Anders-verkkokirjasto.

Verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­na

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.4.2024

Anders-kir­jas­toil­la on yhtei­nen verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­na. Kaik­kien Anders-kir­jas­to­jen aineis­tot näky­vät verk­ko­kir­jas­tos­sa, joten voit etsiä lai­nat­ta­vaa netin kaut­ta vaik­ka omal­la koti­soh­val­la­si. Sivuil­la on myös luku- ja kat­se­lu­vink­ke­jä sekä tie­toa kir­jas­to­jen tapah­tu­mis­ta, näyt­te­lyis­tä ja muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta.

Jos kir­jau­dut verk­ko­kir­jas­ton sivuil­le omil­la tun­nuk­sil­la­si, pää­set uusi­maan lai­no­ja­si, teke­mään varauk­sia, mak­sa­maan mah­dol­li­sia myö­häs­ty­mis­mak­su­ja ja tar­kas­te­le­maan asia­kas­tie­to­ja­si. Voit kir­jau­tua verk­ko­kir­jas­toon kir­jas­to­kort­ti­si nume­rol­la ja neli­nu­me­roi­sel­la PIN-koo­dil­la­si. PIN-koo­di on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sen saa käy­mäl­lä kir­jas­tos­sa.

Scroll to Top