Keltatiilinen virastotalo talvella, edessä patsas.

Kan­nus-info

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.2.2024

Kan­nus on Les­ti­jo­ki­laak­son vireä seu­tu­kau­pun­ki Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Les­ti­jo­ki vir­taa ja juna sekä Val­ta­tie 28 tuo­vat aivan kau­pun­gin yti­meen. Kan­nuk­ses­sa riit­tää tilaa elää ja hen­git­tää niin työs­sä kuin vapaal­la. Vapaa-ajan pal­ve­lut ovat erin­omai­set. Asu­mi­nen on tur­val­lis­ta ja lähel­tä löy­ty­vis­tä perus­pal­ve­luis­ta pide­tään huol­ta.

Kan­nuk­ses­sa työs­ken­nel­lään niin teh­tais­sa ja pel­loil­la kuin pajois­sa ja pal­ve­lusek­to­ril­la. Tun­ne­tuim­piin työ­nan­ta­jiin kuu­lu­vat elin­tar­vi­ke­val­mis­ta­ja Pout­tu sekä talo­ja toteut­ta­va Kan­nus­ta­lo. Kan­nus on mer­kit­tä­vä tuu­li­voi­ma­pi­tä­jä. Myös logis­tiik­ka-ala työl­lis­tää kan­nus­lai­sia.

Yrit­tä­jyys on Kan­nuk­ses­sa arvos­saan. Yri­tys­ten lisäk­si kau­pun­ki työl­lis­tää yli 200 ammat­ti­lais­ta. Kau­pun­ki toi­mii roh­keas­ti, yrit­tä­jä­hen­ki­ses­ti ja avoi­mes­ti sekä työn­te­ki­jöi­den että asuk­kai­den par­haak­si.

Perus­tie­toa kau­pun­gis­ta

 • Perus­ta­mis­vuo­si 1859
 • Kau­pun­gik­si 1.1.1986
 • Asuk­kai­ta 5 249 (31.12.2023)
 • Pin­ta-ala 470 km²
 • Tulo­ve­ro­pro­sent­ti 8,90 (2024)
 • Kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit (2024)
  – ylei­nen 1,15
  – vaki­tui­set asuin­ra­ken­nuk­set 0,55
  – muut asuin­ra­ken­nuk­set 1,00
  – voi­ma­lai­tos 3,10
  – ylei­nen maa­poh­ja 1,15

Hal­lin­nol­li­nen ase­ma

 • Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI)
 • Poh­jan­maan Elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY)
 • Kes­ki-Poh­jan­maan liit­to
 • Oulun hiip­pa­kun­ta
 • Kok­ko­lan kih­la­kun­ta
 • Kes­ki-Poh­jan­maan kärä­jä­oi­keus
 • Poh­jan­maan soti­las­lää­nin esi­kun­ta, Poh­jan­maan alue­toi­mis­to
 • Kes­ki-Poh­jan­maan vero­toi­mis­to
 • Poh­jan­maan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­to
 • Län­si-Suo­men mai­straat­ti, Kok­ko­lan yksik­kö

Val­tuus­ton kokoon­pa­no

27 kau­pun­gin­val­tuu­tet­tua, paik­ka­ja­ko:

 • Kesk 13
 • PS 5
 • Kok 4
 • SDP 3
 • KD 1
 • KRYL 1

Sijain­ti

Kes­ki-Poh­jan­maal­la sijait­se­va Kan­nus on Les­ti­jo­ki­laak­son kes­kus­kau­pun­ki. Naa­pu­rei­ta ovat Kala­jo­ki, Kok­ko­la, Sie­vi ja Toho­lam­pi. Poh­jan­maa rata ja Kok­ko­la-Kajaa­ni val­ta­tie 28 kul­ke­vat kes­kus­tan hal­ki.

Lii­ken­neyh­tey­det

 • Hel­sin­gis­tä 510 km
 • Oulus­ta 167 km
 • Vaa­sas­ta 160 km
 • Kok­ko­las­ta 42 km
 • Yli­vies­kas­ta 39 km
 • Kok­ko­la-Pie­tar­saa­ren len­to­ken­täl­tä 63 km

Kan­nuk­sen vaa­ku­na

Vaa­ku­na­se­li­tys:
”Sini­ses­sä ken­täs­sä paa­lut­tai­nen noi­ta­rum­mun (kan­nuk­sen) vasa­ra, sen var­ren kum­mal­la­kin puo­lel­la kuusi­sa­ka­rai­nen kan­nus­täh­ti, kaik­ki hope­aa”.

Vaa­ku­nan on suun­ni­tel­lut tai­tei­li­ja Gus­taf von Numers ja sisä­asiain­mi­nis­te­riö on vah­vis­ta­nut sen 27.9.1950. Vaa­ku­nan käyt­tö­oi­keu­den myön­tää har­kin­nan mukaan kau­pun­gin­joh­ta­ja.

Kannuksen kaupungin vaakuna

Kau­pun­gin tun­nus

Kan­nuk­sen logon on suun­ni­tel­lut Olli Ilma­nen / Crea­me­dia 2023 ja slo­ga­nin ”Juu­ret elä­mäl­le” Kan­nuk­sen kau­pun­gin juh­la­vuo­den 2006 työ­ryh­mä.

Lisä­tie­toa tun­nuk­ses­ta ja graa­fi­set ohjeet.

logo

Nimik­ko­la­jit

 • nimik­ko­kas­vi voi­kukk­ka
 • nimik­ko­lin­tu tali­tiai­nen
 • nimik­koe­läin ket­tu

Yhteis­työ­ver­kos­to­ja

Kan­nus on muka­na monis­sa kun­tien yhteis­työ­ver­kos­tois­sa

Säh­köi­nen esi­te

Ilmakuva Kannuksesta, logo Kannus Juuret elämälle, esitteen kansikuva.

Yhteystiedot

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut

Jari Mäki-Leppilampi

+358 44 4745 202
jari.maki-leppilampi@kannus.fi
virastomestari
Hallintopalvelut
Scroll to Top