Han­kin­nat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­ki nou­dat­taa han­kin­nois­saan han­kin­ta­la­kia ja eri­tyi­sa­lo­jen han­kin­ta­la­kia, jul­kis­ten han­kin­to­jen han­kin­ta­kyn­ny­sar­vo­ja sekä Kan­nuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mää han­kin­taoh­jet­ta.

Tar­jous­pyyn­nöt

Kil­pai­lu­tet­ta­vien han­kin­to­jen tar­jous­pyyn­nöt ja ilmoi­tuk­set löy­ty­vät osoit­teis­ta

  • hilma.fi kyn­ny­sar­vot ylit­tä­vät han­kin­nat ja osa pien­han­kin­nois­ta
  • pienhankintapalvelu.fi kan­sal­li­sen kyn­ny­sar­von alit­ta­vat han­kin­nat

Pääs­täk­se­si tar­jous­pyyn­nön tark­koi­hin tie­toi­hin, sinun tulee rekis­te­röi­tyä Tar­jous­pal­ve­luun.

Avoi­met tar­jous­pyyn­nöt

Scroll to Top