Lukio

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 12.1.2024

Kan­nuk­sen lukio on kak­si­sar­jai­nen noin 100 opis­ke­li­jan lukio Kes­ki-Poh­jan­maal­la juna­ra­dan var­rel­la. Lukiom­me vah­vuuk­sia ovat opis­ke­li­ja­läh­töi­syys ja yksi­löl­li­set opis­ke­lu­po­lut. Voit opis­kel­la yleis‑, urhei­lu- tai eläin­lää­ke­tie­teel­li­sel­lä lin­jal­la.

Aloit­ta­va lukio­lai­nen saa kou­lul­ta käyt­töön­sä tie­to­ko­neen, oppi­kir­jat ja vihot sekä kynän ja kumin. Lukio­lai­sen ei tar­vit­se siis itse hank­kia opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lia. Suu­rin osa oppiai­neis­ta opis­kel­laan pai­net­tu­jen kir­jo­jen avul­la.

Kan­nuk­sen lukio antaa vah­vat kan­nuk­set opis­ke­lul­le ja elä­mäl­le. Moder­nit ope­tus­vä­li­neet viih­tyi­säs­sä ympä­ris­tös­sä anta­vat erin­omai­set puit­teet menes­tyä opin­nois­sa. Kan­sal­li­set lukio­ver­tai­lut ker­to­vat lukiom­me kor­keas­ta tasos­ta ja oppi­mis­tu­lok­sis­ta.

Tar­joam­me

  • suu­rim­man osan opis­ke­lus­ta pai­net­tu­jen kir­jo­jen avul­la
  • moni­puo­li­sen vali­koi­man reaa­liai­nei­den kurs­se­ja
  • A‑kielenä englan­ti ja yli­mää­räi­se­nä sak­sa, rans­ka ja venä­jä
  • kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa
  • opin­to­ret­kiä Suo­mes­sa ja ulko­mail­le
  • lukio­diplo­mit mm. musii­kis­sa, kuva­tai­teis­sa, teat­te­ris­sa, lii­kun­nas­sa ja kir­jal­li­suu­des­sa
  • voit lau­laa ja esiin­tyä menes­tyk­sek­kääs­sä Dolce-kuo­ros­sa
  • mah­dol­li­suus edul­li­seen opis­ke­li­ja-asun­toon

Tar­kem­pia tie­to­ja ja sisäl­töä opis­ke­li­joil­le löy­tyy lukion omil­ta koti­si­vuil­ta. (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lisäk­si voit seu­ra­ta lukion ajan­koh­tai­sia tapah­tu­mia ja toi­min­taa Face­book- ja Ins­ta­gram-tileil­tä.

Käyn­ti- ja pos­tio­soi­te
Sil­ta­ka­tu 2, 69100 Kan­nus.

Yhteystiedot

Maija Huuki-Anthopoulou

+358 44 4745 410
maija.huuki-anthopoulou@edu.kannus.fi
perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori
Juhani Vuorisen koulu

Maria Hyyppä

+358 44 4745 421
maria.hyyppa@edu.kannus.fi
koulusihteeri
Juhani Vuorisen koulu

Anu Aitta

+358 44 4745 412
anu.aitta@edu.kannus.fi
opinto-ohjaaja
Lukio
Scroll to Top