Ihminen seisoo talvisessa maisemassa joen rannalla kädet levällään.

Stra­te­gia

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kun­ta­stra­te­gia 2022–2026

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 12.10.2022 kau­pun­gin toi­min­taa ohjaa­van Kan­nus – Juu­ret elä­mäl­le ‑kun­ta­stra­te­gian. Se sisäl­tää tilan­ne­ku­van ja näky­mät, mis­sion, arvot, vision sekä stra­te­gi­set pää­mää­rät, mit­ta­rit ja tavoit­teet.

Kun­ta­lain 37 §:n mukaan kun­nas­sa on olta­va kun­ta­stra­te­gia, jos­sa val­tuus­to päät­tää kun­nan toi­min­nan ja talou­den pit­kän aika­vä­lin tavoit­teis­ta.

Kun­ta­stra­te­gia huo­mioi­daan talous­ar­vion ja ‑suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­sa kun­ta­lain mukai­ses­ti ja tar­kis­te­taan vähin­tään ker­ran val­tuus­ton toi­mi­kau­den aika­na.

Kun­ta­stra­te­gian tulee perus­tua arvioon kun­nan nyky­ti­lan­tees­ta sekä tule­vis­ta toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta kun­nan teh­tä­vien toteut­ta­mi­seen. Kun­ta­stra­te­gias­sa tulee mää­ri­tel­lä myös sen toteu­tu­mi­sen arvioin­ti ja seu­ran­ta.

Kannus-Juuret elämälle -kuntastrategian 2022-2026 kansi. Ihmisiä torilla, ihmienen kosken rannalla, marjoja, ruskamaisemaa. Kuva on linkki josta avautuu strategia pdf-tiestona.

Kun­ta­stra­te­gias­sa tulee ottaa huo­mioon:

 • asuk­kai­den hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen
 • pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen
 • kun­nan teh­tä­viä kos­ke­vis­sa laeis­sa sää­de­tyt pal­ve­lu­ta­voit­teet
 • omis­ta­ja­po­li­tiik­ka
 • hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka
 • asuk­kai­den osal­lis­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det
 • eli­nym­pä­ris­tön ja elin­voi­man kehit­tä­mi­nen

Kan­nuk­sen arvot

Roh­keus

Kan­nus­lai­set tar­kas­te­le­vat toi­min­taan­sa ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja suh­tau­tu­vat tule­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­siin toi­veik­kaas­ti. Ute­liai­suus ja har­kit­tu ris­kin­ot­to var­mis­ta­vat uudis­tu­mi­sen, inno­va­tii­vi­suu­den ja muu­tok­sen pyör­teis­sä pär­jää­mi­sen.

Yrit­tä­jä­hen­ki­syys

Mah­dol­li­suuk­siin tart­tu­mi­nen, pel­kää­mät­tö­myys han­ka­luuk­sien edes­sä ja perää­nan­ta­ma­ton työ­te­liäi­syys niin yrit­tä­jä­nä kuin mis­sä tahan­sa roo­lis­sa on elin­voi­man ja menes­tyk­sen mah­dol­lis­ta­ja. Yrit­tä­jä­hen­kis­tä toi­min­taa kuvaa itsel­li­syys, oma­toi­mi­suus ja ‑vas­tuul­li­suus sekä halu suo­riu­tua ase­te­tuis­ta tavoit­teis­ta.

Avoi­muus

Pää­tök­sen­teon ja toi­min­nan läpi­nä­ky­vyys lisää luot­ta­mus­ta ja luot­ta­mus asioi­den suju­mis­ta, tur­han kont­rol­lin ja epäi­lyn vähen­ty­mis­tä. Avoi­met val­mis­te­lu­pro­ses­sit tur­vaa­vat kaik­kien näkö­kul­mien huo­mioi­mi­sen, kun­ta­lais­ten aktii­vi­sen ja tasa­ver­tai­sen osal­li­suu­den sekä tar­vit­ta­van tie­don ja ymmär­ryk­sen hyö­dyn­tä­mi­sen toi­min­nas­sa.

Mis­sio

 • Täh­tääm­me kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin ja alu­een elin­voi­man edis­tä­mi­seen tar­joa­mal­la itse ja yhdes­sä kump­pa­nien kans­sa sosi­aa­li­ses­ti, talou­del­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä taval­la tuo­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta sekä tar­joa­mal­la foo­ru­min kun­ta­lais­ten osal­li­suu­teen ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin.
 • Kulu­val­la val­tuus­to­kau­del­la Kan­nus koros­taa elin­voi­man edel­ly­tys­ten vah­vis­ta­mis­ta TE24-uudis­tuk­seen sekä hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­tä hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­seen liit­tyen. Uudis­tus­ten seu­rauk­se­na kun­nan roo­li täy­den­tyy pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­jäs­tä kun­ta­lais­ten edun­val­vo­jak­si. Joh­ta­mi­ses­sa pai­not­tuu kon­ser­ni- ja sopi­mus­joh­ta­mi­sen sekä ver­kos­tois­sa vai­kut­ta­mi­sen roo­li.
 • Stra­te­gian ohjaa­vuut­ta vah­vis­te­taan seu­raa­mal­la sen toteu­tu­mis­ta nel­jän­nes­vuo­sit­tain kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja kah­des­ti vuo­des­sa val­tuus­tos­sa osa­na tilin­pää­tös- ja talous­ar­vio­pro­ses­sia. Tär­kei­den yksit­täis­ten pää­tös­ten vai­ku­tus stra­te­gian toi­meen­pa­noon kuva­taan osa­na pää­tös­esi­tys­tä eri­tyi­ses­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa.
 • Stra­te­gia päi­vi­te­tään tar­vit­taes­sa, vähin­tään ker­ran val­tuus­to­kau­des­sa. Markkinointi‑, elin­kei­no- ja pal­ve­lu­verk­ko-ohjel­ma sekä vuo­sit­tai­set talous­ar­vio­ta­voit­teet kon­kre­ti­soi­vat ja täy­den­tä­vät stra­te­gian lin­jauk­sia.

Visio

 • Vuon­na 2040 Kan­nus on itse­näi­nen ja talou­del­li­ses­ti vah­va, luon­non­lä­hei­nen ja tur­val­li­nen kes­ki­poh­ja­lai­nen seu­tu­kau­pun­ki.
 • Kan­nuk­sen vireä kun­ta­kes­kus ja kehit­ty­vät kylät, moni­puo­li­nen väes­tö­ra­ken­ne ja lii­ken­teel­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus tar­jo­aa moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det asu­mi­sel­le, työn­teol­le, opis­ke­lul­le, kult­tuu­ril­le, har­ras­tuk­sil­le ja pal­ve­lu­jen kehit­ty­mi­sel­le.
 • Kan­nuk­sen kau­pun­ki on arvos­tet­tu työ­nan­ta­ja, joka osaa­val­la joh­ta­mi­sel­la huo­leh­tii hen­ki­lös­tön­sä hyvin­voin­nis­ta. Yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­set on tur­vat­tu jous­ta­val­la pää­tök­sen­teol­la.
 • Teke­mi­sen voi­maa saa­daan kas­va­vas­ta Kan­nus-hen­ges­tä, vah­vas­ta seu­tu­kau­pun­gis­ta Les­ti­jo­ki­laak­sos­sa, kan­nus­lai­sia kuun­te­le­vis­ta päät­tä­jis­tä ja talou­del­li­sia resurs­se­ja hal­li­tus­ti kas­va­vas­ta ja sijoi­te­tus­ta uusiu­tu­vas­ta ener­gia­tuo­tan­nos­ta.
 • Luon­non­va­ro­jen jat­ko­ja­los­tuk­seen ja bio­ta­lou­teen perus­tu­va inno­va­tii­vi­nen tuo­tan­to­ra­ken­ne sekä vah­va logis­tiik­kao­saa­mi­nen tar­jo­aa työ­ti­lai­suuk­sia ja lisää Kan­nuk­sen tun­net­tuut­ta veto­voi­mai­se­na asumis‑, yrit­tä­mis- ja käyn­ti­koh­tee­na.

Pää­mää­rät ja tavoit­teet 2022–2026

Elä­vä ja viih­tyi­sä kun­ta­kes­kus

 • Vah­vis­te­taan kun­ta­kes­kuk­sen elä­vyyt­tä var­mis­ta­mal­la yksi­tyis­ten ja jul­kis­ten pal­ve­lu­jen (esi­mer­kik­si kir­jas­to) saa­ta­vuus, saa­vu­tet­ta­vuus ja esteet­tö­myys sekä luo­mal­la viih­tyi­syyt­tä katu­jen kun­nos­sa­pi­dol­la, viher­ra­ken­ta­mi­sel­la, valais­tuk­sel­la sekä tapah­tu­mil­la ja aktii­vi­sel­la tori­toi­min­nal­la. Kes­kus­tan kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma päi­vi­te­tään.
 • Tii­vis­te­tään ja toi­min­nal­lis­te­taan kes­kus­taa lisä‑, täy­den­nys- ja koro­tus­ra­ken­ta­mi­sel­la sekä olei­lu­ti­lo­ja jär­jes­tä­mäl­lä.
 • Kylien elin­voi­ma tur­va­taan muun muas­sa laa­ja­kais­ta­verk­koa laa­jen­ta­mal­la ja tie­yh­teyk­sien kun­nos­sa­pi­dos­ta huo­leh­ti­mal­la.

Ter­veel­li­nen ja tur­val­li­nen ympä­ris­tö

 • Vauh­di­te­taan uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen kehit­tä­mis­tä luon­non moni­muo­toi­suu­den ja asu­mis­viih­ty­vyy­den aset­ta­mis­sa rajois­sa sekä val­tuus­ton ohjauk­ses­sa.
 • Hii­li­neut­raa­lius saa­vu­tet­tu 2030.
 • Les­ti­joen hyö­dyn­tä­mi­nen kun­ta­ku­van, har­ras­ta­mi­sen ja mat­kai­lun voi­ma­va­ra­na.
 • Luon­non­suo­je­lua­lu­een kehit­tä­mi­nen Rau­ta­ku­run kan­sal­lis­puis­tok­si.

Vireä elin­kei­noe­lä­mä

 • Kes­keis­ten TE-pal­ve­lu­jen säi­lyt­tä­mi­nen lähi­pal­ve­lu­na. Tur­va­taan työl­li­syys­pal­ve­lu­jen jat­ku­vuus ja tavoi­tel­laan kor­ke­aa työl­lis­ty­mi­sas­tet­ta syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien kes­kuu­des­sa. Kehi­te­tään kotou­tu­mis­pal­ve­lu­ja tavoit­tee­na työl­lis­ty­mi­nen.
 • Yri­tys­Kan­nus Oy:n toi­min­to­jen kehit­tä­mi­nen, tavoit­tee­na aina­kin yksi teol­li­nen uusin­ves­toin­ti.
 • Kau­pun­gin kaa­voi­tus- ja han­kin­ta­po­li­tiik­ka tukee pai­kal­lis­ta yrit­tä­jyyt­tä, mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lua ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta yrit­tä­jien kans­sa tii­vis­te­tään.

Hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen

 • Kitin­kan­kaan pal­ve­lu­ja kehi­te­tään edel­leen muun muas­sa han­ke­ra­hoi­tuk­sen avul­la.
 • Yhdys­pin­nat hyvin­voin­tia­lu­een kans­sa suun­ni­tel­laan tar­kas­ti eri­tyi­ses­ti senio­ria­su­mi­sen, jär­jes­töyh­teis­työn ja oppi­las­huol­lon alueil­la.
 • Kes­kei­nen tavoi­te on pie­nen­tää pit­kä­ai­kai­ses­ti toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vien mää­rää.

Kannus_strategia_2022-2026.pdf

Yhteystiedot

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut

Leena Sämpi

+358 44 4745 229
leena.sampi@kannus.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top