Esikoululainen

Esio­pe­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.4.2024

Esio­pe­tuk­sen luku­vuo­si alkaa 9.8.2023 ja päät­tyy 31.5.2024.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen teh­dään säh­köi­sen asioin­nin eDai­syn kaut­ta. Kir­jau­tu­mi­nen teh­dään vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen kaut­ta. Jos ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa eDai­syn kaut­ta on ongel­mia, ota yhteyt­tä var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon.

Perus­o­pe­tus­lain (26§) mukaan las­ten on oppi­vel­vol­li­suu­den alka­mis­ta edel­tä­vä­nä vuon­na osal­lis­tut­ta­va vuo­den kes­tä­vään esio­pe­tuk­seen tai muu­hun esio­pe­tuk­sen tavoit­teet saa­vut­ta­vaan toi­min­taan. Lap­sen huol­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä että lap­si osal­lis­tuu esio­pe­tuk­seen tai muu­hun esio­pe­tuk­sen tavoit­teet saa­vut­ta­vaan toi­min­taan.

Esio­pe­tuk­sen laa­juus on vähin­tään 700 tun­tia vuo­des­sa, noin nel­jä tun­tia päi­väs­sä. Luku­kausi nou­dat­te­lee pää­osin kou­luis­sa nou­da­tet­ta­via työ- ja loma-aiko­ja. Esio­pe­tus on mak­su­ton­ta. Sen oheen mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­va täy­den­tä­vä var­hais­kas­va­tus on mak­sul­lis­ta.

Esio­pe­tuk­sen työ­päi­vät 2023–2024.pdf

Kan­nuk­sen kau­pun­gis­sa esio­pe­tus kuu­luu kas­va­tus- ja ope­tus­pal­ve­lui­hin. Vas­tuu­hen­ki­lö esio­pe­tuk­sen asiois­sa on var­hais­kas­va­tus­pääl­lik­kö.

Esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man perus­teet, Ope­tus­hal­li­tus

Kan­nuk­sen kau­pun­gin esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma.pdf

Yhteystiedot

Kirsi Salonen

+358 44 4745 437
kirsi.salonen@kannus.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top