Joki virtaa, ilmakuva maisemasta.

Ympä­ris­tön­suo­je­lu

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 26.1.2024

Ympä­ris­tön­suo­je­lu käsit­tää ympä­ris­töä pilaa­van toi­min­nan, jäte­huol­lon, vesien­suo­je­lun, ilman­suo­je­lun, melun­tor­jun­nan sekä maa-aines­ten oton lupa‑, ilmoi­tus- ja val­von­ta-asiat, luon­non­suo­je­luun, vir­kis­tys­käyt­töön ja maan­käy­tön suun­nit­te­luun liit­ty­vät asiat sekä ympä­ris­tön tilan seu­ran­nan ja rapor­toin­nin. 

Kan­nuk­sen kau­pun­ki ostaa ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain mukai­set viran­hal­ti­ja­teh­tä­vät Yli­vies­kan kau­pun­gil­ta.

Ympä­ris­tö­sih­tee­ri tavoi­tet­ta­vis­sa:
Kan­nuk­sen viras­to­ta­lol­la maa­nan­tai — tiis­tai
Mui­na aikoi­na tavoit­taa puhe­li­mel­la.

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top