Jumppaava henkilö

Etä­jump­pa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Etä­jump­paan liit­ty­mi­sen tar­vit­set äly­lait­teen (puhe­lin , tablet­ti, tie­to­ko­ne).

Väli­nei­nä vaih­del­len eri jum­pis­sa käsi­pai­not, kah­va­kuu­la mut­ta voit teh­dä myös ilman väli­nei­tä tai käyt­tää kotoa löy­ty­viä väli­nei­tä. Esi­mer­kik­si vesi­pul­lo­ja. Tar­vit­set myös hie­man tilaa liik­ku­mi­seen sekä jump­pa­ma­ton tai jon­kin peh­meän alus­tan (mat­to) istuen/maaten teh­tä­viin liik­kei­siin. Pää­sään­töi­ses­ti seis­ten teh­tä­vät liik­keet kan­nat­taa teh­dä lat­tial­la.

Jos sinul­la on ongel­mia liit­ty­mi­sen kans­sa ota yhteys liikunta@kannus.fi tai kah­vion nume­roon 044 4745 450 (vas­taam­me aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa)

Tilaa etä­jum­pat verk­ko­kau­pas­ta

Etä­jump­pa

Etä­jum­pat ovat 30 minuu­tin mit­tai­sia eri tee­moil­la ole­via liveoh­jauk­sia ohjaa­jan joh­dol­la. Tee­moi­na ovat muun muas­sa kehon­huol­to, käsi­pai­not, kah­va­kuu­la sekä kun­to­pii­ri. Jump­paa­mi­nen onnis­tuu myös ilman väli­nei­tä. Koto­na tar­vit­se tilaa sekä peh­meän alus­tan matto/jumppamatto. Jump­paa­mi­nen seis­ten kan­nat­taa kui­ten­kin teh­dä lat­tial­la. Liit­ty­mi­seen tar­vit­set äly­lait­teen (tabletti/puhelin/tietokone). Etä­jum­pat tila­taan verk­ko­kau­pas­ta mak­sa­mal­la osal­lis­tu­mis­mak­su. Osal­lis­tu­mis­mak­sul­la saat liit­ty­mi­soi­keu­den tie­tyn aika­vä­lin kaik­kiin etä­jump­piin. Liit­ty­mi­nen tapah­tuu säh­kö­pos­til­la, jon­ne kut­su jum­pas­ta tulee.

Jos etä­jump­piin liit­ty­mi­nen tuot­taa ongel­mia autam­me mie­lel­läm­me.

044 4745 450/ Kitin­Va­pa­ri

044 4745 453/ Marian­ne Niva­la

044 4745 456/ Tee­mu Wirk­ka­la

040 6892857/Petri Mäki-Kor­ve­la

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut

Teemu Wirkkala

+358 44 4745 456
teemu.wirkkala@kannus.fi
vapaa-ajan ohjaaja
Hyvinvointipalvelut

Petri Mäki-Korvela

+358 40 6892 857
petri.maki-korvela@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top