Jäte­huol­to ja kier­rä­tys

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Joki­laak­so­jen jäte­lau­ta­kun­ta on Kan­nuk­sen alu­eel­la toi­mi­va laki­sää­tei­nen kun­nal­li­nen jäte­huol­to­vi­ran­omai­nen. Ves­tia Oy on kun­tien omis­ta­ma alu­eel­li­nen jäte­huol­to­yh­tiö. Kan­nuk­sen kun­nas­sa on voi­mas­sa Joki­laak­so­jen jäte­huol­to­mää­räyk­set, jot­ka löy­ty­vät lin­kin takaa: Kun­nal­li­set jäte­huol­to­mää­räyk­set

Kan­nuk­sen etä­val­vot­tu Ves­tian lajit­te­lu­pi­ha sijait­see osoit­tees­sa Lam­ma­so­jan­tie 10, 69100 Kan­nus.

Jäte­huol­toon liit­ty­mi­nen

Joki­laak­so­jen jäte­lau­ta­kun­nan alu­eel­la nou­da­te­taan kun­nan jär­jes­tä­mää jät­teen­kul­je­tus­ta kiin­teän seka­lai­sen yhdys­kun­ta­jät­teen osal­ta. Kiin­teis­tö voi liit­tyä kiin­teis­töit­täi­seen jät­teen­kul­je­tuk­seen joko oman jäteas­tian tai lähi­naa­pu­rei­den kans­sa yhtei­sas­tian, ns. kimp­pa-astian, kaut­ta. Täl­löin kimp­pai­sän­nän (yleen­sä hän, jon­ka pihas­sa jäteas­tia sijait­see) tulee ilmoit­taa täs­tä Ves­tia Oy:lle, jot­ta tie­to siir­tyy jäte­huol­to­vi­ran­omai­sen rekis­te­riin. Mikä­li kiin­teis­tö on asu­mi­seen käyt­tö­kel­vo­ton, tulee jäte­huol­to­vi­ran­omai­sel­le toi­mit­taa ilmoi­tus käyt­tö­kel­vot­to­muu­des­ta. Ilmoi­tuk­sen muka­na tulee olla puo­lu­eet­to­man asian­tun­ti­jan lausun­to tai kuvia, jois­ta voi­daan havai­ta raken­nuk­sen käyt­tö­kel­vot­to­muus. Käyt­tö­kel­pois­ten kiin­teis­tö­jen tulee liit­tyä kun­nan jär­jes­tä­mään jät­teen­kul­je­tuk­seen, vaik­ka se oli­si­kin käyt­tä­mä­tön. Jät­teen­kul­je­tuk­set voi­daan kes­keyt­tää mää­rä­ajak­si ympä­ri­vuo­ti­ses­ti käy­tös­sä ole­van kiin­teis­tön olles­sa käyt­tä­mät­tö­mä­nä loma­mat­kan tai muun syyn vuok­si. Yli kuusi kuu­kaut­ta kes­tä­vät kes­key­tyk­set edel­lyt­tä­vät jäte­huol­to­vi­ran­omai­sen pää­tös­tä asias­ta.

Jäte­huol­to­vi­ran­omai­sen yhteys­tie­dot löy­ty­vät lin­kin takaa

Lisä­tie­toa:

Kier­rä­tys­pis­tei­tä voi etsiä kierrätys.info ‑pal­ve­lus­ta.

Ves­tia Oy:n alu­eel­li­set toi­mi­pis­teet löy­ty­vät Ves­tian verk­ko­si­vuil­la

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top