Eet­ti­nen ilmoi­tus­ka­na­va

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.1.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gil­la on käy­tös­sään eet­ti­nen ilmoi­tus­ka­na­va, jos­sa voit ilmoit­taa lain­vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta tai vää­rin­käy­tök­sis­tä. Vää­rin­käy­tö­se­päi­ly voi koh­dis­tua yksit­täi­seen viran­hal­ti­jaan, työn­te­ki­jään tai luot­ta­mus­hen­ki­löön tai esi­mer­kik­si kau­pun­gin pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen, han­kin­toi­hin, sopi­muk­siin tai pää­tök­sen­te­koon.

Eet­ti­sen ilmoi­tus­ka­na­van avul­la tor­ju­taan kor­rup­tio­ta ja edis­te­tään eet­ti­syyt­tä. Samal­la se antaa kau­pun­gil­le mah­dol­li­suu­den puut­tua epä­koh­tiin ja kehit­tää toi­min­taan­sa.

Ilmoi­tus­ka­na­van taus­tal­la on EU:n direk­tii­vi 2019/1937 oikeu­den rik­ko­mi­ses­ta ilmoit­ta­vien hen­ki­löi­den suo­je­lus­ta ja laki Euroo­pan unio­nin ja kan­sal­li­sen oikeu­den rik­ko­mi­ses­ta ilmoit­ta­vien hen­ki­löi­den suo­je­lus­ta. (Link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kuka voi teh­dä ilmoi­tuk­sen eet­ti­sen ilmoi­tus­ka­na­van kaut­ta?

Luot­ta­muk­sel­li­sen ilmoi­tuk­sen voi­vat teh­dä Kan­nuk­sen kau­pun­gin

  • nykyi­set ja enti­set työn­te­ki­jät
  • ali­hank­ki­joi­den ja toi­mit­ta­jien pal­ve­luk­ses­sa ole­vat työn­te­ki­jät
  • har­joit­te­li­jat

Mikä on vää­rin­käy­tö­sil­moi­tus?

Vää­rin­käy­tö­sil­moi­tuk­sen voi teh­dä epäil­lys­tä lakien tai sään­tö­jen vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta tai muus­ta epäeet­ti­ses­tä toi­min­nas­ta. Ilmoit­ta­jal­la ei tar­vit­se olla kat­ta­via todis­tei­ta, mut­ta ilmoi­tuk­ses­sa tulee ker­toa kaik­ki tie­dot mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti, jot­ta asia pys­ty­tään käsit­te­le­mään. Ilmoi­tuk­set tuli­si kui­ten­kin teh­dä rehel­li­ses­ti ja vil­pit­tö­mäs­sä mie­les­sä. Ilmoi­tus­jär­jes­tel­mää ei saa käyt­tää epä­asial­li­siin tar­koi­tuk­siin. Kau­pun­ki sel­vit­tää ilmoi­tus­ten perus­teel­la mah­dol­li­set vää­rin­käy­tök­set, mikä­li ilmoi­tuk­set osoit­tau­tu­vat aiheel­li­sik­si.

Asia­kas­pa­laut­teet eivät kuu­lu eet­ti­seen ilmoi­tus­ka­na­vaan. Kau­pun­gil­le annet­ta­vat palaut­teet anne­taan säh­köi­sen palau­te­lo­mak­keen kaut­ta.

Miten ilmoi­tus teh­dään?

Voit teh­dä ilmoi­tuk­sen vain omal­la nimel­lä­si. Ilmoi­tus teh­dään täyt­tä­mäl­lä eet­ti­sen kana­van ilmoi­tus­lo­mak­keel­le mah­dol­li­sim­man tark­ka kuvaus epäi­lys­tä. Ilmoit­ta­jan vas­tuul­la on antaa asian edis­tä­mi­sek­si tar­vit­ta­vat tie­dot. Puut­teel­li­sia ilmoi­tuk­sia ei voi­da käsi­tel­lä.

Ilmoi­tus­ten käsit­te­ly

Ilmoi­tuk­sen teki­jäl­le lähe­te­tään ilmoi­tus­ka­na­van kaut­ta vah­vis­tus ilmoi­tuk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta seit­se­män päi­vän kulues­sa ilmoi­tuk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Käsit­te­ly toteu­te­taan luot­ta­muk­sel­li­se­na ja ilmoi­tus­tie­toi­hin on pää­sy vain nii­hin oikeu­te­tuil­la käsit­te­li­jöil­lä. Ilmoit­ta­jal­ta tai asian­tun­ti­joil­ta voi­daan tar­vit­taes­sa pyy­tää lisä­tie­to­ja asias­ta käsit­te­lyn kulues­sa. Luot­ta­muk­sel­li­suut­ta ei kos­kaan vaa­ran­ne­ta.

Jokai­ses­ta ilmoi­tuk­ses­ta teh­dään rat­kai­su vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den kulues­sa, jos se on mah­dol­lis­ta. Käsit­te­li­jät anta­vat rat­kai­sun tie­dok­si ilmoit­ta­jal­le, kun käsit­te­ly on saa­tu pää­tök­seen.

Scroll to Top