Nuor­ten työ­pa­ja

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.5.2024

Nuor­ten työ­pa­ja voi sopia juu­ri Sinul­le.

Olet­ko

 • 17–29-vuotias kan­nus­lai­nen nuo­ri 
 • kes­keyt­tä­nyt opin­to­si, amma­tin­vaih­toa suun­nit­te­le­va tai jää­nyt ilman amma­til­lis­ta kou­lu­tus­paik­kaa
 • työ­tön tai lomau­tet­tu
 • kes­keyt­tä­nyt sivii­li- tai varus­mies­pal­ve­lun

Onko sinul­la tar­vet­ta?

 • elä­män­ti­lan­tee­si sel­vit­te­le­mi­seen
 • arjen­hal­lin­nan paran­ta­mi­seen
 • tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mien teke­mi­seen
 • työ­elä­mä­tai­to­je­si laa­jen­ta­mi­seen
 • käden­tai­to­je­si kar­tut­ta­mi­seen

Työ­pa­jan kes­kei­set teh­tä­vät

 • madal­taa kyn­nys­tä olla osa­na työ­elä­mää
 • löy­tää oma oppi­mis­pol­ku
 • tukea sosi­aa­lis­ta vah­vis­tu­mis­ta
 • vah­vis­taa arjen­hal­lin­ta­tai­to­ja
 • lisä­tä moti­vaa­tio­ta ja sitou­tu­mis­ta

Mis­sä?

Työ­pa­jan osoi­te on Lopo­tin­ka­tu 1, 69100 Kan­nus 

Työ­pa­ja tauol­la

Nuor­ten työ­pa­ja ei ole toi­min­nas­sa juu­ri täl­lä het­kel­lä. Ilmoi­tam­me, kun pajat taas käyn­nis­ty­vät.

Voit seu­ra­ta mei­tä myös face­boo­kis­sa tai ins­ta­gra­mis­sa.

     

Scroll to Top