Vaih­tu­vat näyt­te­lyt

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 14.5.2024

Vaih­tu­vat näyt­te­lyt 2024

Juha Allan Ekholm | BOTANICAL GARDEN – NEW ERA

Maalaus, jossa jänis sillalla.

Gal­le­ria Jus­tuk­sen tou­ko­kuun näyt­te­ly on tila­teos nimel­tään BOTANICAL GARDEN – NEW ERA. Juha Allan Ekhol­min ins­tal­laa­tios­sa kas­vit ovat arjen käyt­tö­esi­nei­tä, jot­ka on val­mis­tet­tu muo­vis­ta ja muut esi­neet sar­ja­tuo­tan­toa edus­ta­vas­ta teol­li­ses­ta kera­mii­kas­ta ja val­mis­ko­ris­teis­ta. Näyt­te­lys­sä käy­te­tyt mate­ri­aa­lit ovat teol­lis­ta sar­ja­tuo­tan­toa.

Valo­ku­va­tai­tees­taan tun­ne­tun tai­tei­li­jan teok­sis­sa tilan käy­tön voi näh­dä osa­na tai­teen ja kat­so­jan välis­tä vuo­ro­pu­he­lua. Arjen puu­tar­hae­si­neet ilmen­tä­vät elä­män imi­taa­tio­ta val­mis­tuo­tan­non maa­il­mas­sa. Valo­ku­va­läh­töi­nen pro­ses­si on alka­nut kuvaa­mi­se­na jul­ki­sis­sa tilois­sa, mar­ke­teis­sa ja viras­tois­sa. Tila­tai­teen kei­no­ja hyö­dyn­tä­vä valo­ku­va­tai­tei­li­ja halusi näyt­te­lys­tään lopul­ta tila­teok­sen. Näyt­te­lyn valo­ku­vat ovat toi­saal­ta oma sar­jan­sa, toi­saal­ta tämän näyt­te­lyn läh­tö­koh­ta.

Koke­mus Gal­le­ria Jus­tuk­sen näyt­te­lys­sä saat­taa etäi­ses­ti muis­tut­taa het­keä kes­ke­ne­räi­ses­sä puu­tar­has­sa, joka on simu­laa­tio­ta. Moder­nin elä­män­ta­pam­me uudel­leen arvioin­tiin löy­häs­ti liit­ty­vä teos nos­taa eteem­me ris­ti­rii­dan: luon­toa tuhoa­va arki­nen design voi näyt­täy­tyä esteet­ti­se­nä ja tar­koi­tuk­sen mukai­se­na. Tämä muo­vi­kes­kus­te­lun ja val­mis­tuo­tan­non vai­et­tu piir­re on kon­kreet­ti­nen asia, jota voi olla han­ka­la hyväk­syä. Näyt­te­ly­sar­jan uusin tee­ma on eläin­ker­to­muk­set eli faa­be­lit.
Antii­kin kreik­ka­lais­ta AISOPOSTA (622–544 e.a.a.) pide­tään eläi­nai­heis­ten faa­be­leit­ten ensim­mäi­se­nä ker­to­ja­na. Faa­be­li (lati­nak­si fabu­la, tari­na) on ver­taus­ku­val­li­nen, usein moraa­li­sen ope­tuk­sen sisäl­tä­vä ker­to­mus ihmi­sis­tä ja yhteis­kun­nas­ta. Faa­be­li on perin­tei­ses­ti puet­tu eläin­sa­dun muo­toon, jos­sa eläi­mil­le tai kas­veil­le on annet­tu inhi­mil­li­siä piir­tei­tä. Ker­to­mus­ten maa­il­man­ku­va on satu­ja pes­si­mis­ti­sem­pi ja sävy syn­kem­pi ja loh­dut­to­mam­pi.

Juha Allan Ekhol­min ins­tal­laa­tiois­sa oman aikam­me syn­teet­ti­set eläin­hah­mot ja eet­ti­ses­ti arve­lut­ta­vil­la tavoil­la tuo­tet­tu esi­neis­tö ker­to­vat kat­so­jal­le loh­dut­to­muu­den tilas­ta itse ker­to­muk­sen jää­des­sä lopul­ta avoi­mek­si. Näis­tä esi­merk­ki­nä näyt­te­lyn uusin teos PUPUJEN SILTA.

Tila­teos­ten­sa raken­ta­mi­ses­ta tai­tei­li­ja on sano­nut: “Toi­sin kuin moni muu tai­tei­li­ja, minä val­mis­tan usein uusia teok­sia raken­ta­mal­la näyt­te­lyi­tä. Idea­ni herää­vät hen­kiin, kun teos koh­taa tilan. Raken­nan näyt­te­lyi­tä paik­koi­hin, jot­ka kiin­nos­ta­vat minua myös tiloi­na. Nii­den luon­ne ja eri­tyis­piir­teet vai­kut­ta­vat teos­te­ni tul­kin­taan näyt­te­ly­ti­lo­jen muut­tues­sa teos­ten osak­si ja esi­ty­sym­pä­ris­tö­jen kes­kus­te­lu­kump­pa­neik­si.

Olen raken­ta­nut BOTANICAL GARDEN:ia siten, että näyt­te­ly koos­tuu ker­to­muk­sis­ta. Niis­sä sivu­taan myös ajan jat­ku­moa län­si­mai­sen tai­teen ja kas­vi­tie­teen his­to­rias­ta, vaik­ka mate­ri­aa­li on muo­via, koris­te-esi­nei­tä ja valo­ku­via. Lop­pu­tu­los on tila­teos. Län­si­mai­nen kult­tuu­ri­his­to­ria kul­kee aja­tuk­se­na läpi teos­ten, mut­ta näyt­te­ly edus­taa tätä het­keä. Sitä mil­tä näyt­tää nyt. Muu­ta het­keä tai­tees­sa ei ole.”

Näyt­te­lys­sä on esil­lä esi­ne­tok­sia, ‑ins­tal­laa­tioi­ta ja nyky­va­lo­ku­vaa

Avoin­na viras­to­ta­lon aukio­loai­koi­na arki­sin 9–16 ja sun­nun­tai­na 25.5. klo 13–16.

Kan­nuk­sen palos­ta 90 vuot­ta ‑valo­ku­va­näyt­te­ly

Tulos­sa kesä­kuus­sa 2.–30.6. Gal­le­ria Jus­tuk­seen mie­len­kiin­toi­nen valo­ku­va­näyt­te­ly Kan­nuk­sen palos­ta, jos­ta tulee kulu­neek­si 90 vuot­ta tou­ko­kuus­sa 2024. Näyt­te­ly on avoin­na arki­sin klo 9–15 (viras­to­ti­lan aukio­lo­päi­vi­nä) ja sun­nun­tai­sin klo 13–16.

..

Pysy­väis­näyt­te­lyn tilas­sa Jus­tus Sari­sa­lon näyt­te­ly ja Mut­ka­lam­min kylän pie­nois­mal­li

Avoin­na viras­ton aukio­loai­koi­na ma-to 9–15 sekä su 13–16 (juh­la­py­hi­nä sul­jet­tu)

Vapaa pää­sy, ter­ve­tu­loa! 

Näyt­te­ly­ha­ke­muk­set seu­raa­val­le vuo­del­le on toi­mi­tet­ta­va 15.10. men­nes­sä osoit­teel­la:
Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Gal­le­ria Jus­tus, PL 42, 69101 Kan­nus.

Näyt­te­ly­ti­laa voi tie­dus­tel­la puh. 040 3593 504.

Hake­mus­lo­ma­kenäyt­te­ly­sään­nöt ja gal­le­rian poh­ja­piir­ros

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top