ePress

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.6.2024

ePress on säh­köi­nen leh­ti­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta on mah­dol­lis­ta lukea noin 150 koti­mai­sen sano­ma­leh­den näköis­ver­sioi­ta. Sano­ma­leh­tiä on mah­dol­lis­ta lukea vain kir­jas­ton tie­to­ko­neil­la tai 5GHz-taa­juut­ta (802.11AC) tuke­vil­la omil­la lait­teil­la kir­jas­ton lan­gat­to­mas­sa ver­kos­sa. Aiem­min käy­tös­sä ollut aika­kaus­leh­tien luku­pal­ve­lu on pois­tu­nut käy­tös­tä 31.5.2024.

Ris­ti­kon ja sudo­kun ystä­viä ilah­dut­taa, että leh­tien ris­ti­kot ovat hel­pos­ti säh­köi­ses­ti täy­tet­tä­väs­sä muo­dos­sa.

Yhtä leh­ti­nu­me­roa voi samaan aikaan lukea vain rajoi­tet­tu mää­rä käyt­tä­jiä. Jos halua­ma­si leh­den lukuoi­keus on käy­tös­sä, yri­tä het­ken kulut­tua uudel­leen. ePres­sin avul­la on mah­dol­lis­ta hakea leh­dis­tä sisäl­töä avain­sa­no­jen avul­la ja myös sivu­jen tulos­ta­mi­nen onnis­tuu. Uudet leh­det ovat luet­ta­vis­sa ePres­sis­sä heti nii­den ilmes­tyt­tyä ja halu­tes­sa­si voit lukea myös aikai­sem­min ilmes­ty­nei­tä nume­roi­ta arkis­tos­ta.

Kir­jas­tos­sa käy­tet­tä­viä sano­ma­leh­tiä pää­set luke­maan osoit­tees­ta: http://anders.epress.fi/ (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Scroll to Top