Tar­jol­la on rol­laat­to­ri, luku­la­se­ja ja suu­ren­nus­la­si sekä suu­ren­ta­va lai­te leh­tien luke­mi­seen.

Kir­jas­ton koti­pal­ve­lu

Niil­le, joil­le kir­jas­tos­sa käy­mi­nen on vai­ke­aa lii­kun­ta­vam­man tms. vuok­si, kir­jas­to tar­jo­aa koti­pal­ve­lua. Kir­ja­kas­si toi­mi­te­taan ker­ran kuu­kau­des­sa asiak­kaan kotiin. Kas­sin sisäl­lös­tä ja toi­veis­ta kes­kus­tel­laan asiak­kaan kans­sa koti­pal­ve­lus­ta sovit­taes­sa. Lisä­tie­toa kir­jas­ton koti­pal­ve­lus­ta.

Kir­jas­toau­to

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­kir­jas­to ostaa Sie­vin kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­ja Kan­nuk­sen kylil­le kah­des­ti kuu­kau­des­sa paril­lis­ten kalen­te­ri­viik­ko­jen kes­ki­viik­koi­na. Kir­jas­toau­ton pal­ve­lut sopi­vat myös ikäih­mi­sil­le. Lisä­tie­to­ja ja kir­jas­toau­to Sir­pun aika­tau­lut.

Kan­sa­lais­opis­ton kurs­se­ja

Kan­nuk­ses­sa ja Toho­lam­mil­la toi­mi­va Kan­To-kan­sa­lais­opis­to jär­jes­tää kurs­se­ja hyvin monen­lai­sis­ta aiheis­ta tans­sis­ta ja lii­kun­nas­ta käsi­töi­hin, musiik­kiin tai puu­tar­han­hoi­toon. Kurs­seil­le ilmoit­tau­du­taan pää­asias­sa ver­kos­sa, mut­ta myös puhe­li­mel­la voi tie­dus­tel­la. Lisä­tie­to­ja kan­sa­lais­opis­ton sivuil­la. Pai­net­tu­ja ohjel­mia on yleen­sä jaos­sa syk­sys­tä kevää­seen kau­pun­gin­vi­ras­tol­la ja kir­jas­tol­la.

Yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt

Yhdis­tyk­set toi­mi­vat Kan­nuk­ses­sa aktii­vi­ses­ti tar­jo­ten har­ras­tuk­sia, tapah­tu­mia, ret­kiä ja yhtei­siä kokoon­tu­mi­sia. Lis­ta yhdis­tyk­sis­tä ja jär­jes­töis­tä

Kan­nuk­sen seu­ra­kun­ta jär­jes­tää toi­min­taa ikäih­mi­sil­le.

Digi­tu­ki

Säh­köi­set pal­ve­lut lisään­ty­vät ja vaa­ti­vat osaa­mis­ta myös ikäih­mi­sil­tä. Lait­tei­den ja pal­ve­lui­den käyt­töön opas­ta­mis­ta kut­su­taan digi­tuek­si. Sitä on saa­ta­vil­la sekä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kan pääl­lä että ver­kos­sa.

Kau­pun­gin­vi­ras­to

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­tol­la (Ase­ma­tie 1) on mah­dol­li­suus hoi­taa ver­kos­sa asioi­ta asia­kas­ko­neel­la. Opas­tus­ta anne­taan kau­pun­gin­vi­ras­ton neu­von­nas­sa aukio­loai­koi­na ma-pe klo 9–11 ja 12–15.

Kir­jas­to

Kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa (Val­ta­ka­tu 27) opas­te­taan säh­köis­ten pal­ve­lui­den ja lait­tei­den käyt­töä asia­kas­pal­ve­lus­sa aukio­loai­koi­na. Asia­kas­tie­to­ko­neet ovat käy­tös­sä. Tar­kis­ta kir­jas­ton aukio­loa­jat.

Elä­ke­lii­ton Kan­nuk­sen yhdis­tys jakaa ver­tais­tu­kea digi­pal­ve­lui­den ja lait­tei­den käyt­töön yhteis­työs­sä Soi­ten e‑senioreiden kans­sa Kan­nuk­sen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa ker­ran kuu­kau­des­sa per­jan­tai­sin klo 10–12. Opas­ta­ja­na on Rai­ja Aho­nen. Tar­kis­ta digi­tu­ki­päi­vät kir­jas­ton sivuil­ta.

Senior­surf ver­kos­sa

Val­ta­kun­nal­li­nen Senior­Surf on mak­su­ton etä­opas­tus­pal­ve­lu senio­reil­le. Senior­Sur­fin verk­ko­lo­mak­keel­la voit teh­dä etä­opas­tus­pyyn­nön digi­tu­keen. Yhden luu­kun pal­ve­lus­ta senio­rit saa­vat apua digi­tai­to­jen opet­te­luun, opas­tus­ta digi­pul­mien rat­kai­suun ja neu­von­taa digi­asioi­hin. Etä­opas­tus­pal­ve­lun on raken­ta­nut Van­hus­työn kes­kus­lii­ton Senior­Surf-toi­min­ta yhdes­sä yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Etä­opas­tus­pyyn­nön voi teh­dä myös puhe­li­mit­se maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin klo 10–12 nume­ros­sa 044 7007 101 (hin­ta pvm/mpm).

Säh­köi­set pal­ve­lut

Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le on kerät­ty link­ke­jä tar­jol­la ole­viin säh­köi­siin pal­ve­lui­hin ja lomak­kei­siin.

Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to on yksi Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­mis­tä. Sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa van­hus­ten ja vam­mais­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­lus­sa. Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­ton kokoon­pa­no ja kokous­muis­tiot.

Yhteystiedot

Kaupunki Kannus

+358 6 8745 111
kannus.kaupunki@kannus.fi
Hallintopalvelut

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut

Kitinvaparin asiakaspalvelu

+358 44 4745 450
liikunta@kannus.fi
kitinvaparin asiakaspalvelu
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top