Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den avus­tuk­set

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.3.2024

Avus­tuk­set kulttuuri‑, lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­min­taan

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta myön­tää vuo­sit­tain yhdis­tyk­sil­le avus­tus­ta pai­kal­li­sen nuoriso‑, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­nan tuke­mi­seen. Avus­tus myön­ne­tään edel­li­sen vuo­den toi­min­nan perus­teel­la.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan yhdis­tyk­sel­le myön­tä­mä vuo­sit­tai­nen avus­tus riip­puu lau­ta­kun­nan käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta avus­tus­mää­rä­ra­has­ta, ano­mus­ten mää­räs­tä sekä avus­tuk­sen haki­jan edel­li­sen vuo­den toi­min­nan laa­juu­des­ta.

Avus­tuk­sia myön­ne­tään vain yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan ja voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mil­le yhdis­tyk­sil­le. Avus­tus­ta ei myön­ne­tä yri­tyk­sil­le eikä poliit­ti­sil­le, uskon­nol­li­sil­le tai ammat­tiyh­dis­ty­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le yhdis­tyk­sil­le.

Haku 2024

Hakuai­ka on 1.–30.4.2024.

Avus­tus­ta hae­taan säh­köi­sel­lä hake­mus­lo­mak­keel­la.

Avus­tus­oh­je kulttuuri‑, lii­kun­ta- ja nuorisotoimintaan.pdf

Lisä­tie­to­ja kulttuuri‑, lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­min­nan avus­tus­ten haus­ta antaa Susan­na Leh­to­nen-Sar­lin, puh. 044‑4745 239, säh­kö­pos­ti susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi

Avus­tuk­set mui­den hyvin­voin­tia edis­tä­vien yhdis­tys­ten toi­min­nan tuke­mi­seen

Muil­le hyvin­voin­tia edis­tä­vil­le yhdis­tyk­sil­le lau­ta­kun­ta myön­tää har­kin­nan­va­rais­ta avus­tus­ta ylei­sa­vus­tuk­se­na, koh­dea­vus­tuk­se­na sekä tapah­tu­ma-avus­tuk­se­na. Har­kin­nan­va­rai­sia avus­tuk­sia myön­ne­tään hyvin­voin­tia edis­tä­vil­le yhdis­tyk­sil­le, joi­den koti­paik­ka on Kan­nus tai joi­den avus­tuk­sen koh­tee­na ole­va toi­min­ta sijoit­tuu Kan­nuk­seen ja jot­ka eivät hae avus­tus­ta nuoriso‑, lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­toi­men avus­tuk­sis­ta.

Avus­tus on tar­koi­tet­tu vain yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan ja  voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mil­le yhdis­tyk­sil­le.

Hakuai­ka pää­te­tään ja tie­do­te­taan vuo­sit­tain.

Haku 2024

Hakuai­ka on 1.–30.4.2024

Avus­tus­ta hae­taan säh­köi­sel­lä hake­mus­lo­mak­keel­la.

Avus­tus­oh­je mui­den hyvin­voin­tia edis­tä­vien yhdis­tys­ten toimintaan.pdf

Lisä­tie­to­ja mui­den hyvin­voin­tia edis­tä­vien yhdis­tys­ten avus­tus­ten haus­ta antaa Johan­na Jun­no, puh. 044 4745 460, säh­kö­pos­ti johanna.junno@kannus.fi

Yhteystiedot

Susanna Lehtonen-Sarlin

+358 44 4745 239
susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi
vapaa-aikasihteeri tilavaraukset ja laskutus
Hyvinvointipalvelut

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top