Kijrahyllyjä ja paperitaideteoksia.

Kir­jas­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.3.2024

Ajan­koh­tais­ta

Lue lisää uuti­sia»

Sosi­aa­li­nen media

Miljoona roskapussia -kampanja on alkanut ja Kannus on mukana 😊

Posted @withregram • @kannuksenkaupunki 🌿🧹Yle käynnistää maanantaina 15.4.2024 jo viime vuodesta tutun Miljoona roskapussia ‑kampanjan ja Kannus on jälleen mukana! Kampanja jatkuu 5.6.2024 saakka.

🎯Kerätään porukalla roskat pois Kannuksen katukuvasta ja merkitään kerätyt pussit kampanjan laskuriin Ylen nettisivuilla. Mukaan on lupautunut noin 180 kuntaa.

Tärkeintä on siisti ympäristö, mutta leikkimielellä voi tietysti myös kisailla muiden kuntien kanssa. Viime vuonna Kannus pärjäsi hienosti. Keräsimme 526 roskapussia eli 98 pussia tuhatta asukasta kohti. Tällä tuloksella Kannus pääsi 40:n eniten roskia keränneen kunnan joukkoon. Nyt on mahdollisuus petrata!

Kerättyjen pussien määrää voi seurata reaaliajassa kampanjasivuston laskurissa. Kannattaa siis tehdä Yle-tunnus ja kirjata kerätyt pussit laskuriin https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia

🚛Kaupunki tukee kampanjaa järjestämällä roskalavan kaupunginviraston parkkipaikalle. Lavalle voi tuoda yleisiltä alueilta kerättyjä roskapusseja 31.5.2024 saakka. Lava on merkitty Miljoona roskapussia ‑tunnuksilla. Kaunginvirastolta ja kirjastosta voi noutaa jätesäkkejä keräämistä varten 15.4. alkaen.

📍Yleinen siivouspäivä Kannuksessa pidetään tiistaina 14.5.2024. Tule mukaan, haasta vaikka harraste- tai työporukka kavereiksi!

Roskien keräämistä teiden varsilta helpottavat roskapihdit. Kannuksen kirjastossa on lainattavia roskapihtejä. Ota kirjastokortti mukaan ja hae lenkille pihdit, niin roskien keräily sujuu jouhevasti!

#miljoonaroskapussia @yle #kannuksenkaupunki #juuretelämälle

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­ja on alka­nut ja Kan­nus on muka­na 😊

Pos­ted @withregram • @kannuksenkaupunki 🌿🧹Yle käyn­nis­tää maa­nan­tai­na 15.4.2024 jo vii­me vuo­des­ta tutun Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jan ja Kan­nus on jäl­leen muka­na! Kam­pan­ja jat­kuu 5.6.2024 saak­ka.

🎯Kerä­tään poru­kal­la ros­kat pois Kan­nuk­sen katu­ku­vas­ta ja mer­ki­tään kerä­tyt pus­sit kam­pan­jan las­ku­riin Ylen net­ti­si­vuil­la. Mukaan on lupau­tu­nut noin 180 kun­taa.

Tär­kein­tä on siis­ti ympä­ris­tö, mut­ta leik­ki­mie­lel­lä voi tie­tys­ti myös kisail­la mui­den kun­tien kans­sa. Vii­me vuon­na Kan­nus pär­jä­si hie­nos­ti. Kerä­sim­me 526 ros­ka­pus­sia eli 98 pus­sia tuhat­ta asu­kas­ta koh­ti. Täl­lä tulok­sel­la Kan­nus pää­si 40:n eni­ten ros­kia kerän­neen kun­nan jouk­koon. Nyt on mah­dol­li­suus pet­ra­ta!

Kerät­ty­jen pus­sien mää­rää voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa kam­pan­ja­si­vus­ton las­ku­ris­sa. Kan­nat­taa siis teh­dä Yle-tun­nus ja kir­ja­ta kerä­tyt pus­sit las­ku­riin https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia

🚛Kau­pun­ki tukee kam­pan­jaa jär­jes­tä­mäl­lä ros­ka­la­van kau­pun­gin­vi­ras­ton park­ki­pai­kal­le. Laval­le voi tuo­da ylei­sil­tä alueil­ta kerät­ty­jä ros­ka­pus­se­ja 31.5.2024 saak­ka. Lava on mer­kit­ty Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑tun­nuk­sil­la. Kaun­gin­vi­ras­tol­ta ja kir­jas­tos­ta voi nou­taa jäte­säk­ke­jä kerää­mis­tä var­ten 15.4. alkaen.

📍Ylei­nen sii­vous­päi­vä Kan­nuk­ses­sa pide­tään tiis­tai­na 14.5.2024. Tule mukaan, haas­ta vaik­ka har­ras­te- tai työ­po­ruk­ka kave­reik­si!

Ros­kien kerää­mis­tä tei­den var­sil­ta hel­pot­ta­vat ros­ka­pih­dit. Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­via ros­ka­pih­te­jä. Ota kir­jas­to­kort­ti mukaan ja hae len­kil­le pih­dit, niin ros­kien keräi­ly sujuu jou­he­vas­ti!

#mil­joo­na­ros­ka­pus­sia @yle #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #juu­re­te­lä­mäl­le

7 0

Huo­men­na taas ver­tai­soh­jaa­ja Rai­ja Aho­nen Elä­ke­lii­ton Kan­nuk­sen osas­tos­ta tar­jo­aa eSe­nio­rei­den digi­tu­kea ikään­ty­neil­le klo 10–12 😁 Ver­tai­soh­jaa­jal­ta saa digi­tu­kea äly­pu­he­lin­ten, säh­kö­pos­tin sekä säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käy­tös­sä. Tule roh­keas­ti kysy­mään, jos sinul­la on digi­pul­mia!
#digi­tu­ki #ese­nio­rit #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

6 0

Maa­nan­tai­na 15.4. klo 18 saam­me kir­jai­li­ja­vie­raak­si Tar­ja Hal­lan 😊 Kan­nuk­ses­sa syn­ty­nyt esi­kois­kir­jai­li­ja ker­too kir­jas­taan Leh­ti­ta­lon perin­tö. Kir­jas­sa seu­ra­taan Kala­jo­ki­laak­so-leh­den dra­maat­ti­sia vai­hei­ta sekä sen perus­ta­jan Aar­ne Hal­lan ja hänen per­heen­sä elä­mää. Tari­na sijoit­tuu osit­tain myös Esko­laan. Kir­ja on fik­tii­vi­nen, mut­ta se perus­tuu todel­li­siin hen­ki­löi­hin ja tapah­tu­miin. Ter­ve­tu­loa mukaan!
#leh­ti­ta­lon­pe­rin­tö #kir­jai­li­ja­vie­ras #kir­jas­tos­sa­ta­pah­tuu #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

9 0
Kuntien yhteinen E‑kirjasto aloittaa toimintansa Kirjan ja ruusun päivänä 23.4.2024

E‑kirjasto on kuntien yhteinen palvelu, josta voi lainata e‑kirjoja, äänikirjoja ja digilehtiä yhden ja saman sovelluksen kautta. E‑kirjastosta löytyy e- ja äänikirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja jonkin verran myös muilla kielillä. Lisäksi palvelun kautta voi lukea kotimaisia aikakauslehtiä.

E‑kirjastoa voi aluksi käyttää vain puhelimelle tai tabletille ladattavalla sovelluksella. Sovellus tulee saataville sovelluskauppoihin 23.4.2024. Sovelluksen käyttö aloitetaan vahvalla tunnistautumisella. Sen jälkeen sovellus ei vaadi erillistä kirjautumista. Kirjastokorttia tai PIN-koodia ei tarvita palvelun käyttämiseen.

Asiakkaan E‑kirjaston käyttöoikeus perustuu siihen, onko oma kotikunta liittynyt E‑kirjastoon. Jos oma väestörekisterin mukainen kotikunta ei ole liittynyt E‑kirjastoon, ei E‑kirjaston palveluita voi käyttää. Kaikki Anders-kunnat liittyvät E‑kirjastoon heti sen aloittaessa. Lisätietoa E‑kirjastosta saa osoitteesta: e‑kirjasto.fi

Yhteisen E‑kirjaston avautumisella on vaikutuksia Anders-kirjastojen tarjoamiin e‑aineistopalveluihin. E‑kirja- ja äänikirjapalveluista Ellibs on käytössä 30.6.2024 asti. Uutta aineistoa sinne ei ole hankittu tammikuun jälkeen. Biblio on käytössä 31.5.2024 asti.

Digilehtien osalta ePressin etäluettavat lehdet (myös Keskipohjanmaa ja ÖT) ovat käytössä 31.5.2024 asti. ePressin kirjastoissa luettavien sanomalehtien käyttöön ja PressReaderin käyttöön ei tule muutoksia.  Cineast-elokuvapalvelun tai Naxos-musiikkipalvelun käyttöön ei tule muutoksia.
#ekirjasto #anderskirjastot #eaineistot #kannuksenkirjasto #kannus #kirjasto

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa Kir­jan ja ruusun päi­vä­nä 23.4.2024

E‑kirjasto on kun­tien yhtei­nen pal­ve­lu, jos­ta voi lai­na­ta e‑kirjoja, ääni­kir­jo­ja ja digi­leh­tiä yhden ja saman sovel­luk­sen kaut­ta. E‑kirjastosta löy­tyy e- ja ääni­kir­jo­ja suo­mek­si, ruot­sik­si, englan­nik­si ja jon­kin ver­ran myös muil­la kie­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lun kaut­ta voi lukea koti­mai­sia aika­kaus­leh­tiä.

E‑kirjastoa voi aluk­si käyt­tää vain puhe­li­mel­le tai table­til­le ladat­ta­val­la sovel­luk­sel­la. Sovel­lus tulee saa­ta­vil­le sovel­lus­kaup­poi­hin 23.4.2024. Sovel­luk­sen käyt­tö aloi­te­taan vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la. Sen jäl­keen sovel­lus ei vaa­di eril­lis­tä kir­jau­tu­mis­ta. Kir­jas­to­kort­tia tai PIN-koo­dia ei tar­vi­ta pal­ve­lun käyt­tä­mi­seen.

Asiak­kaan E‑kirjaston käyt­tö­oi­keus perus­tuu sii­hen, onko oma koti­kun­ta liit­ty­nyt E‑kirjastoon. Jos oma väes­tö­re­kis­te­rin mukai­nen koti­kun­ta ei ole liit­ty­nyt E‑kirjastoon, ei E‑kirjaston pal­ve­lui­ta voi käyt­tää. Kaik­ki Anders-kun­nat liit­ty­vät E‑kirjastoon heti sen aloit­taes­sa. Lisä­tie­toa E‑kirjastosta saa osoit­tees­ta: e‑kirjasto.fi

Yhtei­sen E‑kirjaston avau­tu­mi­sel­la on vai­ku­tuk­sia Anders-kir­jas­to­jen tar­joa­miin e‑aineistopalveluihin. E‑kir­ja- ja ääni­kir­ja­pal­ve­luis­ta Ellibs on käy­tös­sä 30.6.2024 asti. Uut­ta aineis­toa sin­ne ei ole han­kit­tu tam­mi­kuun jäl­keen. Bib­lio on käy­tös­sä 31.5.2024 asti.

Digi­leh­tien osal­ta ePres­sin etä­luet­ta­vat leh­det (myös Kes­ki­poh­jan­maa ja ÖT) ovat käy­tös­sä 31.5.2024 asti. ePres­sin kir­jas­tois­sa luet­ta­vien sano­ma­leh­tien käyt­töön ja Press­Rea­de­rin käyt­töön ei tule muu­tok­sia. Cineast-elo­ku­va­pal­ve­lun tai Naxos-musiik­ki­pal­ve­lun käyt­töön ei tule muu­tok­sia.
#ekir­jas­to #anders­kir­jas­tot #eai­neis­tot #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

11 0

Eili­ses­sä Les­ti­jo­ki-leh­des­sä oli muka­va palau­te, joka ilah­dut­ti kovas­ti mei­tä­kin 😊 Oma­toi­miai­ka on tosi­aan käte­vää, kun rekis­te­röi­ty­neet asiak­kaat pää­se­vät naut­ti­maan laa­jem­mis­ta aukio­loa­jois­ta 😁 Meil­lä oma­toi­mioi­keu­den hank­ki­neet asiak­kaat pää­se­vät oma­toi­mi­kir­jas­toon su-to klo 7–21 ja pe-la klo 7–18 🙂
@lestijoki #oma­toi­mi­kir­jas­to #paras­pa­lau­te #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

29 2
Anders kirjastot logo

AUKIOLOAJAT

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top