Kijrahyllyjä ja paperitaideteoksia.

Kir­jas­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.3.2024

Ajan­koh­tais­ta

Lue lisää uuti­sia»

Sosi­aa­li­nen media

🥳Kii­tos maa­gi­ses­ta illas­ta eilen kir­jas­tos­sa tai­ku­ri Marial­le ja avus­ta­ja Ves­kul­le sekä yli 60 hen­gen ylei­söl­le. Sopu sijaa antoi ja Las­ten tors­taim­me viih­dyt­ti täl­lä ker­taa kai­ken ikäi­siä. Jokai­sel­la oli hymy huu­lil­la kotiin läh­ties­sä 😀

Las­ten tors­tait jat­ku­vat syk­syl­lä vaih­te­le­val­la ohjel­mal­la, ker­rom­me myö­hem­min lisää!

#las­ten­kir­jas­to #tai­ku­rit #las­ten­tors­tait #kan­nuk­sen­kir­jas­to

11 2

Ooo! Tääl­lä­hän alkaa jo näyt­tää epä­ta­val­li­sen jän­nit­tä­väl­tä 😃 Tai­ku­rit Maria ja Ves­ku raken­ta­vat illan tai­kas­hown puit­tei­ta kir­jas­tos­sa. Tule ihmees­sä kat­so­maan, min­kä­lai­sia temp­pu­ja tänä ilta­na on Las­ten tors­tain ohjel­mas­sa 🤩

Show­ti­me klo 18 rei­kä rei­kä!

#las­ten­tors­tai #kan­nuk­sen­kir­jas­to #tai­ku­rit

21 0
Lainaa meiltä Uran kausikortti!

Kirjastosta saa lainata Kannuksen Uran kausikortteja. Kausikortilla pääsee veloituksetta kaikkiin Uran pesäpallon kotiotteluihin. Kausikorttien lainaamisessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

- Kausikorttien laina-aika on 1 viikko
- Jos korttia ei palauta eräpäivään mennessä, lainaajalta veloitetaan kortin hinta (99 €)
- Kausikortit palautetaan kirjastoon
- Kun näytät kausikorttia Uran lipunmyyntikassalla, saat sisäänpääsyyn oikeuttavan vapaalipun
- Kausikortteja ei voi uusia tai varata, eikä niitä voi lainata omatoimiajalla
- Palautettua korttia ei lainata heti takaisin samalle henkilölle
- Asiakkaalla voi olla kerrallaan lainassa vain yksi kausikortti

Kirjastossa on lainattavissa kolme kausikorttia Uran pesäpallopeleihin. Kausikortit löytyvät verkkokirjasto Anders-Finnasta hakusanalla ”kausikortti Kannuksen Ura”. Voit siis tarkistaa verkkokirjastosta, ovatko kausikortit lainassa vai paikalla.

Kiitos yhteistyöstä @urakeltamustat & @urannaiset & @urapesis ja tsemppiä kauden peleihin ⚾️😁
#kausikortti #saalainata #pesäpallo #kannuksenkirjasto #kannus #kirjasto

Lai­naa meil­tä Uran kausi­kort­ti!

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä:

- Kausi­kort­tien lai­na-aika on 1 viik­ko
- Jos kort­tia ei palau­ta erä­päi­vään men­nes­sä, lai­naa­jal­ta veloi­te­taan kor­tin hin­ta (99 €)
- Kausi­kor­tit palau­te­taan kir­jas­toon
- Kun näy­tät kausi­kort­tia Uran lipun­myyn­ti­kas­sal­la, saat sisään­pää­syyn oikeut­ta­van vapaa­li­pun
- Kausi­kort­te­ja ei voi uusia tai vara­ta, eikä nii­tä voi lai­na­ta oma­toi­mia­jal­la
- Palau­tet­tua kort­tia ei lai­na­ta heti takai­sin samal­le hen­ki­löl­le
- Asiak­kaal­la voi olla ker­ral­laan lai­nas­sa vain yksi kausi­kort­ti

Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Kii­tos yhteis­työs­tä @urakeltamustat & @urannaiset & @urapesis ja tsemp­piä kau­den pelei­hin ⚾️😁
#kausi­kort­ti #saa­lai­na­ta #pesä­pal­lo #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

11 0

Yli­huo­men­na on tämän kevään vii­mei­sen Las­ten tors­tain vuo­ro! Marian ja Ves­kun tai­kas­how alkaa to 25.4. klo 18. Esi­tys kes­tää noin 30–45 minuut­tia ja se on suun­nat­tu ensi­si­jai­ses­ti alle kou­lui­käi­sil­le. Ter­ve­tu­loa uppou­tu­maan magian maa­il­maan 🪄🎈
#las­ten­tors­tai #kir­jas­tos­sa­ta­pah­tuu #tai­kas­how #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kan­nus #kir­jas­to

6 0
This error mes­sa­ge is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expi­red. Feed will not upda­te.
Anders kirjastot logo

AUKIOLOAJAT

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top