ePress

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

ePress on säh­köi­nen leh­ti­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta on mah­dol­lis­ta lukea noin 150 koti­mai­sen sano­ma­leh­den ja 18 aika­kaus­leh­den näköis­ver­sioi­ta.

Sano­ma­leh­tiä on mah­dol­lis­ta lukea vain kir­jas­ton tie­to­ko­neil­la ja 5GHz-taa­juut­ta (802.11AC) tuke­vil­la omil­la lait­teil­la kir­jas­ton lan­gat­to­mas­sa ver­kos­sa. Aika­kaus­leh­tiä voit lukea mis­sä ja mil­loin vain. Myös pai­kal­li­set sano­ma­leh­det Kes­ki­poh­jan­maa ja Öster­bot­tens Tid­ning ovat luet­ta­vis­sa etä­nä. Etä­käyt­tö onnis­tuu, kun kir­jau­dut kir­jas­to­kort­ti­si nume­rol­la ja PIN-koo­dil­la.

Ris­ti­kon ja sudo­kun ystä­viä ilah­dut­taa, että leh­tien ris­ti­kot ovat hel­pos­ti säh­köi­ses­ti täy­tet­tä­väs­sä muo­dos­sa. Ris­ti­kon täyt­töä voi jat­kaa mil­loin vain, kos­ka täy­te­tyt ruu­dut jää­vät selai­men muis­tiin.

Yhtä leh­ti­nu­me­roa voi samaan aikaan lukea vain rajoi­tet­tu mää­rä käyt­tä­jiä. Jos halua­ma­si leh­den lukuoi­keus on käy­tös­sä, yri­tä het­ken kulut­tua uudel­leen. ePres­sin avul­la on mah­dol­lis­ta hakea leh­dis­tä sisäl­töä avain­sa­no­jen avul­la ja myös sivu­jen tulos­ta­mi­nen onnis­tuu. Uudet leh­det ovat luet­ta­vis­sa ePres­sis­sä heti nii­den ilmes­tyt­tyä ja halu­tes­sa­si voit lukea myös aikai­sem­min ilmes­ty­nei­tä nume­roi­ta arkis­tos­ta.

Kir­jas­tos­sa käy­tet­tä­viä sano­ma­leh­tiä pää­set luke­maan osoit­tees­ta: http://anders.epress.fi/ (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Etä­käyt­töi­siä leh­tiä pää­set luke­maan osoit­tees­ta: anders.emagz.fi (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan pal­ve­luun!

Scroll to Top