Avus­tuk­set tes­ta­ment­ti- ja lah­joi­tus­va­rois­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gil­la on tes­ta­ment­ti- ja lah­joi­tus­va­ro­ja, joi­ta jae­taan eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin hake­mus­ten perus­teel­la.

Tes­ta­ment­ti­va­ro­ja voi­daan jakaa tes­ta­men­tin­te­ki­jöi­den tah­don mukai­ses­ti käy­tet­tä­väk­si van­hus­ten hoi­toon sekä van­hus­työn hyväk­si.

Lah­joi­tus­va­ro­ja voi­daan jakaa käy­tet­tä­väk­si hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen ja paran­ta­mi­seen eri ikä­ryh­mien tar­peet huo­mioi­den. Lah­joi­tus­va­rat ovat tul­leet kau­pun­gil­le Val­tio­kont­to­ril­ta ilman peril­li­siä kuol­lei­den jää­mis­töis­tä.

Lah­joi­tus­va­ro­jen osal­ta kau­pun­gin­hal­li­tus on lin­jan­nut, ettei nii­tä myön­ne­tä yksit­täi­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen eikä nor­maa­lin toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­seen. Sen sijaan esi­mer­kik­si uuden toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen tai inves­toin­tien rahoit­ta­mi­seen nii­tä voi­daan myön­tää ker­ta­luon­tei­ses­ti.

Hake­mi­nen

Tes­ta­ment­ti- ja lah­joi­tus­va­ro­ja voi­daan anoa vapaa­muo­toi­sel­la hake­muk­sel­la. Hake­mus toi­mi­te­taan osoit­tee­seen Kan­nuk­sen kau­pun­ki, PL 42, 69101 Kan­nus tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kirjaamo@kannus.fi.  Hakuai­ka on jat­ku­va.

Hake­muk­ses­sa täy­tyy osoit­taa, miten rahoi­tet­ta­va han­ke hyö­dyt­tää kan­nus­lai­sia. Varo­ja ei myön­ne­tä yksi­tyis­hen­ki­löil­le eikä yri­tyk­sil­le. Pää­tök­sen varo­jen myön­tä­mi­ses­tä tekee kau­pun­gin­hal­li­tus.

Yhteystiedot

Leena Sämpi

+358 44 4745 229
leena.sampi@kannus.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top