Tie­to­suo­ja

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Kun asioit Kan­nuk­sen kau­pun­gin pal­ve­luis­sa, pal­ve­lui­den tehok­kaan ja moni­puo­li­sen tuot­ta­mi­sen edel­ly­tys on, että asiak­kais­ta kerä­tään tar­vit­ta­va mää­rä hen­ki­lö­tie­to­ja.

Suu­rin osa Kan­nuk­sen kau­pun­gin pal­ve­luis­ta perus­tuu laki­sää­tei­sen vel­voit­teen toteut­ta­mi­seen, ylei­seen etuun tai jul­ki­sen val­lan käyt­tä­mi­seen. Täl­löin emme rekis­te­rin­pi­tä­jä­nä tar­vit­se eril­lis­tä suos­tu­mus­ta hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyä var­ten. Osa pal­ve­luis­ta on kui­ten­kin sel­lai­sia, joi­hin hen­ki­lö­tie­dot kerä­tään suos­tu­muk­see­si perus­tuen ja täl­löin pyy­däm­me luvan tie­to­je­si käsit­te­lyyn. Sinul­la on oikeus myös peruut­taa anta­ma­si suos­tu­mus mil­loin tahan­sa.

Hen­ki­lö­tie­to­ja­si kerä­tään ja käsi­tel­lään vain sii­nä laa­juu­des­sa kuin on tar­peen ja sii­hen tar­koi­tuk­seen mihin ne on tar­koi­tet­tu. Kau­pun­gin pal­ve­luis­sa tie­to­si ovat hyvin suo­jat­tu, eikä nii­tä luo­vu­te­ta eteen­päin mui­hin kuin laki­sää­tei­siin vel­voit­tei­siin perus­tuen. Kai­kis­ta hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vis­tä rekis­te­reis­tä on laa­dit­tu tie­to­suo­ja­se­los­teet, jois­sa ker­ro­taan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä ja sen perus­teis­ta eri rekis­te­reis­sä.

Kaik­keen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn sovel­le­taan EU:n yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta. Ase­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn avoi­muut­ta ja läpi­nä­ky­vyyt­tä. Ase­tus vah­vis­taa rekis­te­röi­ty­jen oikeuk­sia val­voa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyä.

Tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen lisäk­si hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta viran­omai­sen hen­ki­lö­re­kis­te­ris­tä sää­de­tään myös lais­sa viran­omais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta (jul­ki­suus­la­ki). Jul­ki­suus­lain mukaan viran­omais­ten asia­kir­jat ovat jul­ki­sia, jol­lei jul­ki­suus­lais­sa tai muus­sa lais­sa erik­seen toi­sin sää­de­tä. Jul­ki­suus­lais­sa ja muus­sa lain­sää­dän­nös­sä on sää­det­ty myös salas­sa pidet­tä­vis­tä tie­dois­ta.

Tie­to­jen tar­kas­tus­pyyn­tö ja tie­to­jen kor­jaus

Kun­ta­lai­nen voi halu­tes­saan tie­dus­tel­la, käsi­tel­lään­kö hänen hen­ki­lö­tie­to­jaan ja mitä hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään sekä pyy­tää itse­ään kos­ke­vat tie­dot. Hen­ki­löl­lä on myös oikeus vaa­tia vir­heel­li­set hen­ki­lö­tie­dot oikais­ta­vak­si. Tie­to­jen tar­kis­tus­pyyn­tö on esi­tet­tä­vä kir­jal­li­ses­ti tie­to­suo­ja­vas­taa­val­le. Pyyn­nön tulee olla riit­tä­vän tar­kas­ti yksi­löi­ty ja ajan­koh­ta tulee mää­ri­tel­lä mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee esit­tää oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tus­sa tai sitä vas­taa­val­la taval­la var­men­ne­tus­sa asia­kir­jas­sa. Tar­kas­tus­pyyn­töä ei voi teh­dä puhe­li­mit­se.

Tie­to­pyyn­nöt toi­mi­te­taan kir­jal­li­se­na osoit­tee­seen:

Kan­nuk­sen kau­pun­ki
Tie­to­suo­ja­vas­taa­va
PL 42
69101 Kan­nus
tai ne voi tuo­da kau­pun­gin­vi­ras­ton neu­von­taan, osoi­te Ase­ma­tie 1.

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va
Kan­nuk­sen kau­pun­gin tie­to­suo­ja­vas­taa­va on asian­hal­lin­ta­sih­tee­ri Mari Eiro­la P. 044 4745 205.

www.kannus.fi-sivuston tie­to­suo­ja

Käy­täm­me sivus­tol­lam­me Smi­lee-pal­ve­lua. Pal­ve­lun avul­la voit ottaa yhteyt­tä Kan­nuk­sen kau­pun­gin asioin­tiin. Pal­ve­lu vaa­tii käyt­tä­jäl­tä säh­kö­pos­tio­soit­teen, puhe­lin­nu­me­ron ilmoit­ta­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta. Alla link­ki Smi­leen tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen.

Smi­lee-pal­ve­lun tie­to­suo­ja­se­los­te (PDF)

Tie­toa eväs­teis­tä

Käy­täm­me verk­ko­si­vuil­lam­me eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka ei vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja.

Eväs­tei­den tar­koi­tuk­se­na on paran­taa ja mukaut­taa vie­rai­li­jan käyt­tö­ko­ke­mus­ta sivus­tol­la sekä ana­ly­soi­da ja paran­taa sivus­ton toi­mi­vuut­ta ja sisäl­töä.

Eväs­tei­den käy­tön tar­koi­tuk­se­na on paran­taa vie­rai­li­jan käyt­tö­ko­ke­mus­ta koti­si­vuil­lam­me sekä ana­ly­soi­da ja paran­taa sivus­ton toi­mi­vuut­ta ja sisäl­töä. Käy­täm­me tilas­to­jen kokoa­mi­seen ja tie­to­jen ana­ly­soin­tiin Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lua, jon­ka eväs­tei­den käy­tös­tä voi lukea enem­män Googlen omal­la tie­to­suo­ja ja tur­val­li­suus ‑sivul­laan.

Vie­rai­li­jaa ei voi­da tun­nis­taa pelk­kien eväs­tei­den avul­la. Eväs­tei­den avul­la saa­tua tie­toa voi­daan kui­ten­kin liit­tää käyt­tä­jäl­tä mah­dol­li­ses­ti muus­sa yhtey­des­sä saa­tui­hin tie­toi­hin, esi­mer­kik­si käyt­tä­jän täyt­täes­sä lomak­keen sivus­tol­lam­me.

Voit muut­taa eväs­tea­se­tuk­sia­si joko selai­mes­ta tai sivus­ton eväs­tea­se­tuk­sis­ta.

Scroll to Top