Leikkivät lapset

Var­hais­kas­va­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.2.2024

Teh­tä­väm­me on tuot­taa laa­du­kas­ta, tur­val­lis­ta ja moni­puo­lis­ta varhaiskasvatusta.Vahvuutemme ovat lap­sis­ta saa­dut voi­ma­va­rat sekä hen­ki­lö­kun­nan luo­vuus ja idea­rik­kaus. Läh­tö­koh­tam­me ovat toi­min­nan jous­ta­vuus, lap­si­lä­hei­syys, yhteis­työ van­hem­pien kans­sa sekä toi­mi­ti­lo­jen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on oleel­lis­ta las­ten, var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön sekä van­hem­pien vuo­ro­vai­ku­tus ja kas­va­tus­kump­pa­nuus. Var­hais­kas­va­tus toi­mii aktii­vi­ses­ti yhteis­työs­sä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa las­ten ja nuor­ten par­haak­si.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma 2022

Piirroskuva varhaiskasvatuslaiva

Yhteystiedot

Kirsi Salonen

+358 44 4745 437
kirsi.salonen@kannus.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut

Johanna Läspä

+358 44 4745 581
johanna.laspa@kannus.fi
varhaiskasvatuksen vastaava
Varhaiskasvatuspalvelut

Satu Tervola

+358 44 4745 580
satu.tervola@kannus.fi
toimistosihteeri
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top