Kijrahyllyjä ja paperitaideteoksia.

Kir­jas­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.3.2024

Ajan­koh­tais­ta

Kuvassa luolamies ja samat tiedot kuin tekstissä.
Kivi­­kausi-teh­­tä­­vä­­ra­­ta lap­sil­le 26.2.–28.3.

Mat­kal­la kivi­kau­teen– toi­min­nal­li­nen teh­tä­vä­ra­ta  Mitä tar­koit­taa met­­säs­­tä­­jä-keräi­­li­­jä? Mil­lais­ta ruo­kaa kivi­kau­del­la syö­tiin? Mik­si kivi­kau­del­la teh­tiin kal­lio­maa­lauk­sia? ”Mat­kal­la kivi­kau­teen” on kou­lu­lais­ryh­mil­le, lap­sil­le ja…

Lue artik­ke­li

Lue lisää uuti­sia»

Sosi­aa­li­nen media

Meil­lä on vali­tet­ta­vas­ti jär­jes­tel­mäs­sä häi­riö, jon­ka takia varaus­ten nou­toil­moi­tuk­set eivät vält­tä­mät­tä tule peril­le säh­kö­pos­til­la tai teks­ti­vies­ti­nä 🫤 Jos odo­tat ilmoi­tus­ta sinul­le saa­pu­vas­ta varauk­ses­ta, kan­nat­taa seu­ra­ta sen tilan­net­ta verk­ko­kir­jas­tos­sa. Vikaa sel­vi­te­tään. Pahoit­te­lem­me täs­tä mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vaa häi­riö­tä!
#vika­ti­lan­ne #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to
Pos­ted @withregram • @kokkolankaupunginkirjasto

10 0

Te teit­te sen!!! Super­vai­kea yhteis­pa­la­pe­lim­me on val­mis! Vaik­ka täs­sä Siks­tuk­sen kap­pe­lis­sa ei ollut ihan yhtä kova hom­ma kuin Mic­he­lan­ge­lol­la aikoi­naan, niin tämä on kyl­lä vaa­ti­nut useam­man teki­jän työ­pa­nok­sen 💪 Suu­ret kii­tok­set kai­kil­le kokoa­jil­le! Uut­ta pala­pe­liä pääs­tään kokoa­maan vii­meis­tään ensi vii­kol­la 😁
#pala­pe­li #puzz­le #tuhat­pa­laa #siks­tuk­sen­kap­pe­li #sis­ti­nec­ha­pelcei­ling #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

18 0

Essi Cleen Eri­lai­sia-tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­set ovat huo­men­na to 29.2. klo 18 😁 Ava­jai­sis­sa on elä­vää musiik­kia, pien­tä tar­jot­ta­vaa ja mah­dol­li­suus kysyä töis­tä itse tai­tei­li­jal­ta. Ter­ve­tu­loa!

Tai­de­näyt­te­lyn työt ovat esil­lä kir­jas­tos­sa 29.2.–7.4. Esil­lä on esi­mer­kik­si maa­lauk­sia, pii­rus­tuk­sia ja valo­ku­via 🎨
@ecarts.essi #tai­de­näyt­te­ly #eri­lai­sia #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

10 0
Kaipaatko tekemistä talvilomalle? Miten olisi aikamatka kivikaudelle? 😄

Matkalla kivikauteen - toiminnallinen tehtävärata

Mitä tarkoittaa metsästäjä-keräilijä? Millaista ruokaa kivikaudella syötiin? Miksi kivikaudella tehtiin kalliomaalauksia? ”Matkalla kivikauteen” on koululaisryhmille, lapsille ja lapsiperheille suunnattu toiminnallinen tehtävärata, jossa pääset astelemaan kivikaudella eläneen ihmisen jalanjäljissä 😁

Matkalla kivikauteen ‑rata on Kannuksen kirjaston pelihuoneessa 26.2.–28.3. välisen ajan ja se sopii parhaiten alakouluikäisille. Sitä nuoremmatkin voivat toki suorittaa radan esimerkiksi vanhempiensa kanssa. Rataan kuuluu infotauluja ja niihin liittyviä tehtäviä. Pääset mm. keksimään itsellesi kivikautisen nimen! Varaa aika kirjaston asiakaspalvelusta kannus.kirja@kannus.fi tai 044 4745 440.

Radan ovat toteuttaneet K. H. Renlundin museo ja Kokkolan kaupunginkirjasto. Kiitos, että saimme radan meille lainaan! 😊
@kokkolankaupunginkirjasto @khrenlundmuseum
#kivikausi #matkallakivikauteen #kannuksenkirjasto
#kannus #kirjasto

Kai­paat­ko teke­mis­tä tal­vi­lo­mal­le? Miten oli­si aika­mat­ka kivi­kau­del­le? 😄

Mat­kal­la kivi­kau­teen — toi­min­nal­li­nen teh­tä­vä­ra­ta

Mitä tar­koit­taa met­säs­tä­jä-keräi­li­jä? Mil­lais­ta ruo­kaa kivi­kau­del­la syö­tiin? Mik­si kivi­kau­del­la teh­tiin kal­lio­maa­lauk­sia? ”Mat­kal­la kivi­kau­teen” on kou­lu­lais­ryh­mil­le, lap­sil­le ja lap­si­per­heil­le suun­nat­tu toi­min­nal­li­nen teh­tä­vä­ra­ta, jos­sa pää­set aste­le­maan kivi­kau­del­la elä­neen ihmi­sen jalan­jäl­jis­sä 😁

Mat­kal­la kivi­kau­teen ‑rata on Kan­nuk­sen kir­jas­ton peli­huo­nees­sa 26.2.–28.3. väli­sen ajan ja se sopii par­hai­ten ala­kou­lui­käi­sil­le. Sitä nuo­rem­mat­kin voi­vat toki suo­rit­taa radan esi­mer­kik­si van­hem­pien­sa kans­sa. Rataan kuu­luu info­tau­lu­ja ja nii­hin liit­ty­viä teh­tä­viä. Pää­set mm. kek­si­mään itsel­le­si kivi­kau­ti­sen nimen! Varaa aika kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lus­ta kannus.kirja@kannus.fi tai 044 4745 440.

Radan ovat toteut­ta­neet K. H. Ren­lun­din museo ja Kok­ko­lan kau­pun­gin­kir­jas­to. Kii­tos, että saim­me radan meil­le lai­naan! 😊
@kokkolankaupunginkirjasto @khrenlundmuseum
#kivi­kausi #mat­kal­la­ki­vi­kau­teen #kan­nuk­sen­kir­jas­to
#kan­nus #kir­jas­to

9 0
Anders kirjastot logo

AUKIOLOAJAT

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top