Henkilö ojentaa esitettä pöydässä

Lii­kun­ta­neu­von­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 4.6.2024

Lii­kun­ta­neu­von­taa toteu­te­taan jäl­leen!

Lii­kun­ta­neu­von­nas­sa anne­taan tukea ja vink­ke­jä liik­ku­mi­seen, palau­tu­mi­seen, uneen ja ravin­toon. Tavoi­te oli saa­da omak­sut­tua ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­vä liik­ku­mi­nen omas­sa arjes­sa.

Lii­kun­ta­neu­vo­ja Las­si Loka­saa­ri toi­mii Hyvin­voi­va Kan­nus 2 ‑hank­keen työn­te­ki­jä­nä vuo­den 2024 lop­puun. Las­sin tavoi­tat p. 040 1955 231 lassi.lokasaari@kannus.fi

Lii­kun­ta­neu­von­ta on suun­nat­tu kan­nus­lai­sil­le yli 18 vuo­tiail­le jot­ka kai­paa­vat tukea, moti­voin­tia tai ohjaus­ta sään­nöl­li­seen liik­ku­mi­seen. Lii­kun­ta­neu­vo­ja opas­taa myös ravin­to, uni ja palau­tu­mi­sen kysy­myk­sis­sä. Lii­kun­ta­neu­von­ta on mak­su­ton­ta.

Lii­kun­ta­neu­von­taan voi tul­la omal­la yhtey­de­no­tol­la tai ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen lähet­tä­mä­nä.

Lii­kun­ta­neu­von­ta toteu­te­taan lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mi­seen saa­dul­la avus­tuk­sel­la (AVI) ja kau­pun­gin oma­vas­tuu­osal­la joka on 50% han­kea­vus­tuk­ses­ta.

Lii­kun­ta­neu­vo­ja ei tavoi­tet­ta­vis­sa kesäl­lä 21.6.–31.7. välil­lä.

Kuntosaliohjaaja ja asiakas pystypunneruksen parissa.
Scroll to Top