Meluil­moi­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Toi­min­nan­har­joit­ta­jan on teh­tä­vä kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le kir­jal­li­nen ilmoi­tus tila­päis­tä melua tai täri­nää aiheut­ta­vas­ta toi­men­pi­tees­tä tai tapah­tu­mas­ta (meluil­moi­tus). Mikä­li toi­min­ta sijoit­tuu usean kun­nan alu­eel­le, ilmoi­tus teh­dään sil­le ELY-kes­kuk­sel­le, jon­ka toi­mia­lu­eel­la melu tai täri­nä pää­asial­li­ses­ti ilme­nee. Ilmoi­tus­ta ei tar­vit­se teh­dä ympä­ris­tö­lu­van mukai­ses­ta toi­min­nas­ta, eikä yksi­tyis­hen­ki­lön talou­teen liit­ty­väs­tä toi­min­nas­ta.

Ilmoi­tus on teh­tä­vä ympä­ris­tö­sih­tee­ril­le vähin­tään 30 vuo­ro­kaut­ta ennen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta.

Ilmoi­tuk­sen käsit­te­lys­tä peri­tään tak­san mukai­nen mak­su.

Hake­mus­lo­mak­keet löy­tää ymparisto.fi pal­ve­lus­ta.

Hake­muk­sen voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen ymparistotarkastaja@kannus.fi Mikä­li asioi pape­ril­la, hake­muk­sia liit­tei­neen tulee toi­mit­taa kak­si kap­pa­let­ta osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Ympä­ris­tö­sih­tee­ri, PL 42 (Ase­ma­tie 1), 69101 Kan­nus.

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top