Kirjasto, lastenosaston kirjahyllyjä.

Lap­set ja nuo­ret

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.7.2024

Lap­set ja nuo­ret ovat tär­kei­tä asiak­kai­ta kir­jas­tol­le. Molem­mil­le ikä­ryh­mil­le löy­tyy omil­ta osas­toil­taan kir­jo­jen lisäk­si pal­jon muu­ta­kin muka­vaa lai­nat­ta­vaa. Jos et löy­dä etsi­mää­si tai kai­paat lukusuo­si­tuk­sia, niin hen­ki­lö­kun­ta aut­taa mie­lel­lään!

Lisää vink­ke­jä löy­tyy kir­jas­ton Aineis­tot-sivul­ta.

Kir­jat

Kir­jas­tos­tam­me löy­tyy luet­ta­vaa kai­ke­ni­käi­sil­le ja ‑tasoi­sil­le luki­joil­le. Pie­nim­mil­le on kos­ket­te­lu­kir­jo­ja, kuva­kir­jo­ja ja satu­ja. Luke­maan opet­te­le­vil­le löy­tyy kir­jo­ja Tavu­te­tut- ja Help­po­lu­kui­set ‑hyl­lys­tä. Kie­mu­ra­hyl­lyn yhdel­lä puo­lel­la on romaa­ne­ja lap­sil­le ja toi­sel­la puo­lel­la nuo­ril­le. Eril­li­sis­tä hyl­lyis­tään löy­ty­vät hevos­kir­jat, nuor­ten fan­ta­sia ja huu­mo­ri. Omak­si hyl­lyk­seen on myös muo­dos­tu­nut nuo­ret aikui­set, eli Young Adult ‑gen­re. Nuo­ril­le aikui­sil­le suun­na­tus­sa kir­jal­li­suu­des­sa käsi­tel­lään jos­kus vai­kei­ta aihei­ta, kuten aikui­sek­si kas­va­mi­sen kipu­koh­tia. Myös tie­to­kir­jo­ja, sel­ko­kir­jo­ja, vie­ras­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta ja runo­ja on tar­jol­la kai­kil­le ikä­ryh­mil­le.

Sar­ja­ku­vat

Nuor­ten osas­ton sar­ja­ku­va­hyl­lys­tä löy­ty­vät muun muas­sa perin­tei­set Aku Ank­ka, Las­si ja Lee­vi, Kar­vi­nen, Tint­ti, Luc­ky Luke ja Tena­vat. Uudem­paa sar­ja­ku­vaa edus­ta­vat esi­mer­kik­si Jere, Nemi ja Kamu-sar­ja­ku­vat. Voit lai­na­ta kir­jas­tos­ta myös japa­ni­lais­ta man­ga-sar­ja­ku­vaa, kuten Emma, Aron mor­sia­met, Dra­gon Ball ja Last Wars.

Ääni­kir­jat ja e‑kirjat

Kir­jo­ja voi myös kuun­nel­la! Sekä las­ten että nuor­ten osas­tol­la on oma hyl­ly ääni­kir­ja­le­vyil­le. Säh­köi­siä e‑kirjoja ja e‑äänikirjoja voi lai­na­ta Kun­tien yhtei­ses­tä e‑kirjastosta.

Kir­jas­tol­ta löy­tyy myös luke­mi­ses­tei­sil­le tar­koi­tet­tu­ja Celian ääni­kir­jo­ja. Fyy­sis­ten ääni­kir­jo­jen lisäk­si Celian ääni­kir­jo­ja voi kuun­nel­la Celian oman Prat­sam Rea­der ‑sovel­luk­sen kaut­ta.

Celian ääni­kir­jois­ta ja muis­ta pal­ve­luis­ta luke­mis­ra­joit­tei­sil­le saat lisä­tie­toa Celian omil­ta sivuil­ta (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Musiik­ki

Nuo­ril­le ei ole erik­seen omaa musiik­kio­sas­toa, vaan nuor­ten kuun­te­le­mien artis­tien tuo­tan­toa löy­tyy aikuis­ten musiik­kio­sas­tol­ta. Las­ten musiik­kia voi lai­na­ta sekä CD-muo­dos­sa että nuot­tei­na.

Elo­ku­vat

Lap­sil­le ja nuo­ril­le on omat elo­ku­va­hyl­lyt, joi­hin han­ki­taan elo­ku­via ja sar­jo­ja sekä DVD- että blu ray ‑for­maa­tis­sa. Elo­ku­vien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan nii­den ikä­ra­jo­ja.

Pelit

Kir­jas­tos­ta voi lai­na­ta sekä lau­ta­pe­le­jä että kon­so­li­pe­le­jä. Lau­ta­pe­leis­sä pai­no­tus on las­ten peleis­sä, kon­so­li­pe­le­jä on eri ikäi­sil­le ja eri alus­toil­le. Nou­da­tam­me pelien ikä­ra­jo­ja. Lau­ta­pe­le­jä saa myös pela­ta kir­jas­tos­sa ja kon­so­li­pe­le­jä kir­jas­ton peli­huo­nees­sa.

Kon­so­li­pe­lien vali­koi­maan pää­set tutus­tu­maan verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­sa (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Lue lisää peli­huo­neen vali­koi­mas­ta ja sään­nöis­tä.

Leh­det

Nuor­ten osas­tol­la on oma vali­koi­ma leh­tiä, joi­ta voit lukea kir­jas­tos­sa tai lai­na­ta kotiin. Leh­den uusin­ta nume­roa ei voi lai­na­ta. Osas­tol­ta löy­ty­vät seu­raa­vat leh­det:

  • Aku Ank­ka
  • Apu Junior
  • Goal
  • Hevos­hul­lu
  • Hämä­häk­ki­mies
  • Kar­vi­nen
  • Kou­lu­lai­nen
  • Nuo­ri Tex Wil­ler
Scroll to Top