Las­ku­tus­tie­dot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­ki vas­taa­not­taa ainoas­taan verk­ko­las­ku­ja tai mak­sut­to­man toi­mit­ta­ja­por­taa­lin kaut­ta teh­ty­jä las­ku­ja. Las­kus­sa tulee näkyä, että las­ku on osoi­tet­tu kau­pun­gil­le. Lisäk­si las­kus­sa voi näkyä kau­pun­gin yksi­kön nimi, jol­le las­ku on osoi­tet­tu.

Las­ku­tuso­soi­te

Kan­nuk­sen kau­pun­ki (pakol­li­nen)
Yksi­kön nimi (valin­nai­nen, vaih­toeh­dot esim: Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, Tek­ni­set pal­ve­lut)
003701784556 (pakol­li­nen)
PL 5016 (pakol­li­nen)
02066 DOCUSCAN (pakol­li­nen)

Y‑tunnus 0178455–6

Verk­ko­las­ku­jen väli­tys­tie­dot

Verk­ko­las­kuo­pe­raat­to­ri: CGI Suo­mi Oy
Välit­tä­jän tun­nus: 003703575029
Las­kun vas­taa­not­ta­jan verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus): 003701784556
Huom! las­kun vas­taa­not­ta­van yksi­kön nimi tulee olla myös verk­ko­las­kun tie­dois­sa joko vii­te­tie­to­na tai las­ku­tus-/toi­mi­tuso­soit­tees­sa.

Las­kun vii­te­tie­dot

Las­kuil­la tulee olla aina tilaa­jan tilauk­sen yhtey­des­sä anta­mat vii­te­tie­dot, jon­ka perus­teel­la las­ku
voi­daan ohja­ta oikeal­le tar­kas­ta­jal­le. Mikä­li las­kuis­sa ei ole tar­vit­ta­via tie­to­ja, las­ku voi­daan palaut­taa.

Oikeat las­ku­tus­tie­dot mah­dol­lis­ta­vat las­kun oikea-aikai­sen mak­sun.

Viit­tee­nä voi olla:

  • kus­tan­nus­paik­ka- tai pro­jek­tio­tie­to
  • las­kun tar­kas­ta­jan nimi (ensi­si­jai­ses­ti Viit­teen­ne-ken­täs­sä)
  • toi­mi­paik­ka­tie­to tai toi­mi­tuso­soi­te
  • sopi­mus­nu­me­ro, jos las­ku perus­tuu teh­tyyn sopi­muk­seen

Verk­ko­las­ku­jen lähe­tys toi­mit­ta­ja­por­taa­lin kaut­ta

Mikä­li yri­tyk­sel­län­ne ei ole mah­dol­li­suut­ta lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, kau­pun­gil­le voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja velo­tuk­set­ta toi­mit­ta­ja­por­taa­lin kaut­ta. Toi­mit­ta­ja­por­taa­liin kir­jau­du­taan osoit­tees­sa https://www.laskuhotelli.fi/portaali/telia (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Halu­tes­san­ne pal­ve­lun käyt­töön­ne, olet­te­han yhtey­des­sä säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kannus.ostoreskontra@monetra.fi

Ohjeet toi­mit­ta­ja­por­taa­lin käyt­töön (lin­kit avau­tu­vat uuteen väli­leh­teen):

Muu pos­ti, kuten sopi­muk­set ja salas­sa pidet­tä­vää tie­toa sisäl­tä­vät las­kut, tulee edel­leen lähet­tää
pape­ri­se­na osoit­teel­la Kan­nuk­sen kau­pun­ki, PL 42, 69101 KANNUS.

Osto­las­kum­me hoi­de­taan talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kus Monet­ra Oulu Oy:ssä.

Annam­me mie­lel­läm­me lisä­tie­to­ja ja voit­te ottaa yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kannus.ostoreskontra@monetra.fi

Itse­näi­sen yrit­tä­jän YEL-mak­sut

Kan­nuk­sen kau­pun­gin toi­mit­ta­jak­si rekis­te­röi­dyt­täes­sä on huo­mioi­ta­va, että itse­näi­set yrit­tä­jät (toi­mi­ni­mi, yksi­tyis­hen­ki­lö) toi­mit­ta­vat rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä ja sen jäl­keen vuo­sit­tain Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le YEL-todis­tuk­sen. Vuo­den ensim­mäi­sen las­kun yhtey­des­sä on toi­mi­tet­ta­va ko. vuo­den YEL-todis­tus.

Jos itse­näi­sel­lä yrit­tä­jäl­lä ei ole elä­ke­va­kuu­tus­ta, täy­tyy kau­pun­gin mak­saa las­ku­te­tus­ta työs­tä tai pal­ve­lus­ta KuEL ‑elä­ke­mak­sua. Yrit­tä­jän kau­pun­gil­le lähet­tä­mä las­ku mak­se­taan yrit­tä­jäl­le pal­kan­mak­sun peri­aat­tei­den mukai­ses­ti. Yrit­tä­jä toi­mit­taa täs­sä tapauk­ses­sa kau­pun­gil­le vero­kor­tin.

YEL-todis­tus, ilmoi­tus puut­tu­vas­ta yrit­tä­jän elä­ke­tur­vas­ta tai todis­tus eläk­keel­lä olos­ta lähe­te­tään ensim­mäi­sen las­ku­tus­ker­ran yhtey­des­sä ja sen jäl­keen vuo­sit­tain osoit­tee­seen Kan­nuk­sen kau­pun­ki, PL 42, 69101 Kan­nus tai säh­kö­pos­tiin kannuksen.kaupunki@kannus.fi

Scroll to Top