Kirjastosali, hyllyjä, lainaustiski, tietokoneita.

Kir­jas­to­si

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.4.2024

Jokai­sel­le ihmi­sel­le on mää­ri­tel­ty perus­oi­keu­det. Yksi tär­keä osa on sivis­tyk­sel­li­set perus­oi­keu­det. Ne tar­koit­ta­vat, että jokai­sel­la on oikeus kou­lut­taa ja kehit­tää itse­ään. Kir­jas­to­pal­ve­lut ovat osa näi­tä oikeuk­sia. Näi­hin tar­pei­siin vas­taam­me luo­tet­ta­vil­la tie­don­läh­teil­lä sekä säh­köi­ses­sä että pai­ne­tus­sa muo­dos­sa.

Mut­ta on kir­jas­to pal­jon muu­ta­kin. Se on paik­ka viih­tyä, tava­ta ihmi­siä ja viet­tää aikaa. Se on viih­de­kes­kus, jos­ta saat uusim­mat romaa­nit, tuo­reim­mat leh­det ja par­haat elo­ku­vat.

Kir­jas­to on ole­mas­sa asia­kas­ta eli sinua var­ten.

Scroll to Top