Lii­kun­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.2.2024

Liikuntapalvelut logo

Kan­nus tar­jo­aa kai­ke­ni­käi­sil­le hyvät mah­dol­li­suu­det moni­puo­li­seen lii­kun­taan ja vapaa-ajan viet­toon. Lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat hyvin­voin­ti­pal­ve­lut.

Lii­kun­ta­tie 2
69100 KANNUS
(toi­mis­to Kitin­Va­pa­ri) 

Lii­kun­ta­ti­lo­jen varaus­tie­dot

Latu­jen kun­nos­sa­pi­to­ti­lan­ne

Lii­kun­ta­pai­kat ja ‑tilat

Kitin­va­pa­ri

Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kaup­pa

Viime viikolla KitinVaparin sisä- ja ulkoalueet täyttyivät innokkaista sportti-X leiriläisestä. 130kpl leiriläistä olivat valinneet omaksi lajikseen uinnin, jalkapallon, sählyn, frisbeen, sportin, yleisurheilun, telinevoimistelun tai tanssin.

Oman lajin parissa oltiin aina aamun ensimmäiset tunnit, jonka jälkeen päästiin nauttimaan Rauhalasta tulleesta ruuasta. Ruuan jälkeen käytiin aina tutustumassa kahteen muuhun lajiin, joten kaikki leiriläiset pääsivät tutustumaan kaikkiin lajeihin! 🤩

Liikunnan iloa ja touhua riitti! Osalla vauhti vain kasvoi kolmanteen päivään menessä 😅 Mahtava leiri takana! Kiitos Niina Niemoselle @sporttixleiri n järjestämisestä tänäkin vuonna, kiitos mahtaville leiriohjaajille ja leiriläisille! Kiitokset myös SPR:n ensiapupisteelle, siivouspuolellemme, Rauhalalle ja kaikille muille tahoille, jotka olivat mukana luomassa onnistuneen leirikokemuksen meille kaikille! ❤️ Oli ilo olla mukana 🥰

#KannuksenLiikuntapalvelut #KitinVapari #SporttiXLeiri

Vii­me vii­kol­la Kitin­Va­pa­rin sisä- ja ulkoa­lu­eet täyt­tyi­vät innok­kais­ta sportti‑X lei­ri­läi­ses­tä. 130kpl lei­ri­läis­tä oli­vat valin­neet omak­si lajik­seen uin­nin, jal­ka­pal­lon, säh­lyn, fris­been, spor­tin, ylei­sur­hei­lun, teli­ne­voi­mis­te­lun tai tans­sin.

Oman lajin paris­sa oltiin aina aamun ensim­mäi­set tun­nit, jon­ka jäl­keen pääs­tiin naut­ti­maan Rau­ha­las­ta tul­lees­ta ruu­as­ta. Ruu­an jäl­keen käy­tiin aina tutus­tu­mas­sa kah­teen muu­hun lajiin, joten kaik­ki lei­ri­läi­set pää­si­vät tutus­tu­maan kaik­kiin lajei­hin! 🤩

Lii­kun­nan iloa ja tou­hua riit­ti! Osal­la vauh­ti vain kas­voi kol­man­teen päi­vään menes­sä 😅 Mah­ta­va lei­ri taka­na! Kii­tos Nii­na Nie­mo­sel­le @sporttixleiri n jär­jes­tä­mi­ses­tä tänä­kin vuon­na, kii­tos mah­ta­vil­le lei­rioh­jaa­jil­le ja lei­ri­läi­sil­le! Kii­tok­set myös SPR:n ensia­pu­pis­teel­le, sii­vous­puo­lel­lem­me, Rau­ha­lal­le ja kai­kil­le muil­le tahoil­le, jot­ka oli­vat muka­na luo­mas­sa onnis­tu­neen lei­ri­ko­ke­muk­sen meil­le kai­kil­le! ❤️ Oli ilo olla muka­na 🥰

#Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Kitin­Va­pa­ri #Sport­tiX­Lei­ri

Uimataito kuuluu kaikille ja siksi haluaisimme tarjota vapaina olevia uimakoulupaikkoja kannuslaisille vähävaraisille lapsiperheille 🤍

Ota yhteyttä sähköpostilla marianne.nivala@kannus.fi, kerro tilanteestasi, lastesi iät ja toivottu ryhmä perjantaihin 14.6. klo 12.00 mennessä.

Uimakoulujen tarkemmat tiedot löydät osoitteesta verkkokauppa.kannus.fi.

Ota rohkeasti Marianneen yhteyttä! 🤍

#KannuksenLiikuntapalvelut #KitinVapari #UimakoulutKannus #viisaastiVesillä

Uima­tai­to kuu­luu kai­kil­le ja sik­si haluai­sim­me tar­jo­ta vapai­na ole­via uima­kou­lu­paik­ko­ja kan­nus­lai­sil­le vähä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le 🤍

Ota yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la marianne.nivala@kannus.fi, ker­ro tilan­tees­ta­si, las­te­si iät ja toi­vot­tu ryh­mä per­jan­tai­hin 14.6. klo 12.00 men­nes­sä.

Uima­kou­lu­jen tar­kem­mat tie­dot löy­dät osoit­tees­ta verkkokauppa.kannus.fi.

Ota roh­keas­ti Marian­neen yhteyt­tä! 🤍

#Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Kitin­Va­pa­ri #Uima­kou­lut­Kan­nus #vii­saas­ti­Ve­sil­lä

UUSI! Alkeis­ui­ma­kou­lu 5 — 8 ‑vuo­tiail­le alkaa ensi vii­kol­la 🤩

🏊‍♀️ 17. — 20.6. klo 10–11
🏊‍♀️ 4 ker­ran kurs­si
🏊‍♀️ 24€

Nyt verk­ko­kau­pas­sa! verkkokauppa.kannus.fi

Eläkeläinen huomio!

Tänään torstaina 13.6. maksutonta kuntosaliohjausta kuntosalilla klo 10 - 12. Mikäli sinulla ei vielä ole seniorikorttia ja voimassa olevaa kulkunappia, soita Lassille numeroon 040 1955231 niin Lassi tulee päästämään sinut kuntosalille. 

Seuraava yhteinen ohjaustukio on ensiviikon torstaina 20.6. klo 8 - 10. 

Mikäli kumpikaan ylläolevista ajoista ei sovi, voit sopia maksuttomasta liikuntaneuvonnasta ja kuntosaliohjauksesta Lassin kanssa varaamalla ajan soittamalla 040 1955231 tai sähköpostilla lassi.lokasaari@kannus.fi.

Tervetuloa mukaan!

#KannuksenLiikuntapalvelut #KitinVapari #HyvinvoivaKannus2Hanke

Elä­ke­läi­nen huo­mio!

Tänään tors­tai­na 13.6. mak­su­ton­ta kun­to­sa­lioh­jaus­ta kun­to­sa­lil­la klo 10 — 12. Mikä­li sinul­la ei vie­lä ole senio­ri­kort­tia ja voi­mas­sa ole­vaa kul­ku­nap­pia, soi­ta Las­sil­le nume­roon 040 1955231 niin Las­si tulee pääs­tä­mään sinut kun­to­sa­lil­le.

Seu­raa­va yhtei­nen ohjaus­tu­kio on ensi­vii­kon tors­tai­na 20.6. klo 8 — 10.

Mikä­li kum­pi­kaan yllä­ole­vis­ta ajois­ta ei sovi, voit sopia mak­sut­to­mas­ta lii­kun­ta­neu­von­nas­ta ja kun­to­sa­lioh­jauk­ses­ta Las­sin kans­sa varaa­mal­la ajan soit­ta­mal­la 040 1955231 tai säh­kö­pos­til­la lassi.lokasaari@kannus.fi.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

#Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Kitin­Va­pa­ri #HyvinvoivaKannus2Hanke

Kuntosalin kesäsiivous lähestyy❗️

❗️ Kuntosali sekä painisali ovat poissa käytöstä kaikilta käyttäjiltä tiistaina 18.6. klo 6.00 alkaen keskiviikkoon 19.6. klo 18.00 saakka. Kuntosalille ei pääsee siivouksen aikana kulkunapilla eikä kassan kautta. 

❗️ Uimahallin huoltotauko lähenee, muistathan päivittää kausikorttiisi lisää aikaa ja ostaa oman henkilökohtaisen kulkunappisi (mikäli sinulla ei vielä sellaista ole) niin pääset treenaamaan myös huoltotauon (24.6. - 31.7.) aikana.

❗️Mikäli et muista, mihin asti kausikorttisi on voimassa, voit käydä tarkistamassa sen KitinVaparin kassalla tai soittamalla: 044 4745450

#KannuksenLiikuntapalvelut #KitinVapari #ItseäsiVartenLiikut

Kun­to­sa­lin kesä­sii­vous lähes­tyy❗️

❗️ Kun­to­sa­li sekä pai­ni­sa­li ovat pois­sa käy­tös­tä kai­kil­ta käyt­tä­jil­tä tiis­tai­na 18.6. klo 6.00 alkaen kes­ki­viik­koon 19.6. klo 18.00 saak­ka. Kun­to­sa­lil­le ei pää­see sii­vouk­sen aika­na kul­ku­na­pil­la eikä kas­san kaut­ta.

❗️ Uima­hal­lin huol­to­tau­ko lähe­nee, muis­tat­han päi­vit­tää kausi­kort­tii­si lisää aikaa ja ostaa oman hen­ki­lö­koh­tai­sen kul­ku­nap­pi­si (mikä­li sinul­la ei vie­lä sel­lais­ta ole) niin pää­set tree­naa­maan myös huol­to­tauon (24.6. — 31.7.) aika­na.

❗️Mikä­li et muis­ta, mihin asti kausi­kort­ti­si on voi­mas­sa, voit käy­dä tar­kis­ta­mas­sa sen Kitin­Va­pa­rin kas­sal­la tai soit­ta­mal­la: 044 4745450

#Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Kitin­Va­pa­ri #Itseä­si­Var­ten­Lii­kut

Vielä löytyy tilaa kesäkuun sekä elokuun uimakouluryhmissä.

Ilmoittaudu verkkokauppa.kannus.fi

Ryhmissä sisarusalennus.

#Kannus #uimakoulu #kesäuimakoulut #kannuksenliikuntapalvelut #kitinvapari #uimahalli

Vie­lä löy­tyy tilaa kesä­kuun sekä elo­kuun uima­kou­lu­ryh­mis­sä.

Ilmoit­tau­du verkkokauppa.kannus.fi

Ryh­mis­sä sisa­rus­alen­nus.

#Kan­nus #uima­kou­lu #kesä­ui­ma­kou­lut #kan­nuk­sen­lii­kun­ta­pal­ve­lut #kitin­va­pa­ri #uima­hal­li

Kesä on uin­nin oppi­mi­sen aikaa. Poh­jaan ja ylös. Pols­ki ja rois­ki. Kokei­le ja opi. 💦

@anniinakortetmaa

#Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #kitin­va­pa­ri #uima­hal­li #vii­saas­ti­Ve­sil­lä #uima­tai­to #sukel­lus #Kan­nus

This error mes­sa­ge is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expi­red. Feed will not upda­te.

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut

Teemu Wirkkala

+358 44 4745 456
teemu.wirkkala@kannus.fi
vapaa-ajan ohjaaja
Hyvinvointipalvelut

Susanna Lehtonen-Sarlin

+358 44 4745 239
susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi
vapaa-aikasihteeri tilavaraukset ja laskutus
Hyvinvointipalvelut

Petri Mäki-Korvela

+358 40 6892 857
petri.maki-korvela@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja
Hyvinvointipalvelut

Kitinvaparin asiakaspalvelu

+358 44 4745 450
liikunta@kannus.fi
kitinvaparin asiakaspalvelu
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top