Ker­ho­toi­min­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.3.2024

Kou­lun ker­ho­toi­min­ta

Ker­hois­ta lisä­tie­toa Wil­mas­ta ja koor­di­naat­to­ril­ta.

Kou­lun ker­ho­toi­min­ta on oppi­lail­le vapaa­eh­tois­ta har­ras­tus­toi­min­taa. Ker­ho­toi­min­ta on jous­ta­vaa, lap­si­läh­töis­tä, pit­kä­jän­teis­tä ja tar­jo­aa lap­sel­le mah­dol­li­suu­den uusien elä­mys­ten koke­mi­seen. Toi­min­nal­la luo­daan perus­taa sään­nöl­li­sel­le har­ras­ta­mi­sel­le, hyvil­le sosi­aa­li­sil­le suh­teil­le sekä tue­taan kou­lun ja kodin välis­tä yhteis­työ­tä ja kas­va­tus­teh­tä­vää.

Ker­ho­toi­min­taan sisäl­tyy luku­vuo­si­ker­ho­ja sekä lyhyem­piä, täs­mä­ker­ho­ja. Ker­ho­toi­min­ta on lap­sel­le mak­su­ton­ta.

Kan­nus­ta har­ras­ta­maan luku­vuon­na 2023–2024

Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin mukai­sen Kan­nus­ta har­ras­ta­maan ‑toi­min­nan idea­na on mah­dol­lis­taa kai­kil­le 1.–9. luok­kien oppi­lail­le mie­lui­sa ja mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yhtey­des­sä.

Har­ras­tus­ryh­miä jär­jes­te­tään kai­kil­la kou­luil­la koko luku­vuo­den ajan. Har­ras­tus­ten toi­mi­joi­na ovat pai­kal­li­set yhdis­tyk­set, yri­tyk­set, seu­rat ja seu­ra­kun­ta sekä kou­lu­jen opet­ta­jat ja muu hen­ki­lö­kun­ta.

Uudet toi­mi­jat ter­ve­tul­lei­ta!

Ota yhteyt­tä har­ras­tus­koor­di­naat­to­ri Eli­na Hut­tuseen, mikä­li seu­ral­lan­ne, yhdis­tyk­sel­län­ne tms. on kiin­nos­tus­ta ohja­ta har­ras­tus­ryh­miä. Vink­ke­jä mah­dol­li­sis­ta toi­mi­jois­ta Eli­na ottaa mie­lel­lään vas­taan.

Vii­me vuon­na teh­dyn teh­dyn kyse­lyn mukaan oppi­laat toi­vo­vat eri­tyi­ses­ti musiik­kiin liit­ty­viä ker­ho­ja, eläin­ker­ho­ja, kok­ki­ker­ho­ja, näy­tel­mä­ker­ho­ja sekä eri­lai­sia lii­kun­ta­ker­ho­ja.

Yhteystiedot

Elina Huttunen

+358 40 6197 375
elina.huttunen@edu.kannus.fi
harrastustoiminnan koordinaattori
Raasakan koulu
Scroll to Top