työskentelyä tietokoneella.

Verk­ko­asioin­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Pal­jon asioi­ta voi hoi­taa ver­kos­sa Kan­nuk­sen kau­pun­gin ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Toi­mi­joil­la on vaih­te­le­vas­ti käy­tös­sä säh­köi­siä lomak­kei­ta. Mah­dol­li­suu­det verk­ko­asioin­tiin lisään­ty­vät koko ajan. Tar­kem­pia tie­to­ja verk­ko­asioin­nis­ta löy­tyy kun­kin toi­mia­lan omil­ta net­ti­si­vuil­ta.

Asun­not

Säh­köi­nen asun­to­ha­ke­mus Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy:lle.

Avus­tus­ha­ke­mus

Säh­köi­nen avus­tus­ha­ke­mus, jos haet avus­tus­ta liikunta‑, kult­tuu­ri- tai nuo­ri­so­toi­min­taan tai muu­hun hyvin­voin­tia edis­tä­vään toi­min­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nal­ta. Lisä­tie­to­ja kai­kis­ta Kan­nuk­sen kau­pun­gin myön­tä­mis­tä avus­tuk­sis­ta.

Digio­pas­tus

Senior­Sur­fin verk­ko­lo­mak­keel­la voit teh­dä etä­opas­tus­pyyn­nön digi­tu­keen. Mak­su­ton ja val­ta­kun­nal­li­nen etä­opas­tus­pal­ve­lu senio­reil­le. Yhden luu­kun pal­ve­lus­ta senio­rit saa­vat apua digi­tai­to­jen opet­te­luun, opas­tus­ta digi­pul­mien rat­kai­suun ja neu­von­taa digi­asioi­hin. Etä­opas­tus­pal­ve­lun on raken­ta­nut Van­hus­työn kes­kus­lii­ton Senior­Surf-toi­min­ta yhdes­sä yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Etä­opas­tus­pyyn­nön voi teh­dä myös puhe­li­mit­se maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin klo 10–12 nume­ros­sa 044 7007 101 (hin­ta pvm/mpm).

Ilta­päi­vä­ker­hot

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.–2.-luokkalaisten ilta­päi­vä­ker­hoi­hin.

Jäte­huol­to

Ves­tia Oy:n verk­ko­asioin­ti. Voit liit­tyä jät­teen­kul­je­tuk­sen asiak­kaak­si, teh­dä tilauk­sia ja muu­tok­sia tai lopet­taa tyh­jen­nyk­set olit sit­ten yksi­tyis- tai talo­yh­tiö­asia­kas. Voit myös jät­tää palau­tet­ta jäte­huol­los­ta.

Kan­sa­lais­opis­to

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le ja tie­toa kurs­si­tar­jon­nas­ta.

Kiin­teis­töt

Kiin­teis­tön vikail­moi­tus, kau­pun­gin kiin­teis­töt, kadut ja ylei­set alu­eet.

Kiin­teis­tön vikail­moi­tus, Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­no Oy:n kiin­teis­töt.

Kir­jas­to

Anders.finna.fi on Kes­ki-Poh­jan­maan Anders-kir­jas­to­jen verk­ko­pal­ve­lu. Voit teh­dä haku­ja kokoel­mis­ta, vara­ta aineis­toa, uusia lai­na­si tai käyt­tää e‑aineistoja. Myös mak­sut voi mak­saa verk­ko­kir­jas­tos­sa. Tar­vit­set kir­jas­to­kor­tin ja PIN-koo­din.

Kun­ta­lais­aloi­te

Kuntalaisaloite.fi ‑pal­ve­lus­sa voit teh­dä kun­ta­lais­aloit­teen säh­köi­ses­ti. Verk­ko­pal­ve­lun käyt­tö vaa­tii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen. Kun­nan asuk­kaal­la on kun­ta­lain 28 §:n mukaan oikeus teh­dä kun­nal­le aloit­tei­ta sen toi­min­taa kos­ke­vis­sa asiois­sa. Aloit­teen voi jät­tää myös suo­raan Kan­nuk­sen kau­pun­gin hal­lin­to-osas­tol­le. Lisä­tie­toa kun­ta­lais­aloit­teen teke­mi­ses­tä.

Luot­ta­mus­toi­met

Luot­ta­mus­hen­ki­lön perus­tie­to­lo­ma­ke. Vaa­tii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen.
Sidon­nai­suusil­moi­tus­lo­ma­ke. Vaa­tii vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen. Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja viran­hal­ti­joi­den sidon­nai­suu­det lis­ta­taan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja viran­hal­ti­joi­den teke­mien omien ilmoi­tus­ten perus­teel­la.

Palau­te Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le

Säh­köi­sel­lä palau­te­lo­mak­keel­la voit jät­tää palau­tet­ta Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le. Säh­kö­pos­tio­soi­te vaa­di­taan.

Raken­nus­lu­vat

Lupa.fi-sivusto. Lisä­tie­to­ja raken­nus­val­von­nan net­ti­si­vuil­ta.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

Digi­Soi­tes­ta löy­ty­vät Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Soi­ten säh­köi­set pal­ve­lut. Useat hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­vät asiat hoi­tu­vat tie­to­ko­neel­ta tai puhe­li­mel­ta. Digi­Soi­te koko­aa Soi­ten sekä val­ta­kun­nal­li­set sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon säh­köi­set pal­ve­lut yhteen paik­kaan.

Suo­jat­tu säh­kö­pos­ti

Suo­ja­tun säh­kö­pos­tin avul­la Kan­nuk­sen kau­pun­ki voi lähet­tää kun­ta­lai­sel­le tai muil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le luot­ta­muk­sel­lis­ta tie­toa. Pal­ve­lu toi­mii myös toi­sin­päin, eli kun­ta­lai­set voi­vat lähet­tää suo­jat­tua säh­kö­pos­tia kau­pun­gil­le @kannus.fi- ja @edu.kannus.fi-osoitteisiin. Pal­ve­lun käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä Sec­Mail-pal­ve­luun, rekis­te­röin­nin yhtey­des­sä sinun tulee antaa nime­si, oma käy­tös­sä­si ole­va säh­kö­pos­tio­soi­te ja mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro. Näi­tä tie­to­ja käy­te­tään vain kysei­seen pal­ve­luun tun­nis­tau­tu­mi­seen. Lisä­tie­to­ja suo­ja­tun säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­ses­tä.

Säh­kö­so­pi­mus — säh­kön­siir­to Kan­nuk­ses­sa

Säh­kö­so­pi­muk­set onli­ne Kor­pe­lan Voi­ma Oy.

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

Kan­nuk­sen tapah­tu­ma­ka­len­te­ri on ilmai­nen mark­ki­noin­ti­ka­na­va tapah­tu­mil­le, jot­ka ovat avoi­mia kai­kil­le. Voit rekis­te­röi­tyä tapah­tu­man­jär­jes­tä­jäk­si Kan­nuk­sen tapah­tu­ma­ka­len­te­rin sivuil­la tai Hil­la Grou­pin yllä­pi­tä­mäs­sä Tapah­tu­mien Kes­ki-Poh­jan­maa ‑kalen­te­ris­sa. Vie­mäl­lä tapah­tu­man jom­paan kum­paan kalen­te­riin, se näkyy auto­maat­ti­ses­ti myös toi­ses­sa. Kat­so ohje­vi­deo tilin luo­mi­ses­ta tapah­tu­ma­ka­len­te­riin.

Toi­mi­ti­lat tai ton­tit yri­tyk­sel­le

Toi­mi­ti­la­re­kis­te­ri. Ilmoi­ta vapaat yri­tys­ten toi­mi­ti­lat Yri­tys­Kan­nus Oy:n toi­mi­ti­la­re­kis­te­riin.

Työn­ha­ki­jak­si ilmoit­tau­tu­mi­nen

Työ­mark­ki­na­to­rin Oma asioin­ti ‑pal­ve­lus­sa voit ilmoit­tau­tua työn­ha­ki­jak­si ver­kos­sa 24/7.

Var­hais­kas­va­tus

eDai­sy ‑säh­köi­sen alus­tan kaut­ta huol­ta­ja asioi kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin seu­raa­vis­sa tilan­teis­sa:

 • Var­hais­kas­va­tuk­seen hake­mi­nen
 • Var­hais­kas­va­tus­pai­kan irti­sa­no­mi­nen
 • Var­hais­kas­va­tus­pai­kan vaih­ta­mi­nen
 • Tulo­tie­to­jen ilmoit­ta­mi­nen
 • Esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen

Lisä­tie­toa var­hais­kas­va­tus­pai­kan hake­mi­ses­ta.

Dai­sy­Fa­mi­lyn ‑säh­köi­sen alus­tan kaut­ta huol­ta­ja asioi kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin seu­raa­vis­sa tilan­teis­sa:

 • Hoi­toai­ko­jen varaus
 • Pois­sao­lo­jen ilmoit­ta­mi­nen
 • Vies­tien lähet­tä­mi­nen ja luke­mi­nen
 • Ilmoi­tus­tau­lu­tie­to­jen luke­mi­nen
 • Lupien ja suos­tu­mus­ten käsit­te­ly
 • Lap­sen säh­köi­nen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma (VASU)
 • Vara­ha­ki­ja­tie­dot
 • Aller­gia­tie­dot
 • Yhteys­tie­dot ja nii­den päi­vit­tä­mi­nen

Lisä­tie­toa Dai­sy­Fa­mi­lys­ta.

Verk­ko­kaup­pa

Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kau­pas­ta voi ostaa Kitin­Va­pa­rin sar­ja­li­put uimaan ja kun­to­sa­lil­le sekä ohja­tut liik­kun­ta­ryh­mät. Verk­ko­kau­pas­ta voi myös vuo­kra­ta Fat­bi­ken ja lada­ta kun­to­sa­lin asia­kas­kor­tit

Vesi­mit­ta­rin luke­ma

Ilmoi­ta vesi­mit­ta­rin luke­ma Kan­nuk­sen Vesi­so­suus­kun­nal­le.

Wil­ma

Wil­ma on kou­lu­jen ja per­hei­den yhtey­den­pi­to­ka­na­va.

Scroll to Top