Peli­huo­ne

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 16.3.2024

Peli­huo­nees­sa jär­jes­te­tään eri­lai­sia tapah­tu­mia, kuten luku­koi­rien vas­taan­ot­to. Myös asiak­kaat voi­vat vara­ta tilaa esi­mer­kik­si kokouk­sia, elo­ku­van kat­so­mis­ta tai pelaa­mis­ta var­ten. Voit vara­ta huo­neen kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lus­ta, puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la. Peli­huo­neen varaa­jien on näy­tet­tä­vä varaus­ta teh­des­sään kir­jas­to­kort­tin­sa.

Tilas­sa on hyvän­ko­koi­nen tau­lu­te­le­vi­sio, blu-ray ‑soi­tin 3D-omi­nai­suu­del­la, sekä Plays­ta­tion 4- että Plays­ta­tion 5 ‑peli­kon­so­lit, sekä Xbox-peli­lai­te Kinect-lisä­osal­la. Tie­to­ko­neen voi yhdis­tää tele­vi­sioon HDMI-piu­hal­la esi­tyk­siä var­ten. Huo­nee­seen mah­tuu ker­ral­laan kor­kein­taan 15–20 hen­ki­löä.

Kon­so­li­pe­lien pelaa­mi­nen

Voit vara­ta peli­huo­neen ja pela­ta siel­lä kir­jas­ton omia Xbox 360-kon­so­li­pe­le­jä sekä Plays­ta­tion 4 ‑pele­jä. Pelit lai­na­taan kir­jas­to­kor­til­la lai­naus­tis­kil­tä.

Pelien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan nii­den ikä­ra­jo­ja. Alle 15-vuo­ti­aat pelaa­jat tar­vit­se­vat huol­ta­jan suos­tu­muk­sen pelaa­mi­seen.

Jokai­nen asia­kas on vas­tuus­sa omal­la kor­til­laan lai­na­tuis­ta peleis­tä, ohjai­mis­ta tai muis­ta lait­teis­ta. Peli­huo­nees­sa on kame­ra­val­von­ta.

 

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top