Asiakirjat

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.1.2024

Var­hais­kas­va­tuk­sel­la tar­koi­te­taan lap­sen suun­ni­tel­mal­lis­ta ja tavoit­teel­lis­ta kas­va­tuk­sen, ope­tuk­sen ja hoi­don muo­dos­ta­maa koko­nai­suut­ta, jota toteu­te­taan päi­vä­ko­dis­sa, ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dis­sa, per­he­päi­vä­hoi­dos­sa tai muu­na var­hais­kas­va­tuk­se­na. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on var­hais­kas­va­tuk­sen sekä esio­pe­tuk­sen hake­mus­ten käsit­te­ly, pai­kan myön­tä­mi­nen ja asia­kas­mak­sun mää­rää­mi­nen, lap­si­luet­te­loi­den pitä­mi­nen ja toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen toi­min­tayk­si­köit­täin sekä tilas­toin­ti. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­tee­na ovat mm.:

-          EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus

-          Var­hais­kas­va­tus­la­ki (540/2018)

-          Las­ten­suo­je­lu­la­ki (417/2007)

-          Perus­o­pe­tus­la­ki (238/1998)

-          Laki var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­suis­ta (115/2017)

Tie­to­ja saam­me ensi­si­jai­ses­ti las­ten huol­ta­jil­ta, Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen yllä­pi­tä­mäs­tä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä sekä yksi­tyi­sil­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta (yksi­tyi­set päi­vä­ko­dit).

Kerääm­me lap­ses­ta ja per­hees­tä mm. seu­raa­vat tie­dot: nimi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te, hen­ki­lö­tun­nus, huol­ta­jien työ­pai­kan yhteys­tie­dot, tie­dot lap­sen ter­vey­den­ti­las­ta ja tie­dot per­heen tulois­ta.

Var­hais­kas­va­tus­pal­ve­luis­ta siir­räm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain laki­sää­teis­ten vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si (esim. var­hais­kas­va­tuk­sen tie­to­va­ran­to Var­da, Kela, osto­pal­ve­lu­na esio­pe­tus­ta tar­joa­vat yksi­tyi­set päi­vä­ko­dit). Yhteis­työ­kump­pa­neil­le (esim. neu­vo­la, sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu, perus­o­pe­tus) luo­vu­tam­me tie­toa van­hem­pien luval­la.

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään laki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den mukai­ses­ti. Tie­toi­hin voi liit­tyä usei­ta eri säi­ly­ty­sai­ko­ja. Var­hais­kas­va­tus­ha­ke­mus sekä muu­ta var­hais­kas­va­tuk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat säi­ly­te­tään 10 vuot­ta hoi­don päät­ty­mi­ses­tä

Esio­pe­tuk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat säi­ly­te­tään pää­sään­töi­ses­ti 10 vuot­ta.

Tie­to­ja käsi­tel­lään ja säi­ly­te­tään säh­köi­ses­sä asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä (toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä Dai­sy) sekä pape­ri­si­na asia­kir­joi­na. Asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­män tie­dot ovat käy­tet­tä­vis­sä teh­tä­vän­mu­kai­sin käyt­tö­oi­keus­ra­jauk­sin. Manu­aa­li­ses­ti kerät­tyä tie­toa käsi­tel­lään ja säi­ly­te­tään yksi­köis­sä tai var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den toi­mis­tois­sa niin, että pää­sy tie­toi­hin ulko­puo­li­sil­ta on estet­ty. Hen­ki­lös­tö on vai­tio­lo­vel­vol­li­nen.

Lisä­tie­toa var­hais­kas­va­tuk­sen tie­to­va­ran­to Var­daan siir­ret­tä­vis­tä tie­dois­ta

Scroll to Top