Kiin­teis­tö­ve­roa­vus­tuk­set

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­sen mukai­ses­ti Kan­nuk­sen kau­pun­ki kor­vaa yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön mak­sa­man kiin­teis­tö­ve­ron myön­tä­mäl­lä vas­taa­van suu­rui­sen avus­tuk­sen. Avus­tuk­sen myön­tä­mi­nen on dele­goi­tu talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jal­le.

Val­tuus­ton mää­rit­te­le­mien peri­aat­tei­den mukaan avus­tus myön­ne­tään yleis­hyö­dyl­li­sil­le, lähin­nä “tal­koo­työ” ‑peri­aat­teel­la toi­mi­vil­le seu­roil­le ja yhdis­tyk­sil­le (kyläyh­dis­tyk­set, nuo­ri­so­seu­rat, maa­mies- ja maa­ta­lous­seu­rat, Oska­ri Tokoi ‑seu­ra, met­säs­tys­seu­rat, koi­ra­ker­hot ja ‑yhdis­tyk­set sekä koti­seu­tu­yh­dis­tyk­set).

Hake­mi­nen

Avus­tus­ta voi hakea vapaa­muo­toi­sel­la hake­muk­sel­la, johon lii­te­tään asian­mu­kai­set mak­su­kui­tit. Hake­mus liit­tei­neen toi­mi­te­taan joko säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen: kirjaamo@kannus.fi tai pape­ri­se­na kau­pun­gin­vi­ras­ton infoon tai osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, PL 42, 69101 Kan­nus. Hakuai­ka on jat­ku­va.

Yhteystiedot

Leena Sämpi

+358 44 4745 229
leena.sampi@kannus.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top